"Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn." (Jakobus 1:17 en 18) 

Jakobus heeft ons net heel duidelijk gemaakt dat verzoeking niet van God komt. God kan niet met het kwade op ene lijn gezet worden, God kan dus ook niet het kwade inzetten, want God is volmaakt goed, liefde en genadig. Jakobus maakt daarom als tegenstelling op vers 13 tot en met 15 dat wat God wel geeft. Elke goede gave komt wel van God, de Vader van de lichten. En bij God is geen schaduw van ommekeer. God laat Zich niet in met het kwade, Hij geeft slechts het goede. God licht zal geen schaduw worden.

 

Dat is iets wat wij maar moeilijk pakken kunnen. Want God kan toch ook ziekte geven, stellen wij heel makkelijk? En dan noemen we er een paar teksten uit het Oude Testament bij. En ook de tekst uit Hebreeën dat God een ieder zoon kastijdt die Hij liefheeft. Toch zegt Jakobus hier heel duidelijk dat God en verzoeking niet bij elkaar kunnen horen en dat God alleen het goede geeft. 

Verzoeking heeft invloed op ons op het moment dat begeerte een rol speelt en de begeerte wordt bevrucht en uiteindelijk baart dat de dood. Dat is niets van God, dat is onze begeerte en de duisternis bij elkaar, als je die met elkaar bevrucht, ontvang je de dood. Maar als je Gods Woord en Zijn goede gaven toelaat in je leven dan geeft dat ook een bevruchting. Je zou kunnen zeggen dat als de goede gaven van God en Zijn Woord en een ontvankelijk hart bij elkaar komen dan bevrucht dat elkaar ook. Dan doet dat iets krachtigs, het maakt je tot eersteling van Zijn schepselen. Dan gaat het over de nieuwe schepping. 

Maar het is wel duidelijk dat dit niet komt door wat wij doen, maar door wat God doet. De zin begint in het Grieks, net als in het Nederlands met 'Gods wil', dat is dus het belangrijkste in deze zijn. Dus laten we niet dwalen door de verzoeking te laten bevruchten met onze begeerte, want dan is het de dood in de pot. Dat rooft het leven uit je ziel. Ik geloof dat dit een woord is dat belangrijk is voor jou: Laat je de begeerte toe, dan rooft de vrucht van begeerte het leven uit je ziel. Laat dit even tot je doordringen. 

God verlangen is om je te vervullen met goede gaven en met leven. Leven vol kracht van Hem. Eersteling van Zijn schepselen zijn, dat zijn schepselen die vol van God Zelf zijn. Als jij werkelijk de kracht van God wilt ontvangen, doorgeven en ervaren, dan is dit onderwijs uit het eerste hoofdstuk van fundamenteel belang. Laat God alle kans krijgen in je leven om het leven in je groter te maken en heerlijker te maken. Zeg begeerte de wacht aan en sta open voor Gods goede gaven in je leven, zodat als er verzoeking komt, dit onmogelijk iets tot stand kan brengen in je leven. 

Gebed: Vader, ik dank U voor Uw goede gaven. Ik dank U dat ik het leven van U zal ontvangen als ik de dood niet toelaat door begeerte.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu