"Maar laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat, en de rijke in zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan." (Jakobus 1:9 en 10) 

Soms lijken de teksten in de Bijbel op een manier aan elkaar verbonden te zijn, waardoor je niet helemaal meer begrijpt waar het nu om gaat. Jakobus heeft net verteld dat we in geloof moeten vragen om bekwaamheid als er verzoeking komt en dat we niet moeten twijfelen of God wil helpen en ook niet dat we zouden twijfelen om de verzoeking tegen te staan en daarom te gaan bidden. En dan ineens komt er een tekst die met 'maar' begint, maar het lijkt totaal geen verband te houden met de vorige tekst.

 

In het Grieks staat er hier een klein woordje dat eigenlijk een gedachtesprong weergeeft. Soms wordt dit vertaald met 'maar', maar andere keren met 'en' of 'nu'. Het lijkt vooral terug te grijpen op vers 2 en niet zozeer op vers 8. De mensen aan wie Jakobus schrijft zijn mensen die het waarschijnlijk, mede door hun geloof, niet rijk hebben. Ze zijn door hun geloof aan de kant gezet en ook dit geeft verzoeking, want juist door toe te geven aan de verzoeking zou er ook wel eens wat meer inkomen kunnen komen. En juist deze groep, waarschijnlijk minder bedeelden, spreekt Jakobus hier aan om te roemen in hun hoge staat. 

Op het oog lijkt er te staan dat het gaat om de nederigen in de gemeente. Overigens wel bijzonder dat hij de nederigen in de gemeente broeders noemt, maar een vers later zegt hij dat niet over de rijken. Opmerkelijk zijn ook de woorden die gebruikt worden. Jakobus zet hier de nederige tegenover de rijke. Het woord dat voor 'nederige' gebruikt wordt staat in de hele Bijbel alleen op dit punt tegenover de rijke. Daarmee zou je het kunnen vertalen met 'arme'.  

Hoe het ook is, de nederige of de arme moet vooral zien op zijn hoge staat. Geestelijk is de nederige namelijk hoog geplaatst. De nederige, die afhankelijk is van God, is hoog in aanzien als het over God gaat. De nederige, degene die maatschappelijk geen hoge ogen gooit, door zijn geloof en volharding, is wel hoog in Gods ogen, terwijl degenen die van hun rijkdom leven en daardoor hun keuzes maken, zijn slechts nederig van staat. 

Jakobus zegt niet dat de rijke niet gelooft, ook niet dat de rijke onder het oordeel ligt, maar hij zegt wel dat de rijke moet kijken naar zijn nederige staat. Alle rijkdom is overigens geen eigendom, maar uiteindelijk heeft ook de rijke niets van zichzelf. Uiteindelijk zal de rijke verwelken als een bloem in zijn wegen. Waarom? Omdat het hem aan volharding in verzoeking ontbreekt. Hij is degene die door de wind alle kanten op geslingerd wordt. Terwijl de nederige, die ook nog eens veel minder heeft, is in Gods ogen waardevol omdat God zijn volharding ziet. Rijkdom hoeft niet verkeerd te zijn, maar een rijke gaat maar moeilijk het Koninkrijk van God binnen, zei Jezus al. En die arme, nederige man, wordt uiteindelijk door God op de hoogste plaats gezet. 

Gebed: Vader, ik wil liever maar gewoon nederig zijn, laat mij gewoon zijn die ik ben en bewaar mij voor hoogmoed en verkeerde rijkdom. Ik wil leven uit het geloof dat ik groot in Uw ogen mag zijn.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu