"Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt." (Jakobus 1:13 en 14) 

Het lijkt na de belofte van de kroon van het leven dat Jakobus klaar is met het onderwerp verzoeking, maar niets is minder waar. Maar met zijn vervolgopmerking komen we gelijk wel op een lastig onderwerp uit. Tenminste, vele godsdienstfilosofen hebben zich hun leven lang al over de vraag gebogen hoe het met het kwaad is. Kan God iemand verzoeken? Kan het zo zijn dat God ons verzoekt? Jakobus is heel duidelijk: Dat is onmogelijk! Letterlijk staat er in het Grieks dat God onverzoekbaar is en daarom niemand kan verzoeken.

 

Dat lijkt een wat vreemde uitspraak, maar Jakobus maakt er mee duidelijk dat het onmogelijk is dat God op welke manier dan ook in verband gebracht kan worden met verzoeking. Het bestaat werkelijk niet dat God ons zal verzoeken. Het is bijna een heftige uitspraak van Jakobus. Want deze uitspraak betekent nogal wat. Dat betekent namelijk dat God misschien wel dingen toelaat, maar Hij ons het nooit laat overkomen.  

Waar komt de verzoeking dan wel vandaan? De basis van verzoeking ligt in ons eigen hart. Verzoeking heeft maar ene basis: onze begeerte van ons hart. En wanneer word je verzocht? Op het moment dat de begeerte, diep van binnen begint te reageren. Dan ben je een prooi voor verzoeking. Je wordt meegesleurd door de begeerte, de begeerte wordt bevrucht en het baart uiteindelijk zelfs de dood. Verzoeking op zichzelf komt dus wel van buiten, maar dat verzoeking grip op je krijgt is het gevolg van de begeerte in je hart die je toelaat. 

Waardoor valt een man voor porno? Doordat hij de begeerte naar een vrouw toelaat. Waardoor ontstaat hebzucht? Door de begeerte naar geld, goed en macht toe te laten. Ga maar eens na hoe je verzocht kunt worden. Je kunt zelfs verzocht worden met de gedachte dat God niet kan genezen, omdat je de begeerte naar genezing op zichzelf los maakt van Gods genade en liefde. Eigenlijk ligt aan de wortel van elke verzoeking je eigen begeerte. 

Nu zijn er natuurlijk mensen die zeggen: "Abraham werd toch beproefd? Dat doet God dan wel?" Ja, dat klopt, maar nooit om Abraham te laten struikelen en Hij maakte de beproeving ook niet tot een daad in uitvoering. Dat is bij verzoeking wel, die is gericht om het mis te laten gaan. Op grond hiervan kunnen we dus ook heel moeilijk zeggen dat God ons ziekte geeft om ons dichtbij Hem te houden. Ik hoor dit heel vaak zeggen, maar zou God ziekte willen om te verzoeken? Ik denk dat we hier ver vandaan moeten blijven, want God heeft het kwade niet nodig om ons dichtbij Hem te houden. God laat Zich niet gebruiken voor het kwade. 

Op het moment dat jij wankelt in je geloof, onderuit dreigt te gaan door verzoeking, stel jezelf dan eens de vraag: "Welke begeerte ligt hier onder waardoor ik bijna of helemaal struikelde." Dat helpt je om je begeerte, de vrucht van je oude mens te doden. 

Gebed: Vader, mijn begeerte speelt soms heel makkelijk op, zodat ik een prooi kan worden voor verzoeking. Ik leg elke verkeerde begeerte af en ik accepteer alleen de begeerte om U met heel mijn hart lief te hebben.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu