"Verlos mij uit de muil van de leeuw en van de horens van de wilde ossen. Ja, U hebt mij verhoord. Ik zal Uw Naam mijn broeders vertellen, in het midden van de gemeente zal ik U loven. U die de HEERE vreest, loof Hem; alle nakomelingen van Jakob, vereer Hem; wees bevreesd voor Hem, alle nakomelingen van Israël. " (Psalm 22:22-24) 

De klachten van David gaan nog wel behoorlijk wat verzen door. Het is een diepe, bodemloze klaagzang. Het woord klaagzang klinkt als overdreven en erger dan het is, maar zo moeten we de klaagzang van David echt niet zien. Wat hij meemaakt is echt zo verschrikkelijk dat er eigenlijk geen woorden voor zijn. Eigenlijk blijft er niets meer van hem over. Net zoals er van Jezus niets meer overbleef. Er was geen hoop en geen redding meer te zien. Toen Jezus verdroogde als een potscherf en uitriep dat Hij dorst had, was de diepte niet te peilen.

 

David sluit zijn klaagzang af met de woorden die een herhaling lijken van de stieren en de leeuw die hem belaagden. Nu noemt hij die stieren en die leeuw nog een keer in een gebed of God hem hiervan wil redden. Het lijkt de dood te zijn, maar in eens is het leven zichtbaar. David laat hier iets zien van Jezus waar je kippenvel van krijgt. "Verlos mij!" en gelijk komt er een zin die bijna een verspreking lijkt: "Ja, U hebt mij verhoord" 

Dit is wat het geloof doet, maar wat we tegelijk moeten leren. Ik weet wel dat ik in de tijd dat ik heel veel nieuwe ontdekkingen deed in het leven met God, dat iemand bad: "Ik dank U voor wat U nog gaat doen." Dat waren woorden die ik niet gewend was, want danken doe je toch pas als je het hebt ontvangen? Maar David leert ons hier dat we het in geloof al kunnen ontvangen al hebben we het nog niet in handen. Zoals Jozua het land al in bezit had, terwijl de strijd nog gestreden moest worden. Dat is wat David hier doet. En hij gaat gelijk door met de belofte dat hij het zijn broeders zal gaan vertellen. 

Jezus deed hetzelfde. Hij gaf Zijn leven vol vertrouwen ziel in Gods handen. Gelovend dat God Hem zou opwekken en dat Hij zou opstaan. En wat Jezus van plan was na Zijn opstanding? Hij zou het Zijn broeders gaan vertellen. Als Hij Maria ontmoet bij het graf zegt Hij: Ga naar mijn broeders en laat ze bij elkaar komen op de berg waar Ik het onderwijs heb gegeven." 

Ik wil je vandaag vooral oproepen om in geloof te gaan zeggen: "U hebt mij verhoord!" Zelfs als je in je situatie nog geen verandering merkt, geloof dat je bent verhoord en ga in dat geloof staan. Dan leer je om je te richten om wat God gaat geven en niet op wat je op dit moment nog niet hebt. Wij zijn heel geneigd om te kijken wat we niet hebben, terwijl we in geloof alles al hebben ontvangen. Zelfs volkomen gezondheid hebben we al ontvangen, ook al ervaren we dat nog niet. Maar in geloof leven, dat maakt dat ons verlangen er zal zijn om iedereen Gods goedheid te vertellen. 

Gebed: Vader, ik geloof, zelfs al zie ik er nog niets van. Ik geloof dat U mij hebt verhoord, zoals U ook Jezus verhoorde aan het kruis. En ik zal het iedereen vertellen dat U mij alles al hebt gegeven!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu