"Toen zei Jonathan tegen David: Ga in vrede! Moge dat wat wij beiden in de Naam van de HEERE gezworen hebben, tot in eeuwigheid gelden, namelijk: Moge de HEERE tussen mij en jou zijn, tussen mijn nageslacht en jouw nageslacht." (1 Samuël 20:42) 

Er is nog iets dat er tussendoor heeft gespeeld met David en Jonathan. Het wordt niet helemaal duidelijk hoe het is en was, helemaal begrijpen we de rol van Jonathan ook niet. Opmerkelijk dat Jonathan nergens leek te zijn toen Goliath om een tegenstander vroeg. Hoe het allemaal precies gegaan is wordt niet helemaal duidelijk. Maar wat wel duidelijk wordt is dat David en Jonathan een intens diepe vriendschap met elkaar hebben. En nee, daar hoeven we helemaal geen verkeerde dingen achter te zoeken.

 

David gaat de vriendschap met Jonathan aan, al staat er telkens dat Jonathan David met zijn ziel liefhad. Maar dat het wederzijds is, wordt wel duidelijk op het moment dat het afscheid is gekomen. Dan vloeien er veel tranen. En als je ook tot je laat doordringen wat er allemaal is gebeurd, dan is de vriendschap met Jonathan niet de makkelijkste. Want hoe heeft Jonathan vriendschap kunnen onderhouden met David, terwijl zijn vader Saul op de dood van David uit was. Maar ook in deze vriendschap blijkt wie David echt is. Al is de vriendschap met Jonathan zelfs gevaarlijk en al is hij wel een zoon van Saul en daarmee had er ook heel ander gevoel bij David kunnen ontstaan, David kiest ervoor om trouw te zijn in zijn vriendschap met Jonathan. 

Jonathan vraagt, nadat gebleken is dat Saul vastbesloten is om David te doden, of David een verbond met hem wil aangaan. Jonathan beseft heel goed dat David straks op de troon zal zitten en hij vraagt als David straks alle vijanden zal verslaan, of hij hem en zijn gezin wil sparen. En dan blijkt de trouw van David in zijn vriendschap met Jonathan. David belooft het met een eed en meerdere malen bevestigt hij dit. 

Weet je wat een kenmerk is van mannen en vrouwen naar Gods hart? Dat ze trouw zijn in vriendschappen. En natuurlijk kan er wat fout gaan en natuurlijk maken ook mannen en vrouwen naar Gods hart soms hele grote fouten. Toch is het zo dat als je leeft vanuit wie je in Christus bent en als een man of vrouw naar Gods hart leeft, dat je zult zoeken naar trouw en eerlijkheid in je vriendschappen. 

Vriendschappen kosten je soms heel wat. Sommige vrienden gaan niet altijd even eerlijk en zuiver met je om en andere vriendschappen worden je soms onmogelijk gemaakt, maar dan hebben wij nog steeds een keus om trouw te blijven en trouw te zijn. Eigenlijk omdat God Zelf trouw is in Zijn vriendschap met ons. In mannen en vrouwen naar Gods hart, weerspiegelt Gods hart. En God geeft nooit op als Hij Zijn vriendschap aan je aanbiedt. Als we zo leven, geniet God van wat wij geven, wat wij doen en hoe we in vriendschappen staan. En ben jij bereidt, omdat hierin echt trouw en zuiver te willen zijn? 

Gebed: Vader, U bent het die mij Uw vriendschap biedt. Zo wil ik ook mijn vriendschap geven en hen met wie ik mij innig verbonden weet.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu