"Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet." (Jakobus 1:25) 

Hoe verder je komt in de brief van Jakobus, hoe boeiender het wordt. Niet alleen voor de Joden in de verstrooiing, maar juist ook voor ons. Jakobus was duidelijk dat we hoorders moeten zijn en dat we ook snel moeten luisteren. Vooral niet te snel zijn met je reactie en al helemaal niet met je oordeel. Alle vuilheid moeten we daarmee afleggen, zodat het Woord van God in ons gepland kan zijn. Maar wat moeten we dan met het Woord in ons hart? Jakobus maakt ons even in een paar zinnen duidelijk hoe het zit: We moeten niet alleen hoorders zijn, maar ook daders van het Woord.

 

En laat duidelijk zijn dat die zin staat zoals hij staat. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat dit dichterbij ons komt, dan dat wij zelf willen zeggen. Niet alleen hoorders van het Woord, maar ook daders zijn, betekent nogal wat. Het is dus niet dat je kunt luisteren naar het Woord en vervolgens zeg je: "Oh, prachtig, wat mooi, ja zo is het helemaal", en je staat vervolgens op en leeft gewoon je eigen leventje weer. Natuurlijk doen wij dat niet. Of toch misschien maar al te vaak wel?  En dan hoor ik nog wel eens zeggen: "Dit klinkt wel heel wettisch en dit is zeker geen vrijheid, als we iets moeten." Jakobus weet daar wel raad mee. 

In de eerste plaats schrijft Jakobus dat als je wel hoort, maar niet doet dat je dan eigenlijk iemand bent die in de spiegel kijkt, maar zodra hij is weggelopen bij die spiegel, niet meer weet wat hij zag. Het Woord laat je dus jezelf zien en vervolgens loop je weg en je weet echt niet meer wat het Woord zei. Zoiets als: "Je moet een dader van het Woord zijn", en vervolgens denk je dat dit inderdaad voor jou helemaal klopt, je stopt om er over na te denken en je gaat gewoon verder waar je gebleven was en heb het even gezien, maar nu weet je er niets meer van. 

Dat is hetzelfde als dat je in de spiegel kijkt, ziet dat je haar helemaal niet goed zit, maar je loopt weg, zonder er iets aan te doen en we weet al niet eens meer hoe voor gek je loopt, terwijl de spiegel het toch duidelijk liet zien. Dan zegt Jakobus: "Je moet je verdiepen in de volmaakte wet van God." En die volmaakte wet brengt je nog vrijheid ook. Het gaat dan natuurlijk niet om iets verdienen door je aan de wet te houden. Het geheim zit in het je eigen maken van de volmaakte wet. Het gaat hierbij om die kant van het Woord waarbij het over Gods wil gaat die we moeten doen. Maar die wet moet geen regel zijn, maar die wet wordt in je hart geschreven op het moment dat je deze met zachtmoedigheid ontvangt. En waar de wet van binnen zit, zijn het geen regels maar, maar ga je Gods wil doen omdat deze is gaan behoren bij je identiteit in Christus. De Geest van God maakt je dan tot dader van het Woord en ga je alles doen, vanuit liefde. 

Gebed: Vader, Uw wet wil ik ontvangen.zodat ik in alles Uw wil zal doen. Laat Uw Woord mij daarbij helpen en ik wil mij een maken met Uw Woord zodat ik gewoon doe wat U vraagt!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu