"Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd." (Jakobus 3:17) 

Na alle woorden over onze woorden, over onze tong en dat wat we uitspreken, stapt Jakobus nu over op het thema 'wijsheid'. Er waren in die tijd blijkbaar nogal wat mensen die zichzelf wijs vonden. Dit bleek al eerder in deze brief. Waarschijnlijk heeft hij het hier weer over de vele leraren in die tijd, zoals hij deze noemt in vers 1 van dit hoofdstuk. Velen wierpen zich op als leraar en beroemden zich op hun wijsheid. Het is dus tegenwoordig niets nieuws onder de zon dat velen denken overal wijsheid over te hebben. Op zichzelf genomen kan dit ook wel een bepaalde wijsheid zijn. Misschien is het dan meer kennis, maar kennis is nog geen wijsheid.

 

Wijsheid gaat gepaard met meer dan alleen maar kennis. Wijsheid zie je terug in je levenswandel. Je woorden moeten overeenkomen met je daden, Daaruit blijkt of je echt wijs bent. Wijsheid is alleen wijsheid als deze van boven komt. Is dat niet het geval, dan is het aards. Wijsheid zoals God deze bedoeld is niet vervuld van eigen belang en heerszucht. Het is niet gericht op jezelf, maar op de ander en op God. Als dit niet zo is, dan is het zelfs aards en duivels, zoals Jakobus schrijft. 

Eigenlijk is de vraag die wij elkaar moeten stellen: "Waar is onze wijsheid op gericht?" Zijn wij gericht op de ander, door onze wijsheid zachtmoedig en vol liefde te brengen? Moet je eens kijken welke woorden Jakobus noemt bij de wijsheid die van boven is: rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Hoeveel van onze wijsheid is dan nog wijsheid van boven? 

Dat betekent dat als je wijsheid hebt over Gods Woord, dat je daarbij altijd voor rede vatbaar bent. Je kunt in alle vrede en rust het gesprek met de ander aan. Eigenlijk raakt Jakobus ons behoorlijk, met deze woorden. Hoeveel strijd, alleen al binnen de kerken omdat we elkaar niet kunnen verdragen? Zelfs als christenen maken we er regelmatig een serieuze puinhoop van en we voelen ons allemaal wijzer en we weten het zo goed, maar vervolgens voldoen heel veel discussies niet aan de norm die Jakobus ons hier geeft en zou het wel eens zo kunnen zijn dat heel veel gesproken wijsheid niet van boven is, maar uiteindelijk religieus gedoe, waar Jakobus het stempel 'aards' en 'duivels' op zou plakken. 

Tegelijk bedenk ik mij wat dan nu belangrijk is. Misschien dit: Als het zo is dat je herkent dat heel veel dingen die je doet en zegt, misschien wel wijs lijken qua kennis, maar niet de wijsheid van boven is, ga dan niet eerder wijsheid spreken, voordat je vervuld bent met de dingen die Jakobus noemt. Stop even, op dit moment, richt je op God en vraag of je die wijsheid van boven, met die complete houding die Jakobus noemt, op dit moment mag ontvangen, zodat elk woord van wijsheid, kennis en verstand, gevuld zal zijn met zachtmoedigheid, vrede en rust. Dan komt wijsheid tot het doel waar het voor bestemd is.

Gebed: Vader, ik belijd dat ik nog te vaak woorden spreek die niet overeenkomen met de woorden die Jakobus er hier bij geeft. Vul mij met meer van Uw Geest en meer van Uw vrede, rust en bezonnenheid, zodat mijn woorden werkelijk woorden van Bovennatuurlijke wijsheid zullen zijn.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu