"Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegne de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten" (Efeze 6:12) 

De strijd die we vaak zien in deze wereld en ook in onze eigen omgeving is niet de strijd waar het uiteindelijk echt om gaat. We hebben dat de laatste dagen al vaker gezegd. Er wordt al snel gezegd dat je niet achter elke lantaarnpaal een demon moet zoeken. Ik besef dat we het ook kunnen overschatten, maar als je na gaat denken wat er achter veel ruzie, strijd en oorlog voor machten aanwezig is, dan kom je al snel tot de conclusie dat het uiteindelijk een doel heeft. Elke strijd heeft een doel, elke onenigheid heeft uiteindelijk het doel om te verdelen, zwakker te maken en God uit het oog laten verliezen.

 

De woorden van Paulus zijn daarom helemaal niet vreemd als we er goed over nadenken. Maar we moeten dan ook nadenken over de manier hoe de vijand ons aanvalt. We kunnen heel makkelijk zeggen dat de duivel dit doet, maar dat is wel erg kort door de bocht. Vooral is dit kort door de bocht omdat de duivel gewoon een gevallen engel is die niet alomtegenwoordig is. Satan komt zelfs bij benadering niet in de buurt van God. Hij is een schepsel en zijn macht zit niet in zijn individu, maar vooral in zijn leger. Satan zelf kom je niet veel tegen, het zijn meestal zijn onderdanen die hij inzet. Toen satan uit de hemel werd gezet, zijn er met hem, nog 1/3 van de engelen gevallen. Hij heeft dus een aanzienlijk leger. 

Als we lezen hoe Paulus dit leger beschrijft dan blijken er, net als bij de engelen, verschillen te zijn in plaats. Er is ook in het koninkrijk van de duisternis een hiërarchie. De vijand waar we tegen te strijden hebben bestaat een het leger van satan en die zijn onderverdeeld in bepaalde rangen. Er wordt wel gedacht dat satan hooggeplaatste demonen heeft aangesteld over wereldgebieden en steden. Die hogere demonen hebben dan weer meerdere lagere demonen onder zich. Op deze manier heeft ook satan zich georganiseerd. Paulus spreekt dan ook over de overheden, machten en wereldbeheersers. Dit zijn bij Paulus geen aardse machthebbers, maar het zijn de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 

In de tweede hemel is dus een georganiseerde strijd aan de gang. Als je ervaring hebt met bevrijdingspastoraat dan zul je herkennen dat niet elke demon hetzelfde is. Er is gradatie in agressie, in tactiek en in voorkomen. Dat zie je al op het moment dat je individueel met iemand bezig bent om diegene te helpen. Satan is wel gelijk aan chaos, maar daarbij is niet gezegd dat zijn rijk ongeorganiseerd is. Hij schept chaos door wat hij kapot maakt, maar zijn legermacht is wel georganiseerd. Door er naar te kijken zoals Paulus dit doet in Efeze 6, helpt het ons wel om de strijd te gaan doorzien. Dan is een eenvoudige ruzie in je gezin niet zomaar een ruzie. Kijk naar het resultaat en je zult zien dat je er een diepere reden achter ziet zitten. 

Gebed: Heer van de hemelse legermachten, ik dank U dat U satan al hebt overwonnen, maar help mij ook te zien op welke manier en met welk doel satan zijn strijd opzet, zelfs tot in onze gezinnen toe.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu