"De mannen zijn echter erg goed voor ons geweest; wij zijn niet lastiggevallen en wij hebben alle dagen dat wij met hen omgingen, toen wij op het veld waren, niets gemist.Toen wij de schapen weidden, zijn zij alle dagen dat wij bij hen waren, een muur om ons heen geweest, zowel ‘s nachts als overdag." (1 Samuël 25:15 en 16) 

David blijkt ook heel boos te kunnen worden. Dat hebben we tot hiertoe eigenlijk nog niet gezien, behalve bij Goliath. Maar in de geschiedenis met Nabal is hij op niet mis te verstane wijze woedend. Een man naar Gods hart maakt dus ook echt fouten. Niet dat boosheid fout is, maar David komt later in de geschiedenis met Nabal tot de conclusie dat als Abigaïl hem niet tegemoet gekomen was, dat hij bloedschuld was begaan. God bewaard David ervoor dat het hier goed mis zou gaan. 

 

Er is dus bescherming tegen zonden en fouten voor mannen en vrouwen naar Gods hart. God laat niet alles gebeuren bij degenen die naar Zijn hart leven. Tegelijk laat dit verhaal ook iets zien van Davids hart dat ook weer op het hart van Jezus lijkt. Zijn boosheid die volgt kunnen we ook wel begrijpen. Toch laat God hem niet onder Zijn zegen vandaan gaan. Blijkbaar waren de scheerders van Nabal met het scheren van de schapen bezig geweest in de buurt van David en zijn mannen. En wat had David voor hen gedaan? Het had hen aan niets ontbroken en nog meer dan dat, hij had voor een muur van bescherming gezorgd om de mannen van Nabal. 

Wat een zorg is dit van David, voor mannen met wie hij verder helemaal geen relatie had. Dit is David zoals we hem vaker tegenkomen. Hij staat klaar voor degenen die zijn hulp kunnen gebruiken. Sommigen hebben zonder het te weten engelen geherbergd, zegt Gods Woord. Maar David heeft heel concreet gegeven aan mannen die dat nodig hadden. Dit is een man naar Gods hart, die oplet, en ziet waar hulp en goederen nodig zijn en dit ook nog eens wil uitdelen. Eigenlijk had David op zijn vlucht wel betere dingen te doen, zou je zeggen. Toch is dit wie David wil zijn. Hij laat hier al een stukje van zijn toekomstige koningsschap zien. Het gaat hem niet om zichzelf, maar telkens gaat het hem om de ander.  

Daarom is de omslag in het verhaal ook niet zo vreemd. David heeft op een later moment hulp van Nabal nodig en wat doet Nabal: Hij zegt dat hij David niet kent, zet hem op ene lijn met een onbekende en onbetekende slaaf. De reactie van David hierop is niet goed. David wordt op dat moment echt boos. Dat is niet de manier hoe God het van ons vraagt. We moeten niet geven om er wat voor terug te verwachten. Een soort van voor wat, hoort wat. We delen, als mannen en vrouwen naar Gods hart uit wat binnen onze mogelijkheden ligt. Materieel of geestelijk, in aandacht of tijd, maar niet om er iets voor terug te verwachten, maar omdat het ons hart is om te zorgen, zoals Jezus voor ons zorgt. 

Gebed: Vader, leer mij uit te delen vanuit zorg voor de ander, zonder iets terug te verwachten. Laat mij hierin ook iets doorgeven van Uw overvloed.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu