"En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen." (Jakobus 1:5 en 6a) 

Het is een vreugde om verzoeking mee te maken in je leven, zo begon Jakobus aan deze brief. Het laat iets zien van de waarde van je geloof, want waarom zou je verzocht worden als er geen geloof is, dan valt er niet veel te verzoeken. Maar wat vooral belangrijk is, is dat als we verzocht en beproefd worden, we leren om te volharden. Als je dit hoofdstuk verder doorleest, dan merk je dat Jakobus het hier niet over beproeving heeft zoals God dat bijvoorbeeld bij Abraham deed, maar dat het hier om verzoeking gaat en de vorm van beproeving heeft dan te maken met uitproberen door de tegenstander om te kijken hoe echt je bent in je geloof. Hoeveel ben je waard, of vanuit satan gedacht zou je kunnen zeggen: Hoe gevaarlijk ben je voor hem?

 

Het is de bedoeling dat je eigenlijk blij wordt van verzoeking. Verzoeking zal uiteindelijk je sterker maken, dus als je er zo naar kijkt, lijdt satan dubbele verliezen. Uiteindelijk zul je steeds meer staande blijven. Jakobus schrijft hier niet over wat voor vorm de verzoeking heeft, maar we kunnen ons er echt wel iets bij voorstellen omdat het gaat om Joodse christenen te midden van niet-christelijke Joden en heidenen. En reken dat deze beproevingen verder gingen dan je brooddoos van tafel halen als je zit te bidden. 

Het is wel de vraag dat als je geloof onder druk wordt gezet op welke manier je dan kunt standhouden. Jakobus is geen schrijver die alleen iets roept en het je vervolgens zelf maar laat uitzoeken. Ik besef dat vers 5 heel vaak als een losse tekst wordt gebruikt. Als we wijsheid nodig hebben, dan moeten we wijsheid van God begeren. Heel vaak wordt deze tekst gekoppeld aan Salomo die om een wijs hart vroeg, maar daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om wijsheid of bekwaamheid die je nodig hebt om staande te blijven in de verzoeking. Het gaat dus om bekwaamheid waardoor je dat hebt waardoor je kunt volharden in geloof. 

Als je die bekwaamheid, of die wijsheid nodig hebt dan wijst Jakokbus je door naar God. En reken er op dat je geloof verzocht zal worden. Ik heb al zo vaak meegemaakt, nadat ik ging beseffen wat het Koninkrijk van Jezus werkelijk inhoudt, dat ik keer op keer werd aangevallen door mensen die het alleen maar over onze zondige natuur wilden hebben en over verzoening. Ik werd als heel verdacht gezien, want dan is er ineens een heleboel niet traditioneel meer. Uiteindelijk heb ik geleerd om te volharden in compleet geloof in het Evangelie van het Koninkrijk, zoekend naar wat God vroeg. En er zijn wat momenten geweest dat ik dacht dat het niet vol te houden was.  

Maar weet je, ik wil je bemoedigen met de woorden van Jakobus en ook met mijn eigen ervaring: Als je God in geloof om wijsheid vraagt, dan ontvang je het! Dan geeft God je precies dat wat je nodig hebt om te volharden in geloof, hoe onbegrepen je soms ook bent. Maar dit weet ik: Er is meer bij God en Zijn Koninkrijk dan ik altijd had geweten.  

Gebed: Vader, door elke tegenstand heen maakt U mij sterker in geloof, sterker in geloofsdaden en sterker in geloofsverwachting! Het is wonderlijk, maar verzoeking heeft mij sterker en stabieler gemaakt, dank U wel.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu