"Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen." (Jakobus 6b-8) 

Wijsheid om te volharden in geloof, dat is waar het om gaat bij Jakobus in het eerste gedeelte van deze brief. En God zal overvloedig wijsheid of bekwaamheid geven als we Hem daarom vragen. God zal dan ook geen verwijten maken, ook niet als we hebben gewankeld en daarna bij Hem aankloppen. Er is wel een 'maar' aan. En dat 'maar' liegt er niet om. Twijfel zal namelijk funest zijn.

 

Jakobus is niet te beroerd om het hier heel erg zwart-wit neer te zetten. En bij veel christenen gaat dit een beetje kriebelen. Zeker behoudende christenen, die soms hun leven lang met twijfel te kampen lijken te hebben, vinden deze tekst niet makkelijk om te lezen. En twijfel, herkennen we het allemaal niet? Het gaat hier niet in de eerste plaats om geloofstwijfel. Dan halen we de tekst uit het verband. Het gaat hier om twijfel bij de hulp bij verzoeking en beproeving van je geloof. 

Met andere woorden: het gaat hier om twijfel of God werkelijk wil helpen bij het volharden. En misschien nog wel een stap dieper, het is de vraag of deze twijfel er ook niet voor zorgt dat je soms helemaal niet wil volharden in geloof, maar wilt toegeven aan de verleiding van de verzoeking. Dit wordt vooral duidelijk in de woorden van Jakobus die volgen. Als je twijfelt ben je gelijk aan een golf van de zee die door de wind alle kanten opgestuurd wordt. Het wordt iets dat stuurloos is en helemaal niet standvastig is. 

Durf jij helemaal op God te vertrouwen en wil je ook op God vertrouwen op momenten van verzoeking. Als je het niet doet, sla je alle kanten op. Stel dat je een moment hebt dat je aangevallen wordt met porno en je krijgt de neiging om er aan toe te geven. Kies je dan om God om hulp te vragen? Of kies je om God niet om hulp te vragen omdat je òf denkt dat het niet zal helpen òf eigenlijk niet eens zin hebt om God om hulp te vragen omdat je er diep van binnen aan toe wilt geven. Want twijfelen kun je aan God hulp, maar twijfelen kun je ook of je God wel om hulp wilt vragen. 

Zie je hoe gevaarlijk deze twijfel is? Voor je het weet struikel je en val je en ga je de ene keer met God mee en de andere keer gaat het mis en lijkt het alsof je leven onstabiel is en je geestelijk leven elke dag anders is. Dat is niet wat de bedoeling is. Het gaat om een stabiel geloofsleven, waarin de verleiding en de beproeving geen invloed meer zal hebben. Het zal echt wel eens fout gaan, maar dan weet je ook dat God geen verwijt maakt, maar je laten meegaan op de golven van onstabiliteit en slapheid, dat is waar Jakobus ons hier voor waarschuwt, want dan ben je dubbelhartig. Daaruit blijkt ook wel dat het hier niet alleen gaat om twijfel of God je zal helpen, maar dat je dubbel van hart bent waaruit blijkt dat je de hulp ook niet vraagt. 

Gebed: Vader, dit is wel een stevig woord voor deze dag. Want wil ik eigenlijk wel altijd overwinnen bij verzoeking, of kies ik er soms niet veel te makkelijk voor om mee te gaan in de verzoeking. Ik kies om vanaf nu altijd U om hulp te vragen en in geloof te verwachten dat U het zult geven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu