"Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn." (Jakobus 1:17 en 18) 

Jakobus heeft ons net heel duidelijk gemaakt dat verzoeking niet van God komt. God kan niet met het kwade op ene lijn gezet worden, God kan dus ook niet het kwade inzetten, want God is volmaakt goed, liefde en genadig. Jakobus maakt daarom als tegenstelling op vers 13 tot en met 15 dat wat God wel geeft. Elke goede gave komt wel van God, de Vader van de lichten. En bij God is geen schaduw van ommekeer. God laat Zich niet in met het kwade, Hij geeft slechts het goede. God licht zal geen schaduw worden.

 

Dat is iets wat wij maar moeilijk pakken kunnen. Want God kan toch ook ziekte geven, stellen wij heel makkelijk? En dan noemen we er een paar teksten uit het Oude Testament bij. En ook de tekst uit Hebreeën dat God een ieder zoon kastijdt die Hij liefheeft. Toch zegt Jakobus hier heel duidelijk dat God en verzoeking niet bij elkaar kunnen horen en dat God alleen het goede geeft. 

Verzoeking heeft invloed op ons op het moment dat begeerte een rol speelt en de begeerte wordt bevrucht en uiteindelijk baart dat de dood. Dat is niets van God, dat is onze begeerte en de duisternis bij elkaar, als je die met elkaar bevrucht, ontvang je de dood. Maar als je Gods Woord en Zijn goede gaven toelaat in je leven dan geeft dat ook een bevruchting. Je zou kunnen zeggen dat als de goede gaven van God en Zijn Woord en een ontvankelijk hart bij elkaar komen dan bevrucht dat elkaar ook. Dan doet dat iets krachtigs, het maakt je tot eersteling van Zijn schepselen. Dan gaat het over de nieuwe schepping. 

Maar het is wel duidelijk dat dit niet komt door wat wij doen, maar door wat God doet. De zin begint in het Grieks, net als in het Nederlands met 'Gods wil', dat is dus het belangrijkste in deze zijn. Dus laten we niet dwalen door de verzoeking te laten bevruchten met onze begeerte, want dan is het de dood in de pot. Dat rooft het leven uit je ziel. Ik geloof dat dit een woord is dat belangrijk is voor jou: Laat je de begeerte toe, dan rooft de vrucht van begeerte het leven uit je ziel. Laat dit even tot je doordringen. 

God verlangen is om je te vervullen met goede gaven en met leven. Leven vol kracht van Hem. Eersteling van Zijn schepselen zijn, dat zijn schepselen die vol van God Zelf zijn. Als jij werkelijk de kracht van God wilt ontvangen, doorgeven en ervaren, dan is dit onderwijs uit het eerste hoofdstuk van fundamenteel belang. Laat God alle kans krijgen in je leven om het leven in je groter te maken en heerlijker te maken. Zeg begeerte de wacht aan en sta open voor Gods goede gaven in je leven, zodat als er verzoeking komt, dit onmogelijk iets tot stand kan brengen in je leven. 

Gebed: Vader, ik dank U voor Uw goede gaven. Ik dank U dat ik het leven van U zal ontvangen als ik de dood niet toelaat door begeerte.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu