"Toen Hij aan land gegaan was, kwam een man uit de stad Hem tegemoet, die al lange tijd door demonen bezeten was. Hij had geen kleren aan en verbleef niet in een huis, maar in de grafspelonken." (Lukas 8:27) 

Satan heeft macht en niet weinig ook. Waar satan zijn demonen stuurt, daar gebeurt altijd iets. Vaak is het niet als zodanig te herkennen, maar soms wel heel duidelijk. En soms is het heel extreem. Het kan gebeuren dat je plotseling in een gesprek het idee hebt dat je ineens met iemand anders zit te praten. Ooit chatte ik met iemand waarbij dit gebeurde. Het ging ineens niet meer over 'ik' en 'mij', maar het gesprek ging ineens over diegene met wie ik sprak en de inhoud was extreem destructief.

 

Satan is met zijn demonen altijd uit op vernietiging. Dat gebeurt ook in de geschiedenis in Lukas 8. En eigenlijk begint het werk van de demonen al veel eerder. Het verhaal is dat er een man hen tegemoet komt die zich als een dolle gedroeg. In Mattheüs gaat het zelfs om twee mannen die zichzelf en de omgeving van alles aandoen. Er staat zelfs dat hij geen kleren aan had en hij woonde bij de graven. 

Zo kan satan tekeer gaan, maar het begint eigenlijk al veel eerder. Het begint op het moment dat Jezus, met Zijn discipelen in een bootje stapt om naar de overkant te gaan varen. Satan kent Jezus! Hij weet dat Jezus meer is dan hij. Hij weet ook dat als Jezus uiteindelijk de overkant van het water zal halen, dat hij bakzeil moet halen. En met die wetenschap steekt er een storm op. 

Het is opmerkelijk dat Jezus gewoon slaapt aan boord van het bootje, terwijl de storm over het water giert. De stormwind is op dat moment echt een extreme storm. Dat kun je zien als je het Griekse woord bekijkt wat er gebruikt wordt. Deze storm was geen gewone storm, maar een storm waar de demonen achter zaten. En waar dat uit blijkt? Jezus bestraft de storm. Als het een gewone storm was geweest was dit niet gebeurd, maar Hij bestraft de storm als een persoon. 

Als je met die gegevens over deze geschiedenis nadenkt en ook nog eens goed kijkt wat er gebeurt als Jezus aan land komt, dan is zo duidelijk dat de macht van satan en zijn demonen niet onderschat moet worden, maar aan de andere kant dat als Jezus komt, satan weet dat hij het zal verliezen. Er is altijd een antwoord op satans manifestaties. In de Naam van Jezus moet hij verdwijnen. Je ziet hoe die demonen reageren op het moment dat Jezus aan wal stapt. We kruipen bijna voor Jezus en ze smeken dat Hij hen geen pijn zal doen. Dat is hoe het echt is. Natuurlijk kan satan mensen kapot maken, maar waar Jezus komt en hij de confrontatie met Jezus krijgt, daar is het verzet uiteindelijk gebroken. Dan moet hij verdwijnen en kiest hij voor de varkens. En zelfs daar had hij niet over te zeggen, het is dat Jezus hem die toestemming gaf. 

Gebed: Jezus, U bent Overwinnaar en satan en zijn demonen weten dat al lang. Leert U mij om in elke situatie binnen te komen in de Naam van U.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu