"Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen." (Jakobus 5:7) 

Als het ergens in de brief van Jakobus duidelijk wordt dat hij een duidelijk onderscheid ziet tussen gelovigen en niet-gelovigen, dan is dat wel in het laatste hoofdstuk. Neem de moeite even om de eerste zes verzen van Jakobus 5 even te lezen. Hij spreekt dan degenen aan die rijk zijn, wellicht en waarschijnlijk zijn dit ook degenen die hij in hoofdstuk 4 ook erg stevig aansprak met zondaren. Het begin van hoofdstuk 5 is een soort herhaling die er niet bepaald om liegt. In welke tijd Jakobus dit oordeel over de rijken ziet, wordt niet helemaal duidelijk. Maar duidelijk is wel dat de boodschap voor de gelovigen bemoedigend moet zijn.

 

De rijken blijken in ieder geval ook ellende te hebben en hun geld is blijkbaar niets meer waard. Waarschijnlijk zal dit iets zijn dat hen dit zal overkomen. Wellicht overkomt het hen hier ook al, maar dat is niet helemaal duidelijk. De aanspraak is in ieder geval erg stevig. Ook het bedrog is dat er is, is bij God bekend. En uiteindelijk zullen ze echt jammeren. Maar dan komt de omslag in het hoofdstuk. Weet je wat wij nodig hebben in onze tijd? Tenminste, als je niet tot de zondaren en de rijken behoort. Die rijkdom is niet het punt waar het om gaat, maar het gedrag dat deze mensen er op na blijken te houden. Wij hebben alleen maar geduld nodig. 

Dat klinkt erg makkelijk, maar Jakobus maakt duidelijk dat wat ons ook overkomt, dat we geduld moeten hebben tot de komst van Jezus. Weet je, er overkomt ons een heleboel, net als de lezers van de brief van Jakobus. Als gelovigen krijgen we nergens de belofte dat ons leven zonder moeite zal zijn. God zegt nergens dat het leven van een gelovige over rozen zal gaan, maar God zegt wel dat we geduld moeten hebben tot het moment dat Jezus terugkomt, want uiteindelijk zal Jezus terugkomen. 

Begrijp jij altijd waarom Jezus komst nog zolang duurt? Het beeld dat Jakobus noemt is een mooi beeld. Hij vergelijkt het met een landbouwer die met geduld wacht op de vrucht van zijn land. Hij schrijft zelfs dat het een kostbare vrucht is. Maar die vrucht zal er pas zijn als de vroege en de late regen er overheen is gegaan. De jaargetijden zijn nodig om tot een goede oogst te komen. 

Zo is het ook met het moment dat de gelovige recht wordt gedaan. De tijd die we leven, is een tijd die nodig is om werkelijk tot een kostbare vrucht te worden. God wil geen net ontkiemde zaadjes, maar God wil ons als een volle aar binnenhalen. Daarbij is geduld bij ons dus nodig. Wat er ook gebeurd, wanhoop niet, wordt niet bang, maar kijk uit naar de komst van Jezus. Nooit zal je iets overkomen waardoor je als gelovige uiteindelijk de eindstreep niet haalt. En nu mogen we als een kostbare vrucht rijpen, door de geestelijke jaargetijden heen! 

Gebed: Vader, ik heb de jaargetijden in geloof nodig, dan zult U mij vormen als een kostbare vrucht voor Uw oogst. De rijken en zondaren zullen straks jammeren, maar ik zie nu al uit naar Uw komst, die mijn heil vol zal maken.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu