"Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegne de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten" (Efeze 6:12) 

De strijd die we vaak zien in deze wereld en ook in onze eigen omgeving is niet de strijd waar het uiteindelijk echt om gaat. We hebben dat de laatste dagen al vaker gezegd. Er wordt al snel gezegd dat je niet achter elke lantaarnpaal een demon moet zoeken. Ik besef dat we het ook kunnen overschatten, maar als je na gaat denken wat er achter veel ruzie, strijd en oorlog voor machten aanwezig is, dan kom je al snel tot de conclusie dat het uiteindelijk een doel heeft. Elke strijd heeft een doel, elke onenigheid heeft uiteindelijk het doel om te verdelen, zwakker te maken en God uit het oog laten verliezen.

 

De woorden van Paulus zijn daarom helemaal niet vreemd als we er goed over nadenken. Maar we moeten dan ook nadenken over de manier hoe de vijand ons aanvalt. We kunnen heel makkelijk zeggen dat de duivel dit doet, maar dat is wel erg kort door de bocht. Vooral is dit kort door de bocht omdat de duivel gewoon een gevallen engel is die niet alomtegenwoordig is. Satan komt zelfs bij benadering niet in de buurt van God. Hij is een schepsel en zijn macht zit niet in zijn individu, maar vooral in zijn leger. Satan zelf kom je niet veel tegen, het zijn meestal zijn onderdanen die hij inzet. Toen satan uit de hemel werd gezet, zijn er met hem, nog 1/3 van de engelen gevallen. Hij heeft dus een aanzienlijk leger. 

Als we lezen hoe Paulus dit leger beschrijft dan blijken er, net als bij de engelen, verschillen te zijn in plaats. Er is ook in het koninkrijk van de duisternis een hiërarchie. De vijand waar we tegen te strijden hebben bestaat een het leger van satan en die zijn onderverdeeld in bepaalde rangen. Er wordt wel gedacht dat satan hooggeplaatste demonen heeft aangesteld over wereldgebieden en steden. Die hogere demonen hebben dan weer meerdere lagere demonen onder zich. Op deze manier heeft ook satan zich georganiseerd. Paulus spreekt dan ook over de overheden, machten en wereldbeheersers. Dit zijn bij Paulus geen aardse machthebbers, maar het zijn de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 

In de tweede hemel is dus een georganiseerde strijd aan de gang. Als je ervaring hebt met bevrijdingspastoraat dan zul je herkennen dat niet elke demon hetzelfde is. Er is gradatie in agressie, in tactiek en in voorkomen. Dat zie je al op het moment dat je individueel met iemand bezig bent om diegene te helpen. Satan is wel gelijk aan chaos, maar daarbij is niet gezegd dat zijn rijk ongeorganiseerd is. Hij schept chaos door wat hij kapot maakt, maar zijn legermacht is wel georganiseerd. Door er naar te kijken zoals Paulus dit doet in Efeze 6, helpt het ons wel om de strijd te gaan doorzien. Dan is een eenvoudige ruzie in je gezin niet zomaar een ruzie. Kijk naar het resultaat en je zult zien dat je er een diepere reden achter ziet zitten. 

Gebed: Heer van de hemelse legermachten, ik dank U dat U satan al hebt overwonnen, maar help mij ook te zien op welke manier en met welk doel satan zijn strijd opzet, zelfs tot in onze gezinnen toe.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu