"Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet." (Jakobus 1:25) 

Hoe verder je komt in de brief van Jakobus, hoe boeiender het wordt. Niet alleen voor de Joden in de verstrooiing, maar juist ook voor ons. Jakobus was duidelijk dat we hoorders moeten zijn en dat we ook snel moeten luisteren. Vooral niet te snel zijn met je reactie en al helemaal niet met je oordeel. Alle vuilheid moeten we daarmee afleggen, zodat het Woord van God in ons gepland kan zijn. Maar wat moeten we dan met het Woord in ons hart? Jakobus maakt ons even in een paar zinnen duidelijk hoe het zit: We moeten niet alleen hoorders zijn, maar ook daders van het Woord.

 

En laat duidelijk zijn dat die zin staat zoals hij staat. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat dit dichterbij ons komt, dan dat wij zelf willen zeggen. Niet alleen hoorders van het Woord, maar ook daders zijn, betekent nogal wat. Het is dus niet dat je kunt luisteren naar het Woord en vervolgens zeg je: "Oh, prachtig, wat mooi, ja zo is het helemaal", en je staat vervolgens op en leeft gewoon je eigen leventje weer. Natuurlijk doen wij dat niet. Of toch misschien maar al te vaak wel?  En dan hoor ik nog wel eens zeggen: "Dit klinkt wel heel wettisch en dit is zeker geen vrijheid, als we iets moeten." Jakobus weet daar wel raad mee. 

In de eerste plaats schrijft Jakobus dat als je wel hoort, maar niet doet dat je dan eigenlijk iemand bent die in de spiegel kijkt, maar zodra hij is weggelopen bij die spiegel, niet meer weet wat hij zag. Het Woord laat je dus jezelf zien en vervolgens loop je weg en je weet echt niet meer wat het Woord zei. Zoiets als: "Je moet een dader van het Woord zijn", en vervolgens denk je dat dit inderdaad voor jou helemaal klopt, je stopt om er over na te denken en je gaat gewoon verder waar je gebleven was en heb het even gezien, maar nu weet je er niets meer van. 

Dat is hetzelfde als dat je in de spiegel kijkt, ziet dat je haar helemaal niet goed zit, maar je loopt weg, zonder er iets aan te doen en we weet al niet eens meer hoe voor gek je loopt, terwijl de spiegel het toch duidelijk liet zien. Dan zegt Jakobus: "Je moet je verdiepen in de volmaakte wet van God." En die volmaakte wet brengt je nog vrijheid ook. Het gaat dan natuurlijk niet om iets verdienen door je aan de wet te houden. Het geheim zit in het je eigen maken van de volmaakte wet. Het gaat hierbij om die kant van het Woord waarbij het over Gods wil gaat die we moeten doen. Maar die wet moet geen regel zijn, maar die wet wordt in je hart geschreven op het moment dat je deze met zachtmoedigheid ontvangt. En waar de wet van binnen zit, zijn het geen regels maar, maar ga je Gods wil doen omdat deze is gaan behoren bij je identiteit in Christus. De Geest van God maakt je dan tot dader van het Woord en ga je alles doen, vanuit liefde. 

Gebed: Vader, Uw wet wil ik ontvangen.zodat ik in alles Uw wil zal doen. Laat Uw Woord mij daarbij helpen en ik wil mij een maken met Uw Woord zodat ik gewoon doe wat U vraagt!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu