"Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken." (Jakobus 5:19 en 20) 

We zijn aan het einde van de brief van Jakobus gekomen. Er volgt nog een afsluiting met een duidelijke opdracht. In eerste instantie lijkt het een wat vreemde uitspraak waar Jakobus mee afsluit. Iemand die van de waarheid is afgedwaald moet gered worden van de dood. Betekent dit dan dat iemand die gelooft en afdwaalt, dat diegene zijn redding ook weer kan kwijt raken?

 

Dat is niet wat klopt met andere gedeelten uit de Bijbel en dat klopt al helemaal niet met dat wat Gods hand begonnen is, dat zal ook afgemaakt worden. Maar Jakobus maakt ook hier het onderscheid dat hij al eerder ook maakte. Hij maakte eerder onderscheid tussen de rijken en de broeders en tussen de zondaren en de broeders. Dit zelfde onderscheid zien we nu ook hier weer. Hier komt het onderscheid tussen de broeders en de zondaar ook weer terug. 

Maar dan zijn we er nog niet zo makkelijk mee klaar. Er bleken ook toen al mensen te zijn die in zonden leefden en die zich hadden vermengd met de gemeente. Dat is ook nu nog niet anders. Maar daarmee ben je als gelovige er dus ook niet mee klaar. Jakobus wijst ons er op dat als je een zondaar van zijn dwaalweg afhaalt, dat je hem redt van de dood. Soms krijg je wel eens het idee dat dit besef een beetje is verdwenen. Alsof het in de kerk vooral gaat om wat ik krijg, wat ik nodig heb en hoe ik kan ontvangen. En we vergeten maar al te makkelijk dat degenen die niet geloven en misschien gewoon naast ons in de kerk zitten op weg zijn naar de eeuwige dood. Gewoonweg omdat ze niet geloven en hun zonden hen uiteindelijk de dood zal brengen.  

Wij hebben een opdracht om die mensen te redden! Wij hebben autoriteit gekregen om iemand aan te spreken en te zeggen waarin hij dwaalt. Natuurlijk moet dit niet over het grijze gebied gaan waarin we eindeloze discussies zouden uitlokken, maar wel op die dingen die duidelijk zijn vanuit Gods Woord. Het gaat om het leven van de ander. Besef dat gewoon maar weer eens! 

En je voorkomt nog iets: Je bedekt er een menigte van zonden mee. Zeker als het om kerkmensen gaat, is dit belangrijker dan wij beseffen. Als er geen oprechte gelovigen in de kerk zitten en die maar voor het vaderland weg leven, dan kleurt dat de mening van de wereld om ons heen over de kerk. Dat maakt dat de wereld, die het onderscheid dat Jakobus in zijn brief maakt, niet ziet en al helemaal niet begrijpt, alle kans krijgt om vraagtekens te zetten bij de kerk. Je redt dus niet alleen degene die dwaalt, maar je redt ook de integriteit van de kerk doordat zonden bedekt worden. Zo sluit Jakobus af, na een brief vol onderwijs. Het laat ons nooit werkeloos afwachten, maar we worden in beweging gezet door deze hele brief. 

Gebed: Vader, zij die wel in de kerk zitten, maar niet geloven dreigen uiteindelijk om te komen, laat mij hen ook redden van hun ondergang en ook dat de wereld iets te zeggen zou kunnen hebben over de kerk en de zonden die er zijn.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu