"Toen antwoordde een van de knechten en zei: Zie, ik heb een zoon van Isaï, de Bethlehemiet, gezien die harp spelen kan; hij is een dappere held, een strijdbare man, ter zake kundig, iemand die knap is van gestalte, en de HEERE is met hem." (1 Samuël 16:18) 

Wat zou jij gaan doen als God tegen je zegt dat je koning zal worden van Zijn volk? Hoe reageer je als God jou uitkiest omdat jij een man of een vrouw bent naar Zijn hart en die Hij bestemd om op een verantwoordelijke post in Zijn Koninkrijk te staan? David ging gewoon terug naar de schapen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Je wordt overweldigd door God omdat Hij je aanstelt, je wilt gebruiken omdat jouw hart, Gods hart in beweging zet en je gaat vervolgens terug naar je oude beroep.

 

Toch is dit maar al te vaak hoe het gaat. Het gaat bij God er soms zo onlogisch aan toe, maar dat komt omdat God logisch is en wij niet. Daar zit een serieus probleem. Davids tijd is blijkbaar nog niet gekomen. Wellicht moet hij eerst nog wat leren. Soms maakt God je een weg bekend, maar is het nog niet de tijd. En ondertussen zoek je naar wat God van je vraagt. Want dat doe je als je een man bent naar Gods hart. David gaat hier God niet voor de voeten lopen, maar wacht rustig af, bij de schapen. En ondertussen heeft hij zijn harp bij zich en maakt muziek. 

En in het paleis, op de plaats waarvoor David is gezalfd? Daar regeert Saul gewoon nog. Maar het gaat wel minder met hem. Er zijn momenten dat een boze geest hem aanvalt. Ik denk niet dat we kunnen zeggen dat deze boze geest van God is, maar God staat het wel toe. En dan bedenken de dienaren rond de troon dat er iemand moet komen die met muziek voor rust gaat zorgen. En via deze manier komt David aan het hof van de koning. En wat David doet? Hij maakt muziek met zijn hart en Saul wordt weer rustig. 

Er was een knecht die de tip gaf om David te laten halen en één van de redenen was dat de HEERE met hem was. David laat God beslissen op welk moment er wat moet gebeuren. David gaat niet menselijk aan het denken, maar laat, na zijn zalving het gewoon aan God over. Dat is een complete tegenstelling met Saul. Saul handelde naar zijn eigen plannen en ideeën, tot zelfs het offeren toe. David wacht gewoon af, blijft trouw in de kleine dingen en als er dan iemand komt om hem te halen om voor Saul muziek te maken, dan gaat hij mee. 

Welke muziek zal dat zijn geweest? Een boze geest gaat echt niet weg met een volksliedje. Davids muziek moet iets geweest zijn van hemelse heerlijkheid, waarbij deze geest wist dat hij het niet uit kon houden. Ten diepste is David een dienaar van het Koninkrijk en niet van het koninkrijk. De man naar God hart is een man die wacht op Gods tijd en trouw is in de kleine dingen, zelfs trouw aan iemand die eigenlijk op zijn plaats zit op de troon. 

Gebed: Vader, leer mij om trouw te zijn in de kleine dingen, ook als Uw plan nog niet helemaal duidelijk is of nog niet mogelijk lijkt, leer mij gewoon wachten op Uw tijd.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu