Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël. Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben vertrouwd en U hebt hen bevrijd.Tot U hebben zij geroepen en zij zijn gered, op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd. (Psalm 22:4-6) 

Het was ene grote klacht die David heeft geuit in de eerste verzen van deze psalm. Hij voelde zich totaal verlaten door God. En als we deze woorden uit de mond van Jezus horen, dan is Hij compleet verlaten door Zijn God, Die helemaal Zijn Vader is. De intense diepte van deze woorden zullen wij nooit kunnen bevatten. Degenen die straks verloren gaan zullen er iets van beseffen in eeuwigheid, maar zoals Jezus het, als de Volmaakte Zoon, heeft gevoeld zal nooit iemand dat beseffen en voelen.

 

Toch zijn de woorden van David als mens zoals jij en ik, ook heftig en intens. En ook als we zeggen dat wij nooit meer verlaten zullen worden door God omdat Jezus dit heeft gedragen, dan nog kan ons gevoel en ons geloof soms wat anders zeggen. En wat doet David dan? Hij doet eigenlijk twee dingen. Hij geeft ons, in onze nood en eenzaamheid twee handvatten om er mee om te kunnen gaan. En dit is geen trucje, maar dit is een geestelijk principe.

Aan de ene kant spreekt hij de heiligheid van God uit. God is de Heilige, Hij is de Allergrootste en Zijn plaats is totaal afgezonderd en hoger dan de onze. In deze aanbidding brengt David in herinnering waar God woont en troont. God is heilig en van een totaal andere orde, maar daarbij ook soeverein. Daarbij is Hij niet ver weg, al voelt David dit wel. Hij is zo dichtbij als daar waar onze lofzang klinkt. God, de Heilige, mijn God, troont op mijn lofzangen. Eigenlijk zegt David: "Het geestelijk principe om God Die mij lijkt te verlaten, komt nabij als ik de lofzang zing." Dit is een geestelijk principe op het moment dat we God kwijt zijn. Het lijkt tegen ons gevoel in te gaan, maar ga lofprijzen en brengt je lofzang voor Gods troon. We zien bij Petrus en Silas dat daardoor zelfs gevangenisdeuren open gaan. 

Er is nog een tweede principe: Breng in herinnering wat er al is geweest. Als je eenmaal hebt meegemaakt dat God in je leven heeft ingegrepen, wordt het veel makkelijker om God te vertrouwen in Zijn wondermacht. David kijkt terug naar zijn voorvaderen. Zij hebben onvoorwaardelijk op God vertrouwd, zij hebben op hoop, tegen hoop op God vertrouwd. Abraham vertrouwde God zelfs toen hij Izak moest offeren en hij geloofde dat God hem uit de dood weer zou kunnen teruggeven. Zelfs de dood is voor God geen probleem. 

God heeft door de hele wereldgeschiedenis heen en ook in ons leven, laten zien dat Hij er is voor degenen die onvoorwaardelijk op Hem blijven vertrouwen. Eigenlijk is dat wat David ons geeft als tweede principe: Blijf op God vertrouwen, zelfs als alles hopeloos is. Dit is wat de gelovige generaties voor ons ook hebben gedaan. Zelfs als er geen uitkomst kwam, bleven ze hopen op de uitkomst in de eeuwigheid. En wij mogen staan op de schouders van ons voorgeslacht. Laten we op die geloofservaringen dan ook gaan staan en bouwen op God alleen! 

Gebed: Vader, soms lijken dingen onmogelijk dat er nog kansen zijn. Maar U hebt ons al zo vaak laten zien dat U in situaties altijd groter, machtiger en sterker bent. Ik loof U om Uw heerlijkheid en macht en ik vertrouw op U, zelfs als er geen hoop meer is.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu