"En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat er een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoed kwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen." (Handelingen 16:16 en 17) 

Kan satan de toekomst voorspellen? En kan satan onze gedachten lezen? Wat klopt er eigenlijk van een waarzegger? Weet die werkelijk wat de toekomst is? Het zijn vragen die makkelijk kunnen opkomen op het moment dat je beseft dat satan veel macht heeft. Want waar is de grens aan zijn macht? Het is te makkelijk om te zeggen: Hij kan zover gaan als dat God hem toelaat. Dat zou betekenen dat dit verschillend is waartoe hij in staat is. 

 

We lezen nergens in de Bijbel dat satan gedachten kan lezen en we lezen ook nergens dat satan de toekomst weet. Het plan van God, dat zelfs de engelen niet weten, kan satan ook niet weten. Dat is onmogelijk. Wat hij met zijn demonen wel kan is inspelen op de situaties, dingen bij elkaar brengen die hij heeft gehoord en daar op reageren. En naar aanleiding wat hij door bij voorbeeld door een waarzegger laat zeggen, daar kan hij de situatie wel in manipuleren. Hij kan ongelukken laten gebeuren en daardoor is hij bij machte om situaties te manipuleren. Maar dat is niet omdat hij de toekomst kent, maar omdat hij op basis van zijn eigen ideeën ook voor de uitwerking zorgt. 

De situatie bij Paulus komt daarmee dan ook in een ander daglicht te staan. Het is een wat bijzondere geschiedenis die hier plaatsvindt. Het is bijna te mooi om waar te zijn, zou je op het eerste gezicht zeggen. Er loopt een slavin achter Paulus aan die loopt te roepen dat Paulus een dienstknecht van God is die ook nog eens een weg naar de zaligheid verkondigt. Is dat soms een waarzeggende geest die de weg een beetje kwijt is en reclame loopt te maken voor deze verkeerde? 

Dat blijkt niet waar te zijn. Paulus ontmaskert die geest. Waarschijnlijk op basis van twee punten. In de eerste plaats verkondigt Paulus dè weg naar de zaligheid en niet een van de vele wegen. En de manier hoe deze slavin achter Paulus is aangelopen zal zo storend en bespottend zijn geweest dat Paulus er nogal snel klaar mee was. En let op wat Paulus doet! In de Naam van Jezus Christus gebiedt hij deze geest om weg te gaan. En op dat moment stopt deze geest en is deze slavin van het ene op het andere moment vrij. De Naam van Jezus doet wonderen. 

Maar was deze waarzeggende geest nu zo spectaculair? Dat meisje wist waarschijnlijk niet dat Paulus een dienstknecht van God was, maar de demon in haar natuurlijk wel. Het rijk van de duisternis had Paulus op zijn hielen gevolgd. Daar is weinig waarzeggends voor nodig. Het is alleen nodig dat de demonen van satan overal zijn en overal rondkijken en de informatie bij elkaar brengen. Meer is het niet. Verder komt de macht van satan ook niet en als je dan de Naam van Jezus noemt, weet hij heel goed dat de Allerhoogste meer te zeggen heeft dan hij. 

Gebed: Jezus, in Uw Naam moet elke demon wijken en niemand kent de toekomst dan U. Ik wil mij op geen enkele manier laten manipuleren door de duisternis en laat geen angst toe op dit gebied.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu