"Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken?" (Jakobus 2:14)


De boodschap van gisteren over het liefhebben van jezelf, is geen eenvoudige boodschap voor sommige mensen. En ik hoop echt dat het je in beweging heeft gezet. Maar het vervolg van Jakobus brief is ook nog niet zo eenvoudig. De heftigste boodschap komt misschien straks nog wel in hoofdstuk 3, maar het tweede deel van hoofdstuk twee is ook erg duidelijk. Hij schrijft, zonder al te veel er omheen te draaien, dat geloof zonder de werken dood is. Kort en goed: als jij je geloof gebruikt, zonder dat dit in je werken, in je levenshouding, zichtbaar is, dan heb je geen geloof.

 

Wij vinden dat nogal een stevige uitspraak. Zeker als je gewend bent om in de kerk te zitten op zondag waar je heel sterk gericht bent op dat wat God jou moet geven. En nee, dat is niet slechts in ene hoek van de kerk. Zowel aan de behoudende kant van de kerk, waar velen elke zondag worstelen met geloofszekerheid, als aan de evangelische kant van de kerk waar velen elke zondag meer willen voelen van God, is er een honger naar persoonlijke geloofservaringen. Sorry dat ik het zo duidelijk zeg, maar dit is wel wat we zien. 

Waarom zit je in de kerk, wat verwacht je als je zondag in de kerk zit. En als we heel eerlijk zijn, verlangen we vooral naar persoonlijke aandacht van God. Als we maar gered zijn of als we maar de kracht van de Geest voelen. Maar als het hierbij blijft, is je geloof een dood geloof. Als je geloof gericht is op wat jij ontvangt, dan klopt er iets niet. En dit soort stellingen doen soms heel veel pijn. Want het gaat toch vooral om de relatie met God? Ja, zo zijn wij wel vaak gaan denken en geloven, maar Jakobus maakt ons heel duidelijk dat er vanuit ons persoonlijke geloof, ook werken zichtbaar worden waarbij dat wat we van Jezus leren, wij ook uitleven naar onze naaste. 

Overigens, is het probleem net zo groot als het in de kerk alleen maar gaat om een bepaalde humane houding, maar waar de relatie met God ontbreekt. Als we ons huis maar openzetten voor de vreemdeling, lief zijn voor onze buren dan zit het wel goed. Ook dat klopt niet, dat mag nooit een verdienmodel worden. Zowel geloof als werk hoort in evenwicht te zijn. Vanuit het geloof in Jezus en wat Hij aan jou geeft, delen we ook weer uit. 

Laatst sprak ik in een samenkomst waar ook een zwerver was en ik sprak over 'gezonden zijn zoals Jezus'. Aan het einde van de dienst gingen we bidden en deze zwerver vroeg aan mij om te bidden voor twee dekens. Toen stond er iemand op en zei: kunnen wij die deken op dit moment voor hem regelen? Binnen een minuut waren er twee deken toegezegd. Dit is wat Jezus bedoelt als Hij ons zendt, zoals Hij gezonden werd, dit is wat Jakobus bedoelt als hij zegt dat geloof zonder werken dood is. We verdienen niets bij God, maar wij ontvangen en delen daarom ook weer uit.  

Gebed: Vader, wat is het heerlijk om daden te mogen tonen bij ons geloof. Dat maakt ons leven zinvol en betekenisvol. Ik wil mijn geloof leven en ik wil leven uit mijn geloof, elke dag en in elke situatie.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu