"Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden." (Jakobus 3:2) 

We hoeven ons echt geen illusies te maken. We gaan achter Jezus aan, maar volmaakt zal het niet lukken. We gaan op zijn best, struikelend achter Jezus aan. Tenminste, zo kijken wij er zelf naar, door het werk van Jezus ziet God ons wel als volmaakt, maar vanuit ons aardse denken gaan we struikelend achter Jezus aan. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik baal daar echt vaak van. Het gaat vaak zo makkelijk fout, net even die ene opmerking, of niet even die gedachte, die meer dan een gedachte wordt. Het is struikelend en het is maar goed dat Jezus telkens zegt: "Sta maar weer op, het is vergeven."

 

Het is niet het meest positieve beeld aan het begin van deze overdenking. Het is ook zoals het is. Maar waar gaat het nu het makkelijkste fout? Want als we op het makkelijkste stuk waar het fout gaat, staande blijven, dan zal het andere ook lukken. Dat is een beetje de gedachte die Jakobus in dit hoofdstuk eigenlijk als basis meeneemt. En wat het is makkelijkste om te struikelen, en dus het moeilijkste om staande te blijven? Precies, je woorden. Hoe makkelijk gaat dat fout? 

In een van de psalmen staat het gebed of God een wacht voor onze lippen wil zetten. En inderdaad, als die er niet staat komen er woorden uit, die niet goed zijn. En niet eens zozeer de woorden over de alledaagse dingen, maar vooral dat wat we uitspreken over mensen. En woorden hebben kracht. Als je telkens negatieve woorden over iemand gaat uitspreken, kun je niet meer normaal tegen diegene reageren.  

Laten we vandaag onze woorden eens gewoon overwegen. Niet om een keer streng te willen zijn, maar hoeveel woorden spreek je die niet opbouwend zijn, maar uiteindelijk afbrekend functioneren? En dan gaat het alleen nog maar over woorden die misschien nog wel kloppen ook. Maar wat gebeurt er als we woorden uitspreken over situaties of personen die gewoon niet kloppen? Wat werkt dat uit? Of wat zijn de gevolgen van woorden die je uitspreekt om je eigen eer te redden? Ten koste van wie of wat gaat dat dan? 

En we hoeven ons tegenover elkaar niet te schamen om het toe te geven, want we hebben er allemaal last van. Jakobus zegt ook niet voor niets dat iemand die niet in woorden struikelt, die blijft in alles overeind. Onze woorden, de kracht van onze tong, daar wil Jakobus het met ons over hebben in het derde hoofdstuk van zijn brief. En ik geloof als we dit geen begrijpen en gaan toepassen dat er heel veel gaat veranderen. Want negatieve woorden werken negatief gedrag uit, maar positieve woorden zijn woorden van zegen en van kracht. Dan wordt er dus iets gebouwd. Maar juist dit thema is echt lastig, want onze woorden zijn eruit voor we het weten. En misschien dat het besef van wat onze woorden doen, al heel helpend kan zijn. Wat zal er gebeuren als we alleen zegenende woorden zouden spreken? 

Gebed: Vader, maak mij de komende tijd bewust van de woorden die ik spreek. Ik wil kiezen voor woorden van zegen en van opbouw. Woorden die bijdragen aan de groei mijn broers en zussen en aan de opbouw van Uw Koninkrijk.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu