Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël. Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben vertrouwd en U hebt hen bevrijd.Tot U hebben zij geroepen en zij zijn gered, op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd. (Psalm 22:4-6) 

Het was ene grote klacht die David heeft geuit in de eerste verzen van deze psalm. Hij voelde zich totaal verlaten door God. En als we deze woorden uit de mond van Jezus horen, dan is Hij compleet verlaten door Zijn God, Die helemaal Zijn Vader is. De intense diepte van deze woorden zullen wij nooit kunnen bevatten. Degenen die straks verloren gaan zullen er iets van beseffen in eeuwigheid, maar zoals Jezus het, als de Volmaakte Zoon, heeft gevoeld zal nooit iemand dat beseffen en voelen.

 

Toch zijn de woorden van David als mens zoals jij en ik, ook heftig en intens. En ook als we zeggen dat wij nooit meer verlaten zullen worden door God omdat Jezus dit heeft gedragen, dan nog kan ons gevoel en ons geloof soms wat anders zeggen. En wat doet David dan? Hij doet eigenlijk twee dingen. Hij geeft ons, in onze nood en eenzaamheid twee handvatten om er mee om te kunnen gaan. En dit is geen trucje, maar dit is een geestelijk principe.

Aan de ene kant spreekt hij de heiligheid van God uit. God is de Heilige, Hij is de Allergrootste en Zijn plaats is totaal afgezonderd en hoger dan de onze. In deze aanbidding brengt David in herinnering waar God woont en troont. God is heilig en van een totaal andere orde, maar daarbij ook soeverein. Daarbij is Hij niet ver weg, al voelt David dit wel. Hij is zo dichtbij als daar waar onze lofzang klinkt. God, de Heilige, mijn God, troont op mijn lofzangen. Eigenlijk zegt David: "Het geestelijk principe om God Die mij lijkt te verlaten, komt nabij als ik de lofzang zing." Dit is een geestelijk principe op het moment dat we God kwijt zijn. Het lijkt tegen ons gevoel in te gaan, maar ga lofprijzen en brengt je lofzang voor Gods troon. We zien bij Petrus en Silas dat daardoor zelfs gevangenisdeuren open gaan. 

Er is nog een tweede principe: Breng in herinnering wat er al is geweest. Als je eenmaal hebt meegemaakt dat God in je leven heeft ingegrepen, wordt het veel makkelijker om God te vertrouwen in Zijn wondermacht. David kijkt terug naar zijn voorvaderen. Zij hebben onvoorwaardelijk op God vertrouwd, zij hebben op hoop, tegen hoop op God vertrouwd. Abraham vertrouwde God zelfs toen hij Izak moest offeren en hij geloofde dat God hem uit de dood weer zou kunnen teruggeven. Zelfs de dood is voor God geen probleem. 

God heeft door de hele wereldgeschiedenis heen en ook in ons leven, laten zien dat Hij er is voor degenen die onvoorwaardelijk op Hem blijven vertrouwen. Eigenlijk is dat wat David ons geeft als tweede principe: Blijf op God vertrouwen, zelfs als alles hopeloos is. Dit is wat de gelovige generaties voor ons ook hebben gedaan. Zelfs als er geen uitkomst kwam, bleven ze hopen op de uitkomst in de eeuwigheid. En wij mogen staan op de schouders van ons voorgeslacht. Laten we op die geloofservaringen dan ook gaan staan en bouwen op God alleen! 

Gebed: Vader, soms lijken dingen onmogelijk dat er nog kansen zijn. Maar U hebt ons al zo vaak laten zien dat U in situaties altijd groter, machtiger en sterker bent. Ik loof U om Uw heerlijkheid en macht en ik vertrouw op U, zelfs als er geen hoop meer is.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu