"David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de HEERE, zijn God." (1 Samuël 30:6) 

Het moment dat David koning zal worden komt steeds dichterbij, maar het is nog niet zover. Het verblijf van David onder de Filistijnen is goed gegaan en Achis is er niet achtergekomen wat David allemaal werkelijk deed. Tot het moment dat de Filistijnen en Israël het weer met elkaar aan de stok krijgen. Achis ziet geen gevaar in David, maar zijn bevelhebbers denken daar anders over. En uiteindelijk mag David niet mee in de strijd tegen Israël. Of was het dan de strijd tegen de Filistijnen geworden? Dat laatste was dan wel heel aannemelijk geweest. Maar David gaat nu terug naar Ziklag, waar zijn familie was achtergebleven. 

Achis had Ziklag aan David gegeven. Er staat zelfs bij dat Ziklag daardoor altijd aan de koningen van Juda is blijven toebehoren. Maar dan komt David terug in Ziklag en het enige dat hij er aantreft is een rokende puinhoop. De Amalekieten hebben huisgehouden en er is niemand meer terug te vinden. Alle inwoners van de stad zijn verdwenen, meegenomen door de Amalekieten. Mannen waren er niet in de stad, want de mannen van die stad waren de mannen van het leger van David. De stad was dus eigenlijk onbeschermd geweest. Ergens zit er wel een les in deze geschiedenis. Hoeveel je ook voor Gods Koninkrijk mag betekenen, hoe veel je ook in de strijd mag staan, laat je gezin niet onbeschermd achter. Dit is echt ook een geestelijk principe. Ik merk zelf maar al te vaak dat hoe meer ik midden in de geestelijke strijd zit en satan mij niets kan doen, dat hij het altijd thuis probeert te doen. 

En dan komt David terug, ziet de puinhoop van de stad en er is geen mens meer over. Iedereen is weggevoerd en wat moet je dan doen. Wat doe je als satan aan het huishouden is geweest in je gezin? Als je merkt dat je je kinderen dreigt kwijt te raken. Niet letterlijk misschien, maar wel geestelijk. Want deze strijd is ook een geestelijke strijd. Waar Davids gezin wordt aangetast, wordt ook het koningschap van David aangetast en is er een direct verband met de belofte van de Messias! 

Iedereen om David heen gaat huilen en David ook en uiteindelijk willen ze zelfs David stenigen. En dan wordt David bang. Wat doet David dan? Hij sterkt zich in de HEERE, zijn God. De man naar Gods hart staat weer op, blijft niet in zijn verdriet, wanhoop en angst hangen, maar staat op, sterkt zich in de HEERE en vraagt God wat hij moet doen. De opdracht is dan duidelijk: De vijand achterna.  

Ik weet niet in welke situatie jij zit en hoe jij de vijand om je heen ervaart. Misschien wel in je gezin, misschien op een andere manier en hij krijgt het telkens voor elkaar om je zoveel af te nemen. Misschien zelfs je gezondheid wel. En dan? Terug naar God, niet blijven hangen in de situatie, maar met God bepalen welke stap je moet zetten. Zelfs als alles verwoest lijkt te zijn en je alles kwijt bent. Want God is de God van hoop, redding en toekomst. En hij bent geroepen om het koningschap te dragen! 

Gebed: Vader, Ziklag lijkt soms zo op mijn situaties, soms lijkt het wel alsof satan alles kapot kan krijgen, maar laat U mij dan keer op keer zien hoe U wilt dat ik handel!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu