"Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben." (Jakobus 1:12) 

Weet je hoe gaaf het is om uiteindelijk de verzoeking te verdragen? Dat lijkt allemaal niet leuk en je kunt je bijna niet voorstellen dat verzoeking fijn is. Verzoeking maakt je leven soms ook echt moeilijk en soms zou je liever maar zwichten voor de verzoeking. Ja, dat is ook gewoon echt zo. We hoeven ons niet groter voor te doen dan dat we zijn en soms zijn we ook gewoon de strijd even zat. Telkens weer tegen de verzoeking en beproeving ingaan kost soms ook echt veel. Maar je doet het ook ergens voor. En nee, we gaan niet tegen elkaar zeggen dat je wat moet verdienen bij God. Maar er is wel een beloning. 

En beloningen klinken altijd heel lastig in de Bijbel. Want je bent toch uit genade zalig geworden en het is toch door Jezus alleen? We doen het toch niet om onszelf? En toch blijken in de Bijbel deze dingen zelden tegen over elkaar te staan, maar veel meer naast elkaar. Uiteindelijk wil je toch aan verzoeking niet toegeven omdat je trouw wilt zijn aan Jezus? Je wilt toch staande blijven omdat Jezus staande bleef? Stel je voor dat Jezus voor de verzoeking was gevallen. Eerst al in de woestijn met satan, maar toen ook nog in de hof van Gethsemané. Stel je voor dat Jezus had gedacht: "dat lijden, het kan Mij wat, Ik begin er niet aan!" Maar Jezus heeft het kruis gezien en Hij heeft de schande veracht? En waarom? Omdat Hij wist welke overwinning er wachtte. Hij zou de volledige overwinning behalen en de wereld redden. 

Jezus bleef staande en daarom mogen wij elkaar ook aansporen om niet voor de verzoeking te vallen om dan uiteindelijk de kroon van het leven te ontvangen. De kroon die Jakobus hier bedoelt is de kroon die de winnaar kreeg aan het einde van de wedstrijd als hij deze had gewonnen. Welke kroon ontvangen de overwinnaars in de strijd met verzoeking? De kroon van het eeuwige leven. Dat is waar het geloof op uitloopt. Het gaat niet om het staande blijven in verzoeking als daad op zichzelf, maar de verzoeking waarin we staande moeten blijven is het gevolg van het geloof. Als je niet gelooft in Jezus, dan doet die verzoeking je niet veel, wat maakt het dan uit? Maar als je door het geloof leeft, dan maakt het alles uit hoe je met verzoeking omgaat. Je wilt je Meester uiteindelijk toch geen verdriet doen? 

En dan de kroon die volgt op de overwinning van de verzoekingen. Dat is een kroon die al ons verstand te boven gaat. We leven er niet voor, want we leven voor Jezus, maar uiteindelijk is het wel de overwinning waarin we samen met Jezus zullen delen. En we delen nu al in de overwinning, al ervaren we die nog maar al te vaak niet, maar degenen die de Heer liefhebben, die zullen uiteindelijk ook delen in die overwinning. Dat maakt het verdragen van verzoeking heel gaaf! 

Gebed: Vader, wat een overwinningskroon heeft U klaarliggen voor mij. Ik blijf U vragen om mij bekwaamheid te geven om elke verzoeking te kunnen weerstaan, zodat ik in Uw overwinning zal delen!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu