"Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij [dan] uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen." (Jakobus 2:18 en 19) 

Jakobus laat zich duidelijk niet al te snel ompraten en hij is ook niet al te beroerd om erg duidelijke taal te gebruiken. Geloof zonder de werken is een dood geloof, dat zagen we gisteren al. Maar werken zonder geloof is net zo goed dood. En toch is het heel makkelijk om te zeggen: "Ja, maar ik geloof toch?" En als je gelooft is het toch goed. Met geloof in God en in Jezus kom je toch uiteindelijk in de hemel, want het hangt toch niet af van wat ik doe? En dat is dus niet waar. Het klopt dat je er niets voor hoeft te doen, maar in het geloof zitten ook je werken die er uit voortkomen.

 

Jakobus is nogal stevig in zijn uitspraak, maar het maakt wel duidelijk hoe het ligt. Als je alleen geloof hebt, zonder werken die er uit voorkomen, is het wel geloof in God, maar werkt het niet door je heen. Eigenlijk is dat precies hoe het ook bij de demonen werkt. Een demon gelooft ook in God. Ik merk heel vaak dat als je in een bevrijdingsbediening te maken hebt met een geest van religie, dat deze zo goed weet wie Jezus is, en daarmee ook dat hij zal verliezen, dat zo'n geest van religie maar één ding kan: Hij zal altijd tijdrekken. Want hij kent de overwinning van Jezus en hij weet dat hij zal moeten wijken als hem dat in de naam van Jezus wordt aangezegd, daarom kan hij alleen nog tijdrekken. Zo goed kent hij Jezus. 

En eigenlijk geldt het voor elke demon. Ook satan kent Jezus, beter dan wij. Hij gelooft ook in Jezus, maar toch zal hij verloren gaan. En waarom? Omdat Jezus je alleen kan redden als het geloof door jou heen zichtbaar wordt. Jezus moet in je daden zichtbaar worden en dat kan alleen als je Jezus eigen maakt in je leven en dan komen er werken van geloof uit voort. Dan kun je niet meer zeggen tegen iemand die het koud heeft: "Ik heb medelijden met je, maar ga heen en wordt warm." Dan moet je wel in actie komen, zoals Jezus in actie komt. 

Jakobus zet eigenlijk in ene zin alles tegenover elkaar en maakt het compleet. Laat je geloof zien uit je werken en laat uit je werken je geloof zien. Het is een onafscheidelijke tweeling die bij elkaar hoort. Wat je laat zien is ook je geloof. Net zoals Abraham liet zien dat hij geloofde toen hij Izak offerde. Geloof en daad samen bij elkaar. En weet je, juist als je daden doet uit je geloof, wordt ook je geloof op een bijzondere manier gevoed. Groeien in geloof doe je luisterend en werkend. Hoe gaaf is het dat je Koninkrijk mag leven, er actief in mag zijn. 

Gebed: Vader, ik wil zo graag het Koninkrijk van U zichtbaar maken door wat ik doe. Ik geloof, maar veel dieper en persoonlijker dan de demonen, ik geloof met mijn hart, en mijn hart zet mij in beweging!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu