"Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen." (Lukas 10:19) 

We hebben de afgelopen weken nagedacht over de geestelijke werkelijkheid. Er is nog één ding, waarvan we ons heel bewust moeten zijn. En niet als iets dat we moeten weten om ons te kunnen wapenen, maar iets dat we ons gewoon bewust moeten zijn op elk moment van strijd, van aanval of van tegenstand. Jezus heeft satan overwonnen, maar daarmee is het niet gestopt. De plaats van wie jij in Christus bent, is alles bepalend voor onze plaats in de geestelijke strijd. Waar God Christus ziet als Hij jouw ziet, geldt dit namelijk ook voor satan. 

 

We hebben al eens eerder nagedacht over Lukas 10, toen ging het over genezing. Maar in hetzelfde gedeelte waar 70 discipelen worden uitgezonden, gebeurt nog meer. Na hun eerste veldtocht, komen de discipelen terug bij Jezus. Ze hebben zieken genezen, maar het grootste wat zij hebben ervaren is niet de wonderen die ze hebben meegemaakt, maar dat zelfs de demonen aan hen onderworpen zijn. 

Elke demon was hen, in de Naam van Jezus onderworpen. Jezus zegt dat het niet het belangrijkste is, want dat je naam in de hemel staat opgeschreven is belangrijker, maar het voor ons wel heel belangrijk te beseffen wie je in Christus bent, midden in de geestelijke strijd. Jezus zegt namelijk dat als we op slangen of schorpionenen zullen trappen, zullen ze ons niets doen. We zullen er zelfs op trappen. Dat lijken vreemde woorden. Maar de slangen en schorpioenen die Jezus hier bedoelt, zijn beeld van de demonen. Deze twee dieren staan in de Bijbel namelijk symbool voor satan en zijn rijk. En om het te verduidelijken zegt Jezus er achteraan: "en de macht over alle kracht van de vijand." 

Dus Jezus zegt dat wij de macht, de autoriteit hebben gekregen over de kracht van de vijand. Voor het woord 'kracht' staat in het Grieks het woord 'dunamis'. Je hoort vaak zeggen dat daar ons woord dynamiet van is afgeleid, maar dit woord is meer dan kracht. In dit woord zitten zowel 'kracht', 'macht' als ook 'vermogen'. Het gaat hier over de legermacht van satan. Daar hebben wij de autoriteit over gekregen in de Naam van Jezus. En altijd, waar de rechtsgrond wordt weggenomen en satan geen grond meer heeft om te kunnen blijven in iemands leven of in een situatie, daar zal hij altijd moeten verdwijnen als wij hem dat in de Naam van Jezus gebieden. 

De strijd in de hemelse gewesten is zwaar en hevig en raakt ons bestaan. Onze werkelijkheid en de tweede hemel zijn met elkaar verweven, maar uiteindelijk staan wij in de overwinning van Jezus en weet satan dat hij zal moeten gehoorzamen. En deze waarheid moeten we ons bewust zijn. Ik zal je zeggen, als ik met bevrijdingspastoraat bezig ben, laat satan mij 's nachts vaak niet met rust, maar ik weet dat als ik hem gewoon vertel dat hij in de Naam van Jezus moet verdwijnen, dat het klaar is! En het helpt als je weet dat je met de Naam van Jezus in de strijd mag staan.  

Gebed: Vader, dank U wel dat mijn naam in de hemel staat opgeschreven en zolang de strijd hier op aarde duurt en U mij hier een taak geeft, zal ik staan in de Naam van Jezus tegen elke tegenstand, kracht en macht van de duisternis en zal ik Uw overwinning vieren!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu