"Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt." (Jakobus 1:13 en 14) 

Het lijkt na de belofte van de kroon van het leven dat Jakobus klaar is met het onderwerp verzoeking, maar niets is minder waar. Maar met zijn vervolgopmerking komen we gelijk wel op een lastig onderwerp uit. Tenminste, vele godsdienstfilosofen hebben zich hun leven lang al over de vraag gebogen hoe het met het kwaad is. Kan God iemand verzoeken? Kan het zo zijn dat God ons verzoekt? Jakobus is heel duidelijk: Dat is onmogelijk! Letterlijk staat er in het Grieks dat God onverzoekbaar is en daarom niemand kan verzoeken.

 

Dat lijkt een wat vreemde uitspraak, maar Jakobus maakt er mee duidelijk dat het onmogelijk is dat God op welke manier dan ook in verband gebracht kan worden met verzoeking. Het bestaat werkelijk niet dat God ons zal verzoeken. Het is bijna een heftige uitspraak van Jakobus. Want deze uitspraak betekent nogal wat. Dat betekent namelijk dat God misschien wel dingen toelaat, maar Hij ons het nooit laat overkomen.  

Waar komt de verzoeking dan wel vandaan? De basis van verzoeking ligt in ons eigen hart. Verzoeking heeft maar ene basis: onze begeerte van ons hart. En wanneer word je verzocht? Op het moment dat de begeerte, diep van binnen begint te reageren. Dan ben je een prooi voor verzoeking. Je wordt meegesleurd door de begeerte, de begeerte wordt bevrucht en het baart uiteindelijk zelfs de dood. Verzoeking op zichzelf komt dus wel van buiten, maar dat verzoeking grip op je krijgt is het gevolg van de begeerte in je hart die je toelaat. 

Waardoor valt een man voor porno? Doordat hij de begeerte naar een vrouw toelaat. Waardoor ontstaat hebzucht? Door de begeerte naar geld, goed en macht toe te laten. Ga maar eens na hoe je verzocht kunt worden. Je kunt zelfs verzocht worden met de gedachte dat God niet kan genezen, omdat je de begeerte naar genezing op zichzelf los maakt van Gods genade en liefde. Eigenlijk ligt aan de wortel van elke verzoeking je eigen begeerte. 

Nu zijn er natuurlijk mensen die zeggen: "Abraham werd toch beproefd? Dat doet God dan wel?" Ja, dat klopt, maar nooit om Abraham te laten struikelen en Hij maakte de beproeving ook niet tot een daad in uitvoering. Dat is bij verzoeking wel, die is gericht om het mis te laten gaan. Op grond hiervan kunnen we dus ook heel moeilijk zeggen dat God ons ziekte geeft om ons dichtbij Hem te houden. Ik hoor dit heel vaak zeggen, maar zou God ziekte willen om te verzoeken? Ik denk dat we hier ver vandaan moeten blijven, want God heeft het kwade niet nodig om ons dichtbij Hem te houden. God laat Zich niet gebruiken voor het kwade. 

Op het moment dat jij wankelt in je geloof, onderuit dreigt te gaan door verzoeking, stel jezelf dan eens de vraag: "Welke begeerte ligt hier onder waardoor ik bijna of helemaal struikelde." Dat helpt je om je begeerte, de vrucht van je oude mens te doden. 

Gebed: Vader, mijn begeerte speelt soms heel makkelijk op, zodat ik een prooi kan worden voor verzoeking. Ik leg elke verkeerde begeerte af en ik accepteer alleen de begeerte om U met heel mijn hart lief te hebben.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu