"Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren." (Hebreeën 2:16 en 17) 

We moeten het nog over een enigszins lastig thema hebben als het gaat over satan. Wij zijn aan een heleboel dingen gewend geraakt, waardoor sommige dingen als een verrassing kunnen komen. Want welk antwoord zou jij geven op de vraag: "Welke macht heeft satan als het over de dood gaat?" Wij zeggen namelijk dat de dood de straf op de zonde is. En als goede christen ga je daar natuurlijk ook niets tegenin brengen. Het loon op de zonde is de dood, zegt Paulus. God had tegen Adam gezegd: "Op de dag dat je van deze boom zult eten, zul je sterven." Er is dus duidelijk een directe link tussen de dood en de zonde. Maar daarmee zijn we er niet mee klaar. 

Paulus zegt in 1 Korinthe 15 dat de gelovigen de dood niet zullen zien. Hoe zit dat dan, want in principe is dit onmogelijk, zou je zeggen. Er zijn wat teksten in de Bijbel waaruit duidelijk wordt dat satan ook heel veel met de dood te maken heeft. Eén van zijn demonen, Apolyon, wordt de engel van de afgrond genoemd. Dat staat gelijk aan de engel van de dood. Onze tijden zijn in Gods hand en tegelijk speelt ook satan een rol van betekenis bij de dood. 

Zonder verzoening met God, wordt ieder mens aan het einde van zijn leven door God overgegeven aan de dood. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, diegenen zonder verzoening worden overgegeven aan de demon die de macht heeft over de afgrond. De schrijver van de Hebreeënbrief laat daar eigenlijk geen misverstand over bestaan. Degene die de macht over de dood heeft, is satan. Jezus heeft vier keer in zijn leven oog in oog gestaan met de demon van de dood. Drie keer in zijn leven toen Hij iemand opwekte uit de dood, daar bleek Jezus dus sterker te zijn dan de dood. Het dochtertje van Jaïrus, de jongen uit Naïn en Lazarus. En bij Lazarus stond Jezus op de begraafplaats als hij de dood gebied om Lazarus los te laten. Hij spreekt hier de demon van de dood aan om Lazarus los te laten. Hoe dat in de geestelijke wereld allemaal precies zit, wordt niet duidelijk, maar doordat wij onder de zegen vandaan zijn gegaan, leven we in dit opzicht onder de vloek en heeft satan hier ook een rol in. Onze ziel zal de dood niet zien. Jezus zag de dood, of eigenlijk de demon van de dood wel toen Hij stierf op Golgotha. 

Op het moment dat Jezus opstond heeft hij de laatste vijand, de demon van de dood overwonnen. Uiteindelijk zal deze demon, misschien wel de hoogste van satans leger, moeten capituleren en elk lichaam loslaten waar hij geen recht op heeft. Maar omdat in ons lichaam ons uiteindelijk leven niet zit, maar in onze ziel, zullen de gelovigen de dood niet zien. 

De zonde heeft satan heel veel in handen gegeven, maar uiteindelijk zal hij ook deze macht kwijtraken op de dag dat Jezus terugkomt. 

Gebed: Vader, dank U dat ik, doordat Jezus de dood heeft gezien, de dood nooit zo hoef te zien zoals Jezus. Jezus, U hebt ook de dood al overwonnen, als worden we er nog wel mee geconfronteerd.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu