"Toen David hoorde dat Nabal dood was, zei hij: Gezegend zij de HEERE, Die het voor mij opgenomen heeft, vanwege mijn smaad, van de hand van Nabal, en Zijn dienaar weerhouden heeft van het kwade, en dat de HEERE het kwaad van Nabal op diens hoofd heeft doen terugkeren!" (1 Samuël 25:39a) 

Ik geloof dat we in de geschiedenis van Nabal nog iets te leren hebben. Het is duidelijk dat David Nabal en zijn mannen niets kwaads heeft aangedaan. Hij is zelfs meer dan goed voor hen geweest en de reactie van Nabal op het moment dat David bij hem aanklopt om hulp is meer dan bizar. De boosheid bij David is daarom niet vreemd en tot op zekere hoogte ook nog wel terecht. Natuurlijk is David boos dat hij zo wordt behandeld terwijl hij zo goed is geweest voor de mannen van Nabal. Maar de manier van reageren klopt niet. 

 

Hoe had David moeten reageren? Ik weet niet of daar in dit soort situaties gelijk een richtlijn voor is, maar de wraakgevoelens van David klopten niet. Daar komt hij ook achter als Abigaïl hem tegemoet komt. En de manier hoe Abigaïl spreekt tegen David getuigd van heel veel wijsheid. Ze stelt heel duidelijk dat als David zonder reden bloed zou vergieten, dit straks een struikelblok zal zijn als hij koning is geworden. Want er was geen reden om op deze manier te reageren zoals David deed. 

Maar wat Abigaïl zegt is wel waar het om gaat. Het lijkt soms wel dat de wraakgevoelens een oplossing zijn, maar ze zijn het niet. Boosheid mag er wel zijn, maar niet met de gevolgen die het nu dreigt te krijgen bij David. Uiteindelijk zal wraak en wraaklust voor ons een struikelblok zijn in de bediening die God voor ons leven heeft. Er zal altijd een reden zijn waardoor de vijand een punt heeft om aan te klagen. David moet het ook loslaten en uiteindelijk de wraak overlaten aan God. En dan zorgt God wel voor de goede afwikkeling. Want wat gebeurt er als David afziet van zijn wraakplannen? 

Abigaïl gaat terug naar Nabal. En als Nabal dan verteld wordt wat er is gebeurd, dan krijgt Nabal een hartinfarct. Zo verbitterd en zo verschrikkelijk was zijn hart er aan toe richting David. Eigenlijk krijgt hij een kans om normaal te reageren, maar hij wordt zo boos dat hij uiteindelijk een hartinfarct krijgt en tien dagen later sterft. Is dat hoe het moet gaan als we de wraak overgeven aan God? Nee, deze uitwerking is absoluut niet waar het om gaat, het gaat er om wat er gebeurd als wij loslaten en God laten reageren over onze situaties waarin ons onrecht is aangedaan. Het gaat hier niet om een toornende God, maar het gaat er hier om dat David ziet dat als Hij het loslaat, God er mee doet wat er moet gebeuren. En zolang Nabal leefde was er voor hem, ook bij God een weg terug. Maar uiteindelijk treft de vloek hem vanwege zijn gedrag en hart. En dan ziet David dat hij geen wraak hoeft te nemen voor de smaad die hem aangedaan was, maar dat God het doet. Het kwaad dat van Nabal uitging is op zijn hoofd teruggekeerd. 

Gebed: Vader, ik kies er voor om elke vorm van wraakgevoelens los te laten en aan U te geven. Doet U er mee wat U wilt, zelfs als U bekering en berouw tot stand laat komen. Ik wil niet gevangen zitten in de strik van bitterheid, haat en wrok, maar vrij zijn op dit gebied.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu