"Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd." (Jakobus 3:17) 

Na alle woorden over onze woorden, over onze tong en dat wat we uitspreken, stapt Jakobus nu over op het thema 'wijsheid'. Er waren in die tijd blijkbaar nogal wat mensen die zichzelf wijs vonden. Dit bleek al eerder in deze brief. Waarschijnlijk heeft hij het hier weer over de vele leraren in die tijd, zoals hij deze noemt in vers 1 van dit hoofdstuk. Velen wierpen zich op als leraar en beroemden zich op hun wijsheid. Het is dus tegenwoordig niets nieuws onder de zon dat velen denken overal wijsheid over te hebben. Op zichzelf genomen kan dit ook wel een bepaalde wijsheid zijn. Misschien is het dan meer kennis, maar kennis is nog geen wijsheid.

 

Wijsheid gaat gepaard met meer dan alleen maar kennis. Wijsheid zie je terug in je levenswandel. Je woorden moeten overeenkomen met je daden, Daaruit blijkt of je echt wijs bent. Wijsheid is alleen wijsheid als deze van boven komt. Is dat niet het geval, dan is het aards. Wijsheid zoals God deze bedoeld is niet vervuld van eigen belang en heerszucht. Het is niet gericht op jezelf, maar op de ander en op God. Als dit niet zo is, dan is het zelfs aards en duivels, zoals Jakobus schrijft. 

Eigenlijk is de vraag die wij elkaar moeten stellen: "Waar is onze wijsheid op gericht?" Zijn wij gericht op de ander, door onze wijsheid zachtmoedig en vol liefde te brengen? Moet je eens kijken welke woorden Jakobus noemt bij de wijsheid die van boven is: rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Hoeveel van onze wijsheid is dan nog wijsheid van boven? 

Dat betekent dat als je wijsheid hebt over Gods Woord, dat je daarbij altijd voor rede vatbaar bent. Je kunt in alle vrede en rust het gesprek met de ander aan. Eigenlijk raakt Jakobus ons behoorlijk, met deze woorden. Hoeveel strijd, alleen al binnen de kerken omdat we elkaar niet kunnen verdragen? Zelfs als christenen maken we er regelmatig een serieuze puinhoop van en we voelen ons allemaal wijzer en we weten het zo goed, maar vervolgens voldoen heel veel discussies niet aan de norm die Jakobus ons hier geeft en zou het wel eens zo kunnen zijn dat heel veel gesproken wijsheid niet van boven is, maar uiteindelijk religieus gedoe, waar Jakobus het stempel 'aards' en 'duivels' op zou plakken. 

Tegelijk bedenk ik mij wat dan nu belangrijk is. Misschien dit: Als het zo is dat je herkent dat heel veel dingen die je doet en zegt, misschien wel wijs lijken qua kennis, maar niet de wijsheid van boven is, ga dan niet eerder wijsheid spreken, voordat je vervuld bent met de dingen die Jakobus noemt. Stop even, op dit moment, richt je op God en vraag of je die wijsheid van boven, met die complete houding die Jakobus noemt, op dit moment mag ontvangen, zodat elk woord van wijsheid, kennis en verstand, gevuld zal zijn met zachtmoedigheid, vrede en rust. Dan komt wijsheid tot het doel waar het voor bestemd is.

Gebed: Vader, ik belijd dat ik nog te vaak woorden spreek die niet overeenkomen met de woorden die Jakobus er hier bij geeft. Vul mij met meer van Uw Geest en meer van Uw vrede, rust en bezonnenheid, zodat mijn woorden werkelijk woorden van Bovennatuurlijke wijsheid zullen zijn.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu