"Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig." (Jakobus 5:11) 

We hebben eerst gehoord dat je als gelovige geduldig moet blijven uitzien naar de komst van Jezus. De ongelovigen zullen straks uiteindelijk jammeren om wat hen overkomt. Geld zal niets meer waard zijn op het moment dat Jezus komt. Maar om geduld te hebben is er nog wel een woord dat belangrijk is. Geduld klinkt soms wat lijdelijk, geduld klinkt ook soms net wat te simpel. Want om geduldig te zijn, zelfs in tijden van beproeving, daar hebben we wel wat meer nodig.

 

Wat we echt nodig hebben om geduldig te blijven verwachten is 'volharding'. Ben jij iemand die blijft volharden, ook als God je niet gelijk gaat geven wat je nodig lijkt te hebben? Uiteindelijk loopt dit gedeelte straks uit in het gedeelte over genezing en gebed. Net daarvoor schrijft Jakobus deze woorden. Het zijn woorden die van groot belang zijn. Ben jij een gelovige die blijft volharden? 

Wat is volharden? Het is eigenlijk vol blijven houden waar je mee bezig bent op het moment dat je het doel niet lijkt te bereiken. Daar moet je eens over nadenken. Stel dat je bidt om genezing en het komt niet, stop je dan met bidden omdat je denkt dat God het je niet wil geven? Of volhard je juist tot het moment er zal zijn dat God het je geeft? Dit is een heel praktisch voorbeeld, waarbij we de belofte hebben dat Jezus onze genezing verdiende. Misschien moet je volharden tot het moment dat je de hemel mag binnengaan, maar volhardend blijven verwachten is wel nodig. 

Je kunt dit ook nog veel geestelijker trekken. Als je in deze wereld rond kijkt wordt het er allemaal niet beter op en de komst van Jezus is er nog steeds niet. Maar hoe blijf je dit volhouden? Niet anders dan net als de profeten, gewoon blijven doen wat God van je vraagt. In de eerste plaats blijven volharden in geloof, maar ook blijven uitdelen van het Koninkrijk van God. Stop daar niet mee, ondanks dat het soms allemaal niets lijkt uit te maken. 

Waar leefde Job nog voor? Waarom is hij ergens, diep van binnen blijven geloven dat God hem genadig zou zijn? Omdat hij Gods barmhartigheid en ontferming uiteindelijk ook niet kon ontkennen. En met de profeten was het al net zo. Waarom zou je profeteren dat het volk uiteindelijk weer uit de ballingschap zou komen, terwijl er niets van waar lijkt te zijn? Omdat de profeten uiteindelijk wisten dat God barmhartig en ontfermend zou zijn. Daarom bleven ze volharden in dat wat God van hen vroeg. 

Ben jij bereidt om te volharden in geloof, volharden in je relatie met God, maar ook om te volharden, tegen elk menselijk denken in op grond van Gods beloften? Volharden door het Koninkrijk te brengen omdat jij weet dat God altijd trouw zal zijn aan Zijn Woord. Ik wil bereid zijn om zo te volharden. Ik merk dat ik het tegen beter weten in, niet wil geloven dat er geen groei meer is voor de kerk. Ik ga er niet in mee in alle negatieve gedachten omdat ik geloof in Gods barmhartigheid. 

Gebed: Vader, ik wil volharden in geloof en in daden op basis van Uw trouw, genade en liefde. Laat Uw heerlijkheid zien.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu