"Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben." (Jakobus 1:12) 

Weet je hoe gaaf het is om uiteindelijk de verzoeking te verdragen? Dat lijkt allemaal niet leuk en je kunt je bijna niet voorstellen dat verzoeking fijn is. Verzoeking maakt je leven soms ook echt moeilijk en soms zou je liever maar zwichten voor de verzoeking. Ja, dat is ook gewoon echt zo. We hoeven ons niet groter voor te doen dan dat we zijn en soms zijn we ook gewoon de strijd even zat. Telkens weer tegen de verzoeking en beproeving ingaan kost soms ook echt veel. Maar je doet het ook ergens voor. En nee, we gaan niet tegen elkaar zeggen dat je wat moet verdienen bij God. Maar er is wel een beloning. 

En beloningen klinken altijd heel lastig in de Bijbel. Want je bent toch uit genade zalig geworden en het is toch door Jezus alleen? We doen het toch niet om onszelf? En toch blijken in de Bijbel deze dingen zelden tegen over elkaar te staan, maar veel meer naast elkaar. Uiteindelijk wil je toch aan verzoeking niet toegeven omdat je trouw wilt zijn aan Jezus? Je wilt toch staande blijven omdat Jezus staande bleef? Stel je voor dat Jezus voor de verzoeking was gevallen. Eerst al in de woestijn met satan, maar toen ook nog in de hof van Gethsemané. Stel je voor dat Jezus had gedacht: "dat lijden, het kan Mij wat, Ik begin er niet aan!" Maar Jezus heeft het kruis gezien en Hij heeft de schande veracht? En waarom? Omdat Hij wist welke overwinning er wachtte. Hij zou de volledige overwinning behalen en de wereld redden. 

Jezus bleef staande en daarom mogen wij elkaar ook aansporen om niet voor de verzoeking te vallen om dan uiteindelijk de kroon van het leven te ontvangen. De kroon die Jakobus hier bedoelt is de kroon die de winnaar kreeg aan het einde van de wedstrijd als hij deze had gewonnen. Welke kroon ontvangen de overwinnaars in de strijd met verzoeking? De kroon van het eeuwige leven. Dat is waar het geloof op uitloopt. Het gaat niet om het staande blijven in verzoeking als daad op zichzelf, maar de verzoeking waarin we staande moeten blijven is het gevolg van het geloof. Als je niet gelooft in Jezus, dan doet die verzoeking je niet veel, wat maakt het dan uit? Maar als je door het geloof leeft, dan maakt het alles uit hoe je met verzoeking omgaat. Je wilt je Meester uiteindelijk toch geen verdriet doen? 

En dan de kroon die volgt op de overwinning van de verzoekingen. Dat is een kroon die al ons verstand te boven gaat. We leven er niet voor, want we leven voor Jezus, maar uiteindelijk is het wel de overwinning waarin we samen met Jezus zullen delen. En we delen nu al in de overwinning, al ervaren we die nog maar al te vaak niet, maar degenen die de Heer liefhebben, die zullen uiteindelijk ook delen in die overwinning. Dat maakt het verdragen van verzoeking heel gaaf! 

Gebed: Vader, wat een overwinningskroon heeft U klaarliggen voor mij. Ik blijf U vragen om mij bekwaamheid te geven om elke verzoeking te kunnen weerstaan, zodat ik in Uw overwinning zal delen!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu