"Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig." (Jakobus 5:11) 

We hebben eerst gehoord dat je als gelovige geduldig moet blijven uitzien naar de komst van Jezus. De ongelovigen zullen straks uiteindelijk jammeren om wat hen overkomt. Geld zal niets meer waard zijn op het moment dat Jezus komt. Maar om geduld te hebben is er nog wel een woord dat belangrijk is. Geduld klinkt soms wat lijdelijk, geduld klinkt ook soms net wat te simpel. Want om geduldig te zijn, zelfs in tijden van beproeving, daar hebben we wel wat meer nodig.

 

Wat we echt nodig hebben om geduldig te blijven verwachten is 'volharding'. Ben jij iemand die blijft volharden, ook als God je niet gelijk gaat geven wat je nodig lijkt te hebben? Uiteindelijk loopt dit gedeelte straks uit in het gedeelte over genezing en gebed. Net daarvoor schrijft Jakobus deze woorden. Het zijn woorden die van groot belang zijn. Ben jij een gelovige die blijft volharden? 

Wat is volharden? Het is eigenlijk vol blijven houden waar je mee bezig bent op het moment dat je het doel niet lijkt te bereiken. Daar moet je eens over nadenken. Stel dat je bidt om genezing en het komt niet, stop je dan met bidden omdat je denkt dat God het je niet wil geven? Of volhard je juist tot het moment er zal zijn dat God het je geeft? Dit is een heel praktisch voorbeeld, waarbij we de belofte hebben dat Jezus onze genezing verdiende. Misschien moet je volharden tot het moment dat je de hemel mag binnengaan, maar volhardend blijven verwachten is wel nodig. 

Je kunt dit ook nog veel geestelijker trekken. Als je in deze wereld rond kijkt wordt het er allemaal niet beter op en de komst van Jezus is er nog steeds niet. Maar hoe blijf je dit volhouden? Niet anders dan net als de profeten, gewoon blijven doen wat God van je vraagt. In de eerste plaats blijven volharden in geloof, maar ook blijven uitdelen van het Koninkrijk van God. Stop daar niet mee, ondanks dat het soms allemaal niets lijkt uit te maken. 

Waar leefde Job nog voor? Waarom is hij ergens, diep van binnen blijven geloven dat God hem genadig zou zijn? Omdat hij Gods barmhartigheid en ontferming uiteindelijk ook niet kon ontkennen. En met de profeten was het al net zo. Waarom zou je profeteren dat het volk uiteindelijk weer uit de ballingschap zou komen, terwijl er niets van waar lijkt te zijn? Omdat de profeten uiteindelijk wisten dat God barmhartig en ontfermend zou zijn. Daarom bleven ze volharden in dat wat God van hen vroeg. 

Ben jij bereidt om te volharden in geloof, volharden in je relatie met God, maar ook om te volharden, tegen elk menselijk denken in op grond van Gods beloften? Volharden door het Koninkrijk te brengen omdat jij weet dat God altijd trouw zal zijn aan Zijn Woord. Ik wil bereid zijn om zo te volharden. Ik merk dat ik het tegen beter weten in, niet wil geloven dat er geen groei meer is voor de kerk. Ik ga er niet in mee in alle negatieve gedachten omdat ik geloof in Gods barmhartigheid. 

Gebed: Vader, ik wil volharden in geloof en in daden op basis van Uw trouw, genade en liefde. Laat Uw heerlijkheid zien.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Romeinen 8:18-30

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam.
24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 
26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijkdie overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij  de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 
30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid (II)

"En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26)

Al het lijden dat er nu nog steeds is, dat klopt niet. Dat zeiden we vorige keer al. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zouden lijden. Het lijden is ook niet Gods schuld. Dat zeggen mensen nog wel eens. Er zijn twee uitspraken waar ik mij behoorlijk over kan opwinden. De ene kant de opmerking 'het word je niet door mensen aangedaan'. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het van God komt. Dat is nog maar de vraag. Dan leggen we het bij God neer, terwijl wij zelf als mensheid onder de vloek van de gevolgen van de zonden terecht zijn gekomen. En de andere kant zijn mensen die niets met God zeggen te hebben, maar die wel om het hardst roepen: "Waarom greep God niet in" of "Waarom liet God dit gebeuren". Als je dan niets met God hebt, waarom geef je Hem dan wel de schuld van het lijden? Het lijden is het gevolg wat wij hebben gedaan en wat wij doen. Pas op dat je het gelijk met nette antwoorden wil dichttimmeren. Pas op dat je het theologisch allemaal wilt verklaren. Wat is de rol van God in het lijden?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu