"David trok eropuit, overal waar Saul hem naartoe stuurde; hij gedroeg zich verstandig, en Saul stelde hem aan over de strijdbare mannen. Hij was goed in de ogen van heel het volk, en ook in de ogen van de dienaren van Saul." (1 Samuël 18:5) 

Wat zou jij in de plaats van David doen op het moment dat je tot koning was gezalfd, maar dat er helemaal niets van blijkt dat je ooit koning kunt worden? Of wat doe jij als God je een droom heeft gegeven, die je echt onmogelijk in vervulling ziet gaan? De manier hoe we met dit soort dingen omgaan, bepaalt of we handelen als een man of een vrouw naar Gods hart. 

 

Er gebeurt eerst in dit hoofdstuk nog iets bijzonders. Jonathan en David worden echt hartsvrienden. Dat is al opmerkelijk als het gaat over David, als de door God gezalfde nieuwe koning en als het gaat over Jonathan, de eigenlijk afgewezen koning van Israël. Jonathan was de oudste zoon van Saul en daarom, normaal gesproken de opvolger van zijn vader. Deze twee mannen gaan een zeldzaam vriendschapsverband aan. We komen daar later nog op terug. Maar direct na de overwinning op Goliath gebeurde er nog iets. 

Er staat dat Saul, David mee neemt naar het paleis en hem niet meer liet terugkeren naar zijn vader. Saul zal niet geweten hebben wie David eigenlijk was en welk plan God met David heeft. En wat doet David dan? Gaat David op zoek naar een mogelijkheid om op de troon terecht te komen? Is hij actief bezig om zich omhoog te werken in de richting van Gods plan? Dat zou bijna logisch lijken. Maar David doet deze dingen juist niet. 

David is er nooit op uit geweest om Goliath te willen verslaan, hij werd door zijn vader gestuurd en het overkwam hem. Hij deed toen wel wat een man naar Gods hart zou moeten doen, hij bleef staan terwijl iedereen vluchtte. En nu in het paleis. Hij kende de weg daar al omdat hij voor Saul al meerdere keren op zijn harp had gespeeld. Maar nu heeft Saul blijkbaar een grote strijdbare held in hem gezien. En David doet eigenlijk maar één ding: Hij neemt de plaats in die hem gegeven wordt. Hij zocht deze plaats niet, hij was tot nu toe gewoon herder gebleven. 

Het kenmerk van een man naar Gods hart is dat hij trouw is in de kleine dingen, tot het moment dat God hem over de grote dingen gaat aanstellen. Of eigenlijk is hij trouw in de kleine dingen, tot God weer een nieuwe kans geeft. En bij die nieuwe kans doet David wat van hem wordt verwacht. Hij laat zich overal naartoe sturen waar Saul hem naartoe stuurt. Hij blijft trouw aan het gezag dat over hem is gesteld, zelfs als dat gezag is dat door God eigenlijk al is afgewezen! David pakt niet het recht dat hij op dit moment niet heeft, maar hij blijft wachten op Gods tijd. En tot die tijd blijft David trouw in wat hij doet op de plaats die God hem heeft gegeven. Een man of een vrouw naar God hart is iemand die wacht op Gods tijd, en tegelijk doet waar God hem toe roept. 

Gebed: Vader, Uw plan gaat verder dan ik kan zien, maar ik geloof dat U uiteindelijk trouw zult belonen en de volgende stap in uw bediening zult geven als ik trouw ben op de plaats die U mij geeft. 

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Romeinen 12:9-21

9 Laat de liefde ongeveinsd zijn.  Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde.  Ga elkaar voor in eerbetoon.
11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12 Verblijd u in de hoop.  Wees geduldig in de verdrukking.  Volhard in het gebed.
13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen.  Leg u toe op de gastvrijheid.
14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16 Wees eensgezind onder elkaar.  Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17 Vergeld niemand kwaad met kwaad.  Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde

"Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." (Romeinen 12:21)

We gaan de serie 'Kerk van Jezus' afsluiten. We hebben stilgestaan bij het Koningschap van Jezus in de kerk, bij discipelschap en bij de gemeenschap van de kerk. Er is nog veel meer te zeggen, maar uiteindelijk moet het in de kerk van Jezus gaan over dat wat Hij ons zegt, dat we als gelovigen groeien in discipelschap en dat de gemeente functioneert als een gemeenschap waar liefde heerst en waar iedereen zich welkom voelt. Als dat de kerk is, dan is het de kerk van Jezus. Een kerk waarvan geldt dat deze niet wordt overwonnen door het kwade, maar waar het kwade wordt overwonnen door het goede. En dat is meestal niet onze eerste reactie. Liefde overwint alles en opent deuren. In alle jaren in de kerk heb ik al zo vaak gezien dat we niets bereiken met strijd en harde woorden. Liefde, aanvaarding en begrip maakt dat de kerk voluit kerk van Jezus kan zijn.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu