"David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de HEERE, zijn God." (1 Samuël 30:6) 

Het moment dat David koning zal worden komt steeds dichterbij, maar het is nog niet zover. Het verblijf van David onder de Filistijnen is goed gegaan en Achis is er niet achtergekomen wat David allemaal werkelijk deed. Tot het moment dat de Filistijnen en Israël het weer met elkaar aan de stok krijgen. Achis ziet geen gevaar in David, maar zijn bevelhebbers denken daar anders over. En uiteindelijk mag David niet mee in de strijd tegen Israël. Of was het dan de strijd tegen de Filistijnen geworden? Dat laatste was dan wel heel aannemelijk geweest. Maar David gaat nu terug naar Ziklag, waar zijn familie was achtergebleven. 

Achis had Ziklag aan David gegeven. Er staat zelfs bij dat Ziklag daardoor altijd aan de koningen van Juda is blijven toebehoren. Maar dan komt David terug in Ziklag en het enige dat hij er aantreft is een rokende puinhoop. De Amalekieten hebben huisgehouden en er is niemand meer terug te vinden. Alle inwoners van de stad zijn verdwenen, meegenomen door de Amalekieten. Mannen waren er niet in de stad, want de mannen van die stad waren de mannen van het leger van David. De stad was dus eigenlijk onbeschermd geweest. Ergens zit er wel een les in deze geschiedenis. Hoeveel je ook voor Gods Koninkrijk mag betekenen, hoe veel je ook in de strijd mag staan, laat je gezin niet onbeschermd achter. Dit is echt ook een geestelijk principe. Ik merk zelf maar al te vaak dat hoe meer ik midden in de geestelijke strijd zit en satan mij niets kan doen, dat hij het altijd thuis probeert te doen. 

En dan komt David terug, ziet de puinhoop van de stad en er is geen mens meer over. Iedereen is weggevoerd en wat moet je dan doen. Wat doe je als satan aan het huishouden is geweest in je gezin? Als je merkt dat je je kinderen dreigt kwijt te raken. Niet letterlijk misschien, maar wel geestelijk. Want deze strijd is ook een geestelijke strijd. Waar Davids gezin wordt aangetast, wordt ook het koningschap van David aangetast en is er een direct verband met de belofte van de Messias! 

Iedereen om David heen gaat huilen en David ook en uiteindelijk willen ze zelfs David stenigen. En dan wordt David bang. Wat doet David dan? Hij sterkt zich in de HEERE, zijn God. De man naar Gods hart staat weer op, blijft niet in zijn verdriet, wanhoop en angst hangen, maar staat op, sterkt zich in de HEERE en vraagt God wat hij moet doen. De opdracht is dan duidelijk: De vijand achterna.  

Ik weet niet in welke situatie jij zit en hoe jij de vijand om je heen ervaart. Misschien wel in je gezin, misschien op een andere manier en hij krijgt het telkens voor elkaar om je zoveel af te nemen. Misschien zelfs je gezondheid wel. En dan? Terug naar God, niet blijven hangen in de situatie, maar met God bepalen welke stap je moet zetten. Zelfs als alles verwoest lijkt te zijn en je alles kwijt bent. Want God is de God van hoop, redding en toekomst. En hij bent geroepen om het koningschap te dragen! 

Gebed: Vader, Ziklag lijkt soms zo op mijn situaties, soms lijkt het wel alsof satan alles kapot kan krijgen, maar laat U mij dan keer op keer zien hoe U wilt dat ik handel!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu