"Broeders (en zusters), spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaadspreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Er is één Wetgever, namelijk Hij Die kan zalig maken én te gronde richten. Maar wie bent u, die over de ander oordeelt?" (Jakobus 4:11 en 12) 

Jakobus weidt nog even twee verzen aan een ander thema, of eigenlijk een thema waar hij eigenlijk al wat over heeft gezegd. Hij had het al over kwaadspreken en lasteren, maar eigenlijk wil hij het ons door deze twee verzen nog iets duidelijker maken. Hij stelt zelfs dat wij niet eens recht hebben om een broeder of zuster te oordelen. Eigenlijk is dat wel een lastige voor ons. Want wij hebben wel heel snel een oordeel klaar. Dat kost ons, Nederlanders, helemaal niet zoveel moeite. Maar wat moeten we dan met deze teksten waarin Jakobus ook spreekt over oordelen over de wet?

 

Jakobus haalt eigenlijk ook woorden aan uit het Oude Testament aan, ook daar werd het veroordelen van elkaar al scherp veroordeeld. Het gaat er niet om dat we alles goedpraten, dat is zeker niet de bedoeling, want dan had Jakobus in het voorgaande gedeelte wel een andere toon aangeslagen. Fout is wel fout, maar daar ga je dan eerlijk mee om naar elkaar toe. Maar op het moment dat we kwaad gaan spreken, zeggen we eigenlijk ook dat de wet van God niet goed is. Als wij het voor elkaar krijgen om te zeggen dat we eigenlijk best wel mogen kwaadspreken of roddelen, dan zeggen we daarmee ook dat de wet van God niet klopt. Want God is heel duidelijk in de wet dat Hij dit niet goedvindt, praten wij het goed dan veroordelen wij de wet. 

Het is regelmatig als we mensen begeleiden en hen helpen om echt mens zonder geheimen te worden, waarmee ze alle zonden, alles wat mis is gegaan, openlijk gaan uitspreken, dat veel van die mensen tegen ons zeggen: "Het voelde zo goed om het uit te mogen spreken en jullie hebben er geen oordeel over uitgesproken." Dat is wat Jakobus hier bedoelt. Ik merk steeds vaker dat ik in dit soort diepe gesprekken helemaal de behoefte niet heb om een oordeel uit te spreken. En reken dat we soms verhalen horen, die echt heftig zijn. 

Het is een manier van met elkaar omgaan die je kunt leren, onder leiding van de Heilige Geest. Er is er maar Eén die Rechter is, dat is God Zelf en wij zijn het nooit. Zolang wij veroordelend blijven handelen, zal er nooit de veiligheid zijn om zonden te belijden en blijven vele mensen vastzitten in veroordeling en zelfveroordeling! Hebben wij het er voor over om te zeggen: "Alleen God is Rechter." Als we dat doen, zullen mensen zich veilig bij je voelen om dingen te delen die je normaal niet zo makkelijk deelt. En met die geheimen mag je mensen helpen naar God te gaan, die niet zal veroordelen als we vergeving vragen. Dan veroordeelt zelfs God je niet!  

Gebed: Vader, ik wil nooit een oordeel meer uitspreken, ik wil juist mensen helpen om hun geheimen te leren prijsgeven, zodat satan ook niet langer meer kan aanklagen! Laat mij zo een zegen zijn voor mijn omgeving!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu