"Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen." (Jakobus 5:7) 

Als het ergens in de brief van Jakobus duidelijk wordt dat hij een duidelijk onderscheid ziet tussen gelovigen en niet-gelovigen, dan is dat wel in het laatste hoofdstuk. Neem de moeite even om de eerste zes verzen van Jakobus 5 even te lezen. Hij spreekt dan degenen aan die rijk zijn, wellicht en waarschijnlijk zijn dit ook degenen die hij in hoofdstuk 4 ook erg stevig aansprak met zondaren. Het begin van hoofdstuk 5 is een soort herhaling die er niet bepaald om liegt. In welke tijd Jakobus dit oordeel over de rijken ziet, wordt niet helemaal duidelijk. Maar duidelijk is wel dat de boodschap voor de gelovigen bemoedigend moet zijn.

 

De rijken blijken in ieder geval ook ellende te hebben en hun geld is blijkbaar niets meer waard. Waarschijnlijk zal dit iets zijn dat hen dit zal overkomen. Wellicht overkomt het hen hier ook al, maar dat is niet helemaal duidelijk. De aanspraak is in ieder geval erg stevig. Ook het bedrog is dat er is, is bij God bekend. En uiteindelijk zullen ze echt jammeren. Maar dan komt de omslag in het hoofdstuk. Weet je wat wij nodig hebben in onze tijd? Tenminste, als je niet tot de zondaren en de rijken behoort. Die rijkdom is niet het punt waar het om gaat, maar het gedrag dat deze mensen er op na blijken te houden. Wij hebben alleen maar geduld nodig. 

Dat klinkt erg makkelijk, maar Jakobus maakt duidelijk dat wat ons ook overkomt, dat we geduld moeten hebben tot de komst van Jezus. Weet je, er overkomt ons een heleboel, net als de lezers van de brief van Jakobus. Als gelovigen krijgen we nergens de belofte dat ons leven zonder moeite zal zijn. God zegt nergens dat het leven van een gelovige over rozen zal gaan, maar God zegt wel dat we geduld moeten hebben tot het moment dat Jezus terugkomt, want uiteindelijk zal Jezus terugkomen. 

Begrijp jij altijd waarom Jezus komst nog zolang duurt? Het beeld dat Jakobus noemt is een mooi beeld. Hij vergelijkt het met een landbouwer die met geduld wacht op de vrucht van zijn land. Hij schrijft zelfs dat het een kostbare vrucht is. Maar die vrucht zal er pas zijn als de vroege en de late regen er overheen is gegaan. De jaargetijden zijn nodig om tot een goede oogst te komen. 

Zo is het ook met het moment dat de gelovige recht wordt gedaan. De tijd die we leven, is een tijd die nodig is om werkelijk tot een kostbare vrucht te worden. God wil geen net ontkiemde zaadjes, maar God wil ons als een volle aar binnenhalen. Daarbij is geduld bij ons dus nodig. Wat er ook gebeurd, wanhoop niet, wordt niet bang, maar kijk uit naar de komst van Jezus. Nooit zal je iets overkomen waardoor je als gelovige uiteindelijk de eindstreep niet haalt. En nu mogen we als een kostbare vrucht rijpen, door de geestelijke jaargetijden heen! 

Gebed: Vader, ik heb de jaargetijden in geloof nodig, dan zult U mij vormen als een kostbare vrucht voor Uw oogst. De rijken en zondaren zullen straks jammeren, maar ik zie nu al uit naar Uw komst, die mijn heil vol zal maken.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu