"Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden." (Jakobus 3:2) 

We hoeven ons echt geen illusies te maken. We gaan achter Jezus aan, maar volmaakt zal het niet lukken. We gaan op zijn best, struikelend achter Jezus aan. Tenminste, zo kijken wij er zelf naar, door het werk van Jezus ziet God ons wel als volmaakt, maar vanuit ons aardse denken gaan we struikelend achter Jezus aan. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik baal daar echt vaak van. Het gaat vaak zo makkelijk fout, net even die ene opmerking, of niet even die gedachte, die meer dan een gedachte wordt. Het is struikelend en het is maar goed dat Jezus telkens zegt: "Sta maar weer op, het is vergeven."

 

Het is niet het meest positieve beeld aan het begin van deze overdenking. Het is ook zoals het is. Maar waar gaat het nu het makkelijkste fout? Want als we op het makkelijkste stuk waar het fout gaat, staande blijven, dan zal het andere ook lukken. Dat is een beetje de gedachte die Jakobus in dit hoofdstuk eigenlijk als basis meeneemt. En wat het is makkelijkste om te struikelen, en dus het moeilijkste om staande te blijven? Precies, je woorden. Hoe makkelijk gaat dat fout? 

In een van de psalmen staat het gebed of God een wacht voor onze lippen wil zetten. En inderdaad, als die er niet staat komen er woorden uit, die niet goed zijn. En niet eens zozeer de woorden over de alledaagse dingen, maar vooral dat wat we uitspreken over mensen. En woorden hebben kracht. Als je telkens negatieve woorden over iemand gaat uitspreken, kun je niet meer normaal tegen diegene reageren.  

Laten we vandaag onze woorden eens gewoon overwegen. Niet om een keer streng te willen zijn, maar hoeveel woorden spreek je die niet opbouwend zijn, maar uiteindelijk afbrekend functioneren? En dan gaat het alleen nog maar over woorden die misschien nog wel kloppen ook. Maar wat gebeurt er als we woorden uitspreken over situaties of personen die gewoon niet kloppen? Wat werkt dat uit? Of wat zijn de gevolgen van woorden die je uitspreekt om je eigen eer te redden? Ten koste van wie of wat gaat dat dan? 

En we hoeven ons tegenover elkaar niet te schamen om het toe te geven, want we hebben er allemaal last van. Jakobus zegt ook niet voor niets dat iemand die niet in woorden struikelt, die blijft in alles overeind. Onze woorden, de kracht van onze tong, daar wil Jakobus het met ons over hebben in het derde hoofdstuk van zijn brief. En ik geloof als we dit geen begrijpen en gaan toepassen dat er heel veel gaat veranderen. Want negatieve woorden werken negatief gedrag uit, maar positieve woorden zijn woorden van zegen en van kracht. Dan wordt er dus iets gebouwd. Maar juist dit thema is echt lastig, want onze woorden zijn eruit voor we het weten. En misschien dat het besef van wat onze woorden doen, al heel helpend kan zijn. Wat zal er gebeuren als we alleen zegenende woorden zouden spreken? 

Gebed: Vader, maak mij de komende tijd bewust van de woorden die ik spreek. Ik wil kiezen voor woorden van zegen en van opbouw. Woorden die bijdragen aan de groei mijn broers en zussen en aan de opbouw van Uw Koninkrijk.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu