"Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren." (Hebreeën 2:16 en 17) 

We moeten het nog over een enigszins lastig thema hebben als het gaat over satan. Wij zijn aan een heleboel dingen gewend geraakt, waardoor sommige dingen als een verrassing kunnen komen. Want welk antwoord zou jij geven op de vraag: "Welke macht heeft satan als het over de dood gaat?" Wij zeggen namelijk dat de dood de straf op de zonde is. En als goede christen ga je daar natuurlijk ook niets tegenin brengen. Het loon op de zonde is de dood, zegt Paulus. God had tegen Adam gezegd: "Op de dag dat je van deze boom zult eten, zul je sterven." Er is dus duidelijk een directe link tussen de dood en de zonde. Maar daarmee zijn we er niet mee klaar. 

Paulus zegt in 1 Korinthe 15 dat de gelovigen de dood niet zullen zien. Hoe zit dat dan, want in principe is dit onmogelijk, zou je zeggen. Er zijn wat teksten in de Bijbel waaruit duidelijk wordt dat satan ook heel veel met de dood te maken heeft. Eén van zijn demonen, Apolyon, wordt de engel van de afgrond genoemd. Dat staat gelijk aan de engel van de dood. Onze tijden zijn in Gods hand en tegelijk speelt ook satan een rol van betekenis bij de dood. 

Zonder verzoening met God, wordt ieder mens aan het einde van zijn leven door God overgegeven aan de dood. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, diegenen zonder verzoening worden overgegeven aan de demon die de macht heeft over de afgrond. De schrijver van de Hebreeënbrief laat daar eigenlijk geen misverstand over bestaan. Degene die de macht over de dood heeft, is satan. Jezus heeft vier keer in zijn leven oog in oog gestaan met de demon van de dood. Drie keer in zijn leven toen Hij iemand opwekte uit de dood, daar bleek Jezus dus sterker te zijn dan de dood. Het dochtertje van Jaïrus, de jongen uit Naïn en Lazarus. En bij Lazarus stond Jezus op de begraafplaats als hij de dood gebied om Lazarus los te laten. Hij spreekt hier de demon van de dood aan om Lazarus los te laten. Hoe dat in de geestelijke wereld allemaal precies zit, wordt niet duidelijk, maar doordat wij onder de zegen vandaan zijn gegaan, leven we in dit opzicht onder de vloek en heeft satan hier ook een rol in. Onze ziel zal de dood niet zien. Jezus zag de dood, of eigenlijk de demon van de dood wel toen Hij stierf op Golgotha. 

Op het moment dat Jezus opstond heeft hij de laatste vijand, de demon van de dood overwonnen. Uiteindelijk zal deze demon, misschien wel de hoogste van satans leger, moeten capituleren en elk lichaam loslaten waar hij geen recht op heeft. Maar omdat in ons lichaam ons uiteindelijk leven niet zit, maar in onze ziel, zullen de gelovigen de dood niet zien. 

De zonde heeft satan heel veel in handen gegeven, maar uiteindelijk zal hij ook deze macht kwijtraken op de dag dat Jezus terugkomt. 

Gebed: Vader, dank U dat ik, doordat Jezus de dood heeft gezien, de dood nooit zo hoef te zien zoals Jezus. Jezus, U hebt ook de dood al overwonnen, als worden we er nog wel mee geconfronteerd.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 3:1-7

1  Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2  doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4  maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
5  Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7  Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij mag echt gezien worden

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:4)

Na die eerste zin van het derde hoofdstuk, volgt er nog zo'n zin die heel regelmatig uit het verband wordt gehaald. Eerst een verkeerd begrip van het woord onderdanigheid, want Petrus brengt juist verbetering aan in de cultuur die er heerste. En dan komt er die zin over vrouwen dat ze hun haren niet mogen vlechten en geen sieraden mogen gebruiken. Er zijn kringen waar deze zin als een wet wordt gebruikt, maar er staat helemaal niets over niets mogen. Ook hier moeten we goed lezen en vooral begrijpen wat Petrus bedoelt te zeggen. Hij wil dat vrouwen zullen schitteren. Goed om te beseffen als je dit als vrouw leest, dat je bedoeld bent om te schitteren. Je mag opvallen! Het gaat helemaal in de Bijbel er niet over dat vrouwen een onbetekenende plaats moeten innemen, vrouwen worden juist uitgedaagd om op te vallen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu