"Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen." (Lukas 10:19) 

We hebben de afgelopen weken nagedacht over de geestelijke werkelijkheid. Er is nog één ding, waarvan we ons heel bewust moeten zijn. En niet als iets dat we moeten weten om ons te kunnen wapenen, maar iets dat we ons gewoon bewust moeten zijn op elk moment van strijd, van aanval of van tegenstand. Jezus heeft satan overwonnen, maar daarmee is het niet gestopt. De plaats van wie jij in Christus bent, is alles bepalend voor onze plaats in de geestelijke strijd. Waar God Christus ziet als Hij jouw ziet, geldt dit namelijk ook voor satan. 

 

We hebben al eens eerder nagedacht over Lukas 10, toen ging het over genezing. Maar in hetzelfde gedeelte waar 70 discipelen worden uitgezonden, gebeurt nog meer. Na hun eerste veldtocht, komen de discipelen terug bij Jezus. Ze hebben zieken genezen, maar het grootste wat zij hebben ervaren is niet de wonderen die ze hebben meegemaakt, maar dat zelfs de demonen aan hen onderworpen zijn. 

Elke demon was hen, in de Naam van Jezus onderworpen. Jezus zegt dat het niet het belangrijkste is, want dat je naam in de hemel staat opgeschreven is belangrijker, maar het voor ons wel heel belangrijk te beseffen wie je in Christus bent, midden in de geestelijke strijd. Jezus zegt namelijk dat als we op slangen of schorpionenen zullen trappen, zullen ze ons niets doen. We zullen er zelfs op trappen. Dat lijken vreemde woorden. Maar de slangen en schorpioenen die Jezus hier bedoelt, zijn beeld van de demonen. Deze twee dieren staan in de Bijbel namelijk symbool voor satan en zijn rijk. En om het te verduidelijken zegt Jezus er achteraan: "en de macht over alle kracht van de vijand." 

Dus Jezus zegt dat wij de macht, de autoriteit hebben gekregen over de kracht van de vijand. Voor het woord 'kracht' staat in het Grieks het woord 'dunamis'. Je hoort vaak zeggen dat daar ons woord dynamiet van is afgeleid, maar dit woord is meer dan kracht. In dit woord zitten zowel 'kracht', 'macht' als ook 'vermogen'. Het gaat hier over de legermacht van satan. Daar hebben wij de autoriteit over gekregen in de Naam van Jezus. En altijd, waar de rechtsgrond wordt weggenomen en satan geen grond meer heeft om te kunnen blijven in iemands leven of in een situatie, daar zal hij altijd moeten verdwijnen als wij hem dat in de Naam van Jezus gebieden. 

De strijd in de hemelse gewesten is zwaar en hevig en raakt ons bestaan. Onze werkelijkheid en de tweede hemel zijn met elkaar verweven, maar uiteindelijk staan wij in de overwinning van Jezus en weet satan dat hij zal moeten gehoorzamen. En deze waarheid moeten we ons bewust zijn. Ik zal je zeggen, als ik met bevrijdingspastoraat bezig ben, laat satan mij 's nachts vaak niet met rust, maar ik weet dat als ik hem gewoon vertel dat hij in de Naam van Jezus moet verdwijnen, dat het klaar is! En het helpt als je weet dat je met de Naam van Jezus in de strijd mag staan.  

Gebed: Vader, dank U wel dat mijn naam in de hemel staat opgeschreven en zolang de strijd hier op aarde duurt en U mij hier een taak geeft, zal ik staan in de Naam van Jezus tegen elke tegenstand, kracht en macht van de duisternis en zal ik Uw overwinning vieren!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu