"David trok eropuit, overal waar Saul hem naartoe stuurde; hij gedroeg zich verstandig, en Saul stelde hem aan over de strijdbare mannen. Hij was goed in de ogen van heel het volk, en ook in de ogen van de dienaren van Saul." (1 Samuël 18:5) 

Wat zou jij in de plaats van David doen op het moment dat je tot koning was gezalfd, maar dat er helemaal niets van blijkt dat je ooit koning kunt worden? Of wat doe jij als God je een droom heeft gegeven, die je echt onmogelijk in vervulling ziet gaan? De manier hoe we met dit soort dingen omgaan, bepaalt of we handelen als een man of een vrouw naar Gods hart. 

 

Er gebeurt eerst in dit hoofdstuk nog iets bijzonders. Jonathan en David worden echt hartsvrienden. Dat is al opmerkelijk als het gaat over David, als de door God gezalfde nieuwe koning en als het gaat over Jonathan, de eigenlijk afgewezen koning van Israël. Jonathan was de oudste zoon van Saul en daarom, normaal gesproken de opvolger van zijn vader. Deze twee mannen gaan een zeldzaam vriendschapsverband aan. We komen daar later nog op terug. Maar direct na de overwinning op Goliath gebeurde er nog iets. 

Er staat dat Saul, David mee neemt naar het paleis en hem niet meer liet terugkeren naar zijn vader. Saul zal niet geweten hebben wie David eigenlijk was en welk plan God met David heeft. En wat doet David dan? Gaat David op zoek naar een mogelijkheid om op de troon terecht te komen? Is hij actief bezig om zich omhoog te werken in de richting van Gods plan? Dat zou bijna logisch lijken. Maar David doet deze dingen juist niet. 

David is er nooit op uit geweest om Goliath te willen verslaan, hij werd door zijn vader gestuurd en het overkwam hem. Hij deed toen wel wat een man naar Gods hart zou moeten doen, hij bleef staan terwijl iedereen vluchtte. En nu in het paleis. Hij kende de weg daar al omdat hij voor Saul al meerdere keren op zijn harp had gespeeld. Maar nu heeft Saul blijkbaar een grote strijdbare held in hem gezien. En David doet eigenlijk maar één ding: Hij neemt de plaats in die hem gegeven wordt. Hij zocht deze plaats niet, hij was tot nu toe gewoon herder gebleven. 

Het kenmerk van een man naar Gods hart is dat hij trouw is in de kleine dingen, tot het moment dat God hem over de grote dingen gaat aanstellen. Of eigenlijk is hij trouw in de kleine dingen, tot God weer een nieuwe kans geeft. En bij die nieuwe kans doet David wat van hem wordt verwacht. Hij laat zich overal naartoe sturen waar Saul hem naartoe stuurt. Hij blijft trouw aan het gezag dat over hem is gesteld, zelfs als dat gezag is dat door God eigenlijk al is afgewezen! David pakt niet het recht dat hij op dit moment niet heeft, maar hij blijft wachten op Gods tijd. En tot die tijd blijft David trouw in wat hij doet op de plaats die God hem heeft gegeven. Een man of een vrouw naar God hart is iemand die wacht op Gods tijd, en tegelijk doet waar God hem toe roept. 

Gebed: Vader, Uw plan gaat verder dan ik kan zien, maar ik geloof dat U uiteindelijk trouw zult belonen en de volgende stap in uw bediening zult geven als ik trouw ben op de plaats die U mij geeft. 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 1:13-25

13  Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
14  Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.
15  Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,
16  want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.
17  En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,
18  in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,
19  maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.
20  Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u.
21  Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.
22  Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart,
23  u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
24  Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen.
25  Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Je leeft eeuwig en bent gereinigd

Thema: Eerste brief van Petrus

"U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God." (1 Petrus 1:23)

Als je naar de woorden kijkt die Petrus gebruikt om aan te geven wat je nieuwe status in het geloof is, dan vallen er een paar dingen op. Je bent opnieuw geboren, dat staat boven alles vast. Opnieuw geboren in een eeuwig leven. Als je de brieven van Paulus leest, kom je telkens een soort woordspel tegen, maar ook Petrus doet dit behoorlijk. Dat is wel opmerkelijk als je bedenkt dat hij een ongeleerde visser was. Petrus zegt dat je je ziel hebt gereinigd als gelovige. Dat is een woord dat in een werkwoordvorm staat dat wijst op iets dat in de verleden tijd is gebeurd. Dat is een opmerkelijke gedachte. Hoe vaak moet jij gereinigd worden van verkeerde dingen in je leven? Elke dag, toch? Toch zegt Petrus dat het reinigen van je ziel in het verleden heeft plaatsgevonden.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu