"David ging vandaar naar Mizpe in Moab. En hij zei tegen de koning van Moab: Laat mijn vader en mijn moeder toch naar u uitwijken, totdat ik weet wat God met mij doen zal. Toen bracht hij hen bij de koning van Moab. En zij bleven bij hem al de dagen dat David in de vesting was." (1 Samuël 22:3 en 4) 

Hoe fijn moet dat voor David zijn geweest toen zijn ouders bij hem kwamen. Je blijft wel zoon van je vader en moeder en ook voor David zal deze manier van leven niet in zijn koude kleren zijn gaan zitten. Sterker nog, opgejaagd wild zijn is een rol die niemand graag wil hebben. En David zal niet getwijfeld hebben aan God, als we zijn psalmen lezen wordt dat wel duidelijk. Als je Psalm 23 tot je laat doordringen, waar David duidelijk spreekt over vijanden, dan weet David wel waar hij het moet zoeken en waar zijn bescherming vandaan komt. Toch zullen zijn ouders en zijn broers hem iets gedaan hebben. Toch kan het zo ook niet.

 

Het lijkt er op dat David zijn ouders niet wil blootstellen aan het gevaar waarin hij zich bevond. Natuurlijk was er een grot waarin hij verbleef, maar veilig was het niet. Zelfs niet met 400 man er omheen. Dat was gewoon niet veilig. Als je in vers 4 leest wat David doet, dan merk je dat hij eigenlijk van bergvesting naar bergvesting trok. Dat waren waarschijnlijk geen grotten, maar vooral bergtoppen waar hij langstrok met zijn kleine leger. Maar iets dat ook opvalt is dat David op dit moment nog niet weet wat God met hem van plan is. En tot die tijd brengt hij zijn ouders in veiligheid en laat hen op een veilige plaats wachten op het moment dat God aan David heeft laten weten wat Hij van plan is. 

Dit is iets dat ook wij ons mogen aantrekken. Mannen en vrouwen naar Gods hart, zoeken naar Gods plan, wachten ook op Gods aanwijzingen, maar het laat ons als het goed is niet koud wat dit met onze geliefden doet. David maakt zich, tijdens zijn wachten op God, wel bezorgd over zijn ouders. Ze zijn te zwak om hen in het gevaar te storten zoals David dit zelf doet. Soms weten we echt nog niet wat God van plan is, maar zijn er wel mensen om ons heen die niet op dezelfde manier aan het avontuur met God kunnen worden blootgesteld zoals wij zelf. David vraagt voor zijn familie assiel aan bij de koning van Moab. En hij zegt erbij: "Tot het moment dat God heeft laten weten wat Hij met mij doen zal."  

Dit is niet passief wat David doet, dit is èn verantwoordelijkheid nemen èn gelovend wachten op Gods stem! Het ene laat hij samengaan met het andere. En deze les mogen wij leren, vaak stap voor stap, zeker het wachten op God. Dat is soms ingewikkeld en moeilijk. Maar God zal ons nooit alleen laten, zelfs niet als alles onzeker is, want zelfs dan vraagt God ons om op Zijn tijd te wachten. 

Gebed: Vader, soms weet ik echt niet wat U wilt, omdat U het nog verborgen hebt gehouden, maar ik geloof dat U mij telkens Uw weg zult laten zien. En in die tijd van wachten, wil ik wel mijn verantwoording nemen voor degenen die bij mij horen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu