"Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn." (Jakobus 1:17 en 18) 

Jakobus heeft ons net heel duidelijk gemaakt dat verzoeking niet van God komt. God kan niet met het kwade op ene lijn gezet worden, God kan dus ook niet het kwade inzetten, want God is volmaakt goed, liefde en genadig. Jakobus maakt daarom als tegenstelling op vers 13 tot en met 15 dat wat God wel geeft. Elke goede gave komt wel van God, de Vader van de lichten. En bij God is geen schaduw van ommekeer. God laat Zich niet in met het kwade, Hij geeft slechts het goede. God licht zal geen schaduw worden.

 

Dat is iets wat wij maar moeilijk pakken kunnen. Want God kan toch ook ziekte geven, stellen wij heel makkelijk? En dan noemen we er een paar teksten uit het Oude Testament bij. En ook de tekst uit Hebreeën dat God een ieder zoon kastijdt die Hij liefheeft. Toch zegt Jakobus hier heel duidelijk dat God en verzoeking niet bij elkaar kunnen horen en dat God alleen het goede geeft. 

Verzoeking heeft invloed op ons op het moment dat begeerte een rol speelt en de begeerte wordt bevrucht en uiteindelijk baart dat de dood. Dat is niets van God, dat is onze begeerte en de duisternis bij elkaar, als je die met elkaar bevrucht, ontvang je de dood. Maar als je Gods Woord en Zijn goede gaven toelaat in je leven dan geeft dat ook een bevruchting. Je zou kunnen zeggen dat als de goede gaven van God en Zijn Woord en een ontvankelijk hart bij elkaar komen dan bevrucht dat elkaar ook. Dan doet dat iets krachtigs, het maakt je tot eersteling van Zijn schepselen. Dan gaat het over de nieuwe schepping. 

Maar het is wel duidelijk dat dit niet komt door wat wij doen, maar door wat God doet. De zin begint in het Grieks, net als in het Nederlands met 'Gods wil', dat is dus het belangrijkste in deze zijn. Dus laten we niet dwalen door de verzoeking te laten bevruchten met onze begeerte, want dan is het de dood in de pot. Dat rooft het leven uit je ziel. Ik geloof dat dit een woord is dat belangrijk is voor jou: Laat je de begeerte toe, dan rooft de vrucht van begeerte het leven uit je ziel. Laat dit even tot je doordringen. 

God verlangen is om je te vervullen met goede gaven en met leven. Leven vol kracht van Hem. Eersteling van Zijn schepselen zijn, dat zijn schepselen die vol van God Zelf zijn. Als jij werkelijk de kracht van God wilt ontvangen, doorgeven en ervaren, dan is dit onderwijs uit het eerste hoofdstuk van fundamenteel belang. Laat God alle kans krijgen in je leven om het leven in je groter te maken en heerlijker te maken. Zeg begeerte de wacht aan en sta open voor Gods goede gaven in je leven, zodat als er verzoeking komt, dit onmogelijk iets tot stand kan brengen in je leven. 

Gebed: Vader, ik dank U voor Uw goede gaven. Ik dank U dat ik het leven van U zal ontvangen als ik de dood niet toelaat door begeerte.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu