"En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen." (Jakobus 1:5 en 6a) 

Het is een vreugde om verzoeking mee te maken in je leven, zo begon Jakobus aan deze brief. Het laat iets zien van de waarde van je geloof, want waarom zou je verzocht worden als er geen geloof is, dan valt er niet veel te verzoeken. Maar wat vooral belangrijk is, is dat als we verzocht en beproefd worden, we leren om te volharden. Als je dit hoofdstuk verder doorleest, dan merk je dat Jakobus het hier niet over beproeving heeft zoals God dat bijvoorbeeld bij Abraham deed, maar dat het hier om verzoeking gaat en de vorm van beproeving heeft dan te maken met uitproberen door de tegenstander om te kijken hoe echt je bent in je geloof. Hoeveel ben je waard, of vanuit satan gedacht zou je kunnen zeggen: Hoe gevaarlijk ben je voor hem?

 

Het is de bedoeling dat je eigenlijk blij wordt van verzoeking. Verzoeking zal uiteindelijk je sterker maken, dus als je er zo naar kijkt, lijdt satan dubbele verliezen. Uiteindelijk zul je steeds meer staande blijven. Jakobus schrijft hier niet over wat voor vorm de verzoeking heeft, maar we kunnen ons er echt wel iets bij voorstellen omdat het gaat om Joodse christenen te midden van niet-christelijke Joden en heidenen. En reken dat deze beproevingen verder gingen dan je brooddoos van tafel halen als je zit te bidden. 

Het is wel de vraag dat als je geloof onder druk wordt gezet op welke manier je dan kunt standhouden. Jakobus is geen schrijver die alleen iets roept en het je vervolgens zelf maar laat uitzoeken. Ik besef dat vers 5 heel vaak als een losse tekst wordt gebruikt. Als we wijsheid nodig hebben, dan moeten we wijsheid van God begeren. Heel vaak wordt deze tekst gekoppeld aan Salomo die om een wijs hart vroeg, maar daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om wijsheid of bekwaamheid die je nodig hebt om staande te blijven in de verzoeking. Het gaat dus om bekwaamheid waardoor je dat hebt waardoor je kunt volharden in geloof. 

Als je die bekwaamheid, of die wijsheid nodig hebt dan wijst Jakokbus je door naar God. En reken er op dat je geloof verzocht zal worden. Ik heb al zo vaak meegemaakt, nadat ik ging beseffen wat het Koninkrijk van Jezus werkelijk inhoudt, dat ik keer op keer werd aangevallen door mensen die het alleen maar over onze zondige natuur wilden hebben en over verzoening. Ik werd als heel verdacht gezien, want dan is er ineens een heleboel niet traditioneel meer. Uiteindelijk heb ik geleerd om te volharden in compleet geloof in het Evangelie van het Koninkrijk, zoekend naar wat God vroeg. En er zijn wat momenten geweest dat ik dacht dat het niet vol te houden was.  

Maar weet je, ik wil je bemoedigen met de woorden van Jakobus en ook met mijn eigen ervaring: Als je God in geloof om wijsheid vraagt, dan ontvang je het! Dan geeft God je precies dat wat je nodig hebt om te volharden in geloof, hoe onbegrepen je soms ook bent. Maar dit weet ik: Er is meer bij God en Zijn Koninkrijk dan ik altijd had geweten.  

Gebed: Vader, door elke tegenstand heen maakt U mij sterker in geloof, sterker in geloofsdaden en sterker in geloofsverwachting! Het is wonderlijk, maar verzoeking heeft mij sterker en stabieler gemaakt, dank U wel.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu