"En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat er een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoed kwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen." (Handelingen 16:16 en 17) 

Kan satan de toekomst voorspellen? En kan satan onze gedachten lezen? Wat klopt er eigenlijk van een waarzegger? Weet die werkelijk wat de toekomst is? Het zijn vragen die makkelijk kunnen opkomen op het moment dat je beseft dat satan veel macht heeft. Want waar is de grens aan zijn macht? Het is te makkelijk om te zeggen: Hij kan zover gaan als dat God hem toelaat. Dat zou betekenen dat dit verschillend is waartoe hij in staat is. 

 

We lezen nergens in de Bijbel dat satan gedachten kan lezen en we lezen ook nergens dat satan de toekomst weet. Het plan van God, dat zelfs de engelen niet weten, kan satan ook niet weten. Dat is onmogelijk. Wat hij met zijn demonen wel kan is inspelen op de situaties, dingen bij elkaar brengen die hij heeft gehoord en daar op reageren. En naar aanleiding wat hij door bij voorbeeld door een waarzegger laat zeggen, daar kan hij de situatie wel in manipuleren. Hij kan ongelukken laten gebeuren en daardoor is hij bij machte om situaties te manipuleren. Maar dat is niet omdat hij de toekomst kent, maar omdat hij op basis van zijn eigen ideeën ook voor de uitwerking zorgt. 

De situatie bij Paulus komt daarmee dan ook in een ander daglicht te staan. Het is een wat bijzondere geschiedenis die hier plaatsvindt. Het is bijna te mooi om waar te zijn, zou je op het eerste gezicht zeggen. Er loopt een slavin achter Paulus aan die loopt te roepen dat Paulus een dienstknecht van God is die ook nog eens een weg naar de zaligheid verkondigt. Is dat soms een waarzeggende geest die de weg een beetje kwijt is en reclame loopt te maken voor deze verkeerde? 

Dat blijkt niet waar te zijn. Paulus ontmaskert die geest. Waarschijnlijk op basis van twee punten. In de eerste plaats verkondigt Paulus dè weg naar de zaligheid en niet een van de vele wegen. En de manier hoe deze slavin achter Paulus is aangelopen zal zo storend en bespottend zijn geweest dat Paulus er nogal snel klaar mee was. En let op wat Paulus doet! In de Naam van Jezus Christus gebiedt hij deze geest om weg te gaan. En op dat moment stopt deze geest en is deze slavin van het ene op het andere moment vrij. De Naam van Jezus doet wonderen. 

Maar was deze waarzeggende geest nu zo spectaculair? Dat meisje wist waarschijnlijk niet dat Paulus een dienstknecht van God was, maar de demon in haar natuurlijk wel. Het rijk van de duisternis had Paulus op zijn hielen gevolgd. Daar is weinig waarzeggends voor nodig. Het is alleen nodig dat de demonen van satan overal zijn en overal rondkijken en de informatie bij elkaar brengen. Meer is het niet. Verder komt de macht van satan ook niet en als je dan de Naam van Jezus noemt, weet hij heel goed dat de Allerhoogste meer te zeggen heeft dan hij. 

Gebed: Jezus, in Uw Naam moet elke demon wijken en niemand kent de toekomst dan U. Ik wil mij op geen enkele manier laten manipuleren door de duisternis en laat geen angst toe op dit gebied.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu