"En David raadpleegde de HEERE en vroeg: Zal ik op weg gaan en deze Filistijnen verslaan? De HEERE zei tegen David: Ga, u zult de Filistijnen verslaan en Kehila verlossen." (1 Samuël 23:2) 

David lijkt niet al te lang in Moab te zijn gebleven. Al snel kwam de profeet Gat naar hem toe met een boodschap van God. David moest terug naar het land van Juda en verblijft daar in een woud. Het waarom wordt David dan helemaal nog niet duidelijk. Kenmerkend voor David is dat hij dus wel gewoon luistert en gaat. Hij lijkt nergens te vragen waarom hij daarheen moet.

 

Het lijkt er op dat de grot Adullam, het woud waar hij nu verblijft en de plaats waar zijn uiteindelijke opdracht komt te liggen, dicht bij elkaar liggen. God zet David eigenlijk in de wacht omdat Hij David straks nodig heeft. Er gebeurt in het land ondertussen van alles. Saul maakt alle priesters in Nob af en de Filistijnen bezetten de stad Kehila. En daar zit David vlak in de buurt in het woud met zijn legertje. En dan hoort David dat de Filistijnen Kehila bezetten. 

Wat zou je doen, met de ervaring van David? Opstaan en er op af gaan, toch? Ondertussen was zijn legertje gegroeid tot 600 man. Maar dat doet David dus niet gelijk. Hij reageert niet gelijk vanuit zijn emotie. Ik weet niet hoe dat bij jou gaat, maar ik merk nog wel eens dat er iets op mijn pad komt waarvan ik dan denk: er op af, en snel. Maar David laat hier zien dat hij niet alleen moet handelen, maar eerst moet overleggen met God. 

Hoe vaak in je leven heb jij deze les nodig? Misschien omdat je te snel handelt vanuit je emotie of misschien omdat je precies aan de andere kant zit en nooit tot handelen dreigt over te gaan. David leert ons een hele belangrijke les als het gaat om man of vrouw naar Gods hart te zijn. David leert ons dat we het eerst met God moeten overleggen. Je kunt elke strijd aangaan, maar niet elke strijd is een strijd die God wil dat je strijdt. Soms laat God voor ons gevoel situaties ook gewoon lopen en is het niet Zijn bedoeling om ons daarvoor te gebruiken. Dat onderscheidingsvermogen is heel belangrijk. 

Wat zou er gebeurd zijn als David er op af gegaan was, terwijl het niet Gods bedoeling was? Dan was de strijd op een nederlaag uitgelopen. Telkens afgestemd zijn op Gods plan en op Gods doel, dat is waar het telkens om gaat. Hoe bizar deze geschiedenis bij Kehila ook afloopt. David luistert naar God, maar vervolgens gaat het bijna mis als Saul in de gaten krijgt dat David in Kehila is. Maar ook dan is God trouw aan David als hij vraagt wat er gaat gebeuren. God zegt dan dat de inwoners van de stad hem zullen uitleveren aan Saul. Dit is waar het om gaat: telkens in relatie met God zijn en blijven. Niet te snel willen reageren, maar ook telkens luisteren naar wat God belangrijk vindt voor je. Dan wandel je in je bestemming en ben je ook beschermd, zelfs als hen die je redt, je willen verraden. 

Gebed: Vader, afgestemd zijn op Uw plan vind ik soms heel lastig. Ik wil soms zo snel reageren, terwijl ik het te weinig met U overleg. Bescherm mij daarvoor en wilt U mij in herinnering brengen als ik weer impulsief handel en niet genoeg naar Uw plan luister?

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest

Thema: Eerste brief van Petrus

"Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God." (1 Petrus 4:10)

Als het dan lang genoeg is geweest dat we als heidenen hebben geleefd en het de bedoeling is om vanaf onze bekering en wedergeboorte naar de wil van God te leven, hoe dan? Petrus geeft natuurlijk praktische aanwijzingen genoeg. Gastvrijheid is belangrijk, vurige liefde voor elkaar, liefde die een menigte van zonden zal bedekken en ga zo maar door. Allemaal heel praktisch en zo toepasbaar. Al is dat ook nog lastig genoeg omdat we heel snel weer aan het verdienen dreigen te gaan, in plaats dat het echt uit dankbaarheid leven is. Toch is er even één ding waar ik speciaal de vinger bij wil leggen. Petrus zegt: "Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God". 

We moeten de ander dienen, maar waarmee? Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met het beste dat wij hebben, of dat wij de ander moeten dienen met dat wat we in ons karakter hebben meegekregen, maar Petrus zegt dat de anderen moeten dienen met de genadegave die ons is gegeven. Het woord dat hij hier gebruikt voor 'genadegave' is het Griekse woord 'charisma'. In dat woord zit ook het woord 'charis' dat we vertalen met 'genade'. Het gaat dus om genadegaven van God. Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met iets van onszelf, maar hij zegt dat wij de ander moeten dienen met genadegaven van God. Je voelt hem natuurlijk al aankomen dat het hier om de gaven van de Geest gaat. Ook Paulus gebruikt ditzelfde woord ook in de bekende hoofdstukken uit de Romeinenbrief en uit de Korinthebrief.

Dat maakt gelijk duidelijk dat de gaven van de Geest dus niet iets zijn voor jezelf, maar het zijn gaven die je krijgt om anderen te dienen. Wij zijn heel erg geneigd om ons leven als gelovige te richten op wat wij er aan hebben. Je komt veel mensen tegen die op zondag in de kerk zitten om daar iets te ontvangen, maar het principe van het Koninkrijk is dat we uitdelen van wat we ontvangen hebben. Als het dan gaat over de gaven van de Geest die wij moeten gebruiken om de anderen te dienen, dan zegt Petrus daarbij dat we dit moeten doen als goede beheerder van de veelsoortige genade van God.

De gaven van de Geest zijn onderdeel van de veelsoortige genade van God. Dat in de eerste plaats. Maar wij worden ook aangesteld als beheerders van die genadegaven. Een beheerder zorgt goed voor dat wat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Nu geeft God ons de gaven van Zijn Geest, maar daarbij ligt er een hele grote verantwoordelijkheid bij ons. Wat doe jij met de gaven die de Geest je geeft? Zorg je er goed voor? Of zorgen we er voor dat door ons gedrag, de gaven juist niet meer aan onze zorgen worden toevertrouwd, omdat we er niets mee doen? Het is Gods verlangen dat we de anderen er mee dienen en er ook zuinig op zijn. Dat betekent niet dat je uit angst niets moet doen, maar het betekent ook dat je er bewust mee bezig moet zijn en de ander mag het ontvangen. En dan loopt het uit op dat God wordt verheerlijkt en Christus alle heerlijkheid en eer toekomt.

Gebed: Heer, dank U voor Uw gaven en ik wil er zorgvuldig en goed mee omgaan om de anderen te dienen en U te eren.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu