"En David raadpleegde de HEERE en vroeg: Zal ik op weg gaan en deze Filistijnen verslaan? De HEERE zei tegen David: Ga, u zult de Filistijnen verslaan en Kehila verlossen." (1 Samuël 23:2) 

David lijkt niet al te lang in Moab te zijn gebleven. Al snel kwam de profeet Gat naar hem toe met een boodschap van God. David moest terug naar het land van Juda en verblijft daar in een woud. Het waarom wordt David dan helemaal nog niet duidelijk. Kenmerkend voor David is dat hij dus wel gewoon luistert en gaat. Hij lijkt nergens te vragen waarom hij daarheen moet.

 

Het lijkt er op dat de grot Adullam, het woud waar hij nu verblijft en de plaats waar zijn uiteindelijke opdracht komt te liggen, dicht bij elkaar liggen. God zet David eigenlijk in de wacht omdat Hij David straks nodig heeft. Er gebeurt in het land ondertussen van alles. Saul maakt alle priesters in Nob af en de Filistijnen bezetten de stad Kehila. En daar zit David vlak in de buurt in het woud met zijn legertje. En dan hoort David dat de Filistijnen Kehila bezetten. 

Wat zou je doen, met de ervaring van David? Opstaan en er op af gaan, toch? Ondertussen was zijn legertje gegroeid tot 600 man. Maar dat doet David dus niet gelijk. Hij reageert niet gelijk vanuit zijn emotie. Ik weet niet hoe dat bij jou gaat, maar ik merk nog wel eens dat er iets op mijn pad komt waarvan ik dan denk: er op af, en snel. Maar David laat hier zien dat hij niet alleen moet handelen, maar eerst moet overleggen met God. 

Hoe vaak in je leven heb jij deze les nodig? Misschien omdat je te snel handelt vanuit je emotie of misschien omdat je precies aan de andere kant zit en nooit tot handelen dreigt over te gaan. David leert ons een hele belangrijke les als het gaat om man of vrouw naar Gods hart te zijn. David leert ons dat we het eerst met God moeten overleggen. Je kunt elke strijd aangaan, maar niet elke strijd is een strijd die God wil dat je strijdt. Soms laat God voor ons gevoel situaties ook gewoon lopen en is het niet Zijn bedoeling om ons daarvoor te gebruiken. Dat onderscheidingsvermogen is heel belangrijk. 

Wat zou er gebeurd zijn als David er op af gegaan was, terwijl het niet Gods bedoeling was? Dan was de strijd op een nederlaag uitgelopen. Telkens afgestemd zijn op Gods plan en op Gods doel, dat is waar het telkens om gaat. Hoe bizar deze geschiedenis bij Kehila ook afloopt. David luistert naar God, maar vervolgens gaat het bijna mis als Saul in de gaten krijgt dat David in Kehila is. Maar ook dan is God trouw aan David als hij vraagt wat er gaat gebeuren. God zegt dan dat de inwoners van de stad hem zullen uitleveren aan Saul. Dit is waar het om gaat: telkens in relatie met God zijn en blijven. Niet te snel willen reageren, maar ook telkens luisteren naar wat God belangrijk vindt voor je. Dan wandel je in je bestemming en ben je ook beschermd, zelfs als hen die je redt, je willen verraden. 

Gebed: Vader, afgestemd zijn op Uw plan vind ik soms heel lastig. Ik wil soms zo snel reageren, terwijl ik het te weinig met U overleg. Bescherm mij daarvoor en wilt U mij in herinnering brengen als ik weer impulsief handel en niet genoeg naar Uw plan luister?

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu