"Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren." (Hebreeën 2:16 en 17) 

We moeten het nog over een enigszins lastig thema hebben als het gaat over satan. Wij zijn aan een heleboel dingen gewend geraakt, waardoor sommige dingen als een verrassing kunnen komen. Want welk antwoord zou jij geven op de vraag: "Welke macht heeft satan als het over de dood gaat?" Wij zeggen namelijk dat de dood de straf op de zonde is. En als goede christen ga je daar natuurlijk ook niets tegenin brengen. Het loon op de zonde is de dood, zegt Paulus. God had tegen Adam gezegd: "Op de dag dat je van deze boom zult eten, zul je sterven." Er is dus duidelijk een directe link tussen de dood en de zonde. Maar daarmee zijn we er niet mee klaar. 

Paulus zegt in 1 Korinthe 15 dat de gelovigen de dood niet zullen zien. Hoe zit dat dan, want in principe is dit onmogelijk, zou je zeggen. Er zijn wat teksten in de Bijbel waaruit duidelijk wordt dat satan ook heel veel met de dood te maken heeft. Eén van zijn demonen, Apolyon, wordt de engel van de afgrond genoemd. Dat staat gelijk aan de engel van de dood. Onze tijden zijn in Gods hand en tegelijk speelt ook satan een rol van betekenis bij de dood. 

Zonder verzoening met God, wordt ieder mens aan het einde van zijn leven door God overgegeven aan de dood. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, diegenen zonder verzoening worden overgegeven aan de demon die de macht heeft over de afgrond. De schrijver van de Hebreeënbrief laat daar eigenlijk geen misverstand over bestaan. Degene die de macht over de dood heeft, is satan. Jezus heeft vier keer in zijn leven oog in oog gestaan met de demon van de dood. Drie keer in zijn leven toen Hij iemand opwekte uit de dood, daar bleek Jezus dus sterker te zijn dan de dood. Het dochtertje van Jaïrus, de jongen uit Naïn en Lazarus. En bij Lazarus stond Jezus op de begraafplaats als hij de dood gebied om Lazarus los te laten. Hij spreekt hier de demon van de dood aan om Lazarus los te laten. Hoe dat in de geestelijke wereld allemaal precies zit, wordt niet duidelijk, maar doordat wij onder de zegen vandaan zijn gegaan, leven we in dit opzicht onder de vloek en heeft satan hier ook een rol in. Onze ziel zal de dood niet zien. Jezus zag de dood, of eigenlijk de demon van de dood wel toen Hij stierf op Golgotha. 

Op het moment dat Jezus opstond heeft hij de laatste vijand, de demon van de dood overwonnen. Uiteindelijk zal deze demon, misschien wel de hoogste van satans leger, moeten capituleren en elk lichaam loslaten waar hij geen recht op heeft. Maar omdat in ons lichaam ons uiteindelijk leven niet zit, maar in onze ziel, zullen de gelovigen de dood niet zien. 

De zonde heeft satan heel veel in handen gegeven, maar uiteindelijk zal hij ook deze macht kwijtraken op de dag dat Jezus terugkomt. 

Gebed: Vader, dank U dat ik, doordat Jezus de dood heeft gezien, de dood nooit zo hoef te zien zoals Jezus. Jezus, U hebt ook de dood al overwonnen, als worden we er nog wel mee geconfronteerd.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu