"U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen." (Ezechiël 28:14) 

Het is wel duidelijk dat er een geestelijke werkelijkheid is waarin een grote strijd zich afspeelt. Als we dan de engelen hebben gezien hoe deze op allerlei manier betrokken zijn op het Koninkrijk van God en op de gelovigen, dan is ondertussen ook wel duidelijk dat er een andere partij is. In Openbaring 12 hebben we al gezien dat deze er is. Daar wordt beschreven hoe satan uit de hemel is gezet. Tegelijk beseffen we vaak maar veel te weinig in hoeverre satan zijn macht doet gelden. Satan is in de kerk vaak een beetje als loser afgeschilderd, overwonnen door Jezus en hij zet je aan tot verkeerde daden. Maar dan onderschatten we hem.

 

De plaats die satan heeft gehad in de hemel maakt wel duidelijk dat hij een engel was met een hele bijzondere positie, dichtbij de troon van God. En dat hij daar heel veel heeft gezien is wel duidelijk en daardoor weet hij maar al te goed wat er in de hemel gebeurt. In Ezechiël 28 staat een opmerkelijk gedeelte dat moeilijk te plaatsen valt. Het gaat over de koning van Tyrus. Maar tegelijk, als je dit gedeelte helemaal leest, heeft het niet zoveel te maken met een aardse koning van Tyrus. Er staan dingen in die helemaal niets met een mens te maken heeft. Het is als je goed leest een klaaglied over een cherub die gevallen is en als je nog beter leest moet dit over satan gaan. 

Satan wordt daar beschreven als een beschermende cherub. Daar was hij voor aangesteld. Maar ook in de verzen er omheen staan hele krachtige woorden. Hij was het toonbeeld van volkomenheid. Letterlijk staat er dat hij de verzegelaar van de volkomenheid was. Dat is uit te leggen als degene die het plan van God moest beschermen. Hij was er in de hof van Eden bij en hij had veel met muziek. Hij was volmaakt in alles tot op de dag dat er ongerechtigheid in hem werd gevonden. Hoogmoed was de oorzaak van zijn val, staat er dan in vers 17.  

Als je dit gedeelte goed tot je laat doordringen dan kom je er achter welke hoge plaats satan had in de hemel. Daar begint het eerste punt dat we hem niet moeten onderschatten. Satan moet je niet te veel aandacht geven, want dan wordt hij groter dan dat hij verdient, maar hem geen aandacht geven maakt dat hij zijn gang kan gaan. Vooral als je denkt dat hij er alleen is om je te laten zondigen, dan heeft hij in de geestelijke strijd vrij spel. 

Hij was in de hemel, in de troonzaal van God een geschapen leider. God had hem bedoeld om wellicht de aanbidding in de hemel te leiden en hij had ook een hoge plaats in de bescherming van Gods plannen. En juist deze, hooggeplaatste engel is gevallen en als leider is hij nu legeroverste van het leger van de duisternis. Satan is van zijn hoge plaats gevallen, maar wee hen die op de aarde wonen, want satan zal niet stoppen totdat hij in de hel is gegooid. 

Gebed: Jezus, U bent Overwinnaar, dat wil ik nooit vergeten, ook niet al we de komende dagen nadenken over satan en zijn macht. U bent altijd sterker, maar ik wil satan ook niet onderschatten.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu