"U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen." (Ezechiël 28:14) 

Het is wel duidelijk dat er een geestelijke werkelijkheid is waarin een grote strijd zich afspeelt. Als we dan de engelen hebben gezien hoe deze op allerlei manier betrokken zijn op het Koninkrijk van God en op de gelovigen, dan is ondertussen ook wel duidelijk dat er een andere partij is. In Openbaring 12 hebben we al gezien dat deze er is. Daar wordt beschreven hoe satan uit de hemel is gezet. Tegelijk beseffen we vaak maar veel te weinig in hoeverre satan zijn macht doet gelden. Satan is in de kerk vaak een beetje als loser afgeschilderd, overwonnen door Jezus en hij zet je aan tot verkeerde daden. Maar dan onderschatten we hem.

 

De plaats die satan heeft gehad in de hemel maakt wel duidelijk dat hij een engel was met een hele bijzondere positie, dichtbij de troon van God. En dat hij daar heel veel heeft gezien is wel duidelijk en daardoor weet hij maar al te goed wat er in de hemel gebeurt. In Ezechiël 28 staat een opmerkelijk gedeelte dat moeilijk te plaatsen valt. Het gaat over de koning van Tyrus. Maar tegelijk, als je dit gedeelte helemaal leest, heeft het niet zoveel te maken met een aardse koning van Tyrus. Er staan dingen in die helemaal niets met een mens te maken heeft. Het is als je goed leest een klaaglied over een cherub die gevallen is en als je nog beter leest moet dit over satan gaan. 

Satan wordt daar beschreven als een beschermende cherub. Daar was hij voor aangesteld. Maar ook in de verzen er omheen staan hele krachtige woorden. Hij was het toonbeeld van volkomenheid. Letterlijk staat er dat hij de verzegelaar van de volkomenheid was. Dat is uit te leggen als degene die het plan van God moest beschermen. Hij was er in de hof van Eden bij en hij had veel met muziek. Hij was volmaakt in alles tot op de dag dat er ongerechtigheid in hem werd gevonden. Hoogmoed was de oorzaak van zijn val, staat er dan in vers 17.  

Als je dit gedeelte goed tot je laat doordringen dan kom je er achter welke hoge plaats satan had in de hemel. Daar begint het eerste punt dat we hem niet moeten onderschatten. Satan moet je niet te veel aandacht geven, want dan wordt hij groter dan dat hij verdient, maar hem geen aandacht geven maakt dat hij zijn gang kan gaan. Vooral als je denkt dat hij er alleen is om je te laten zondigen, dan heeft hij in de geestelijke strijd vrij spel. 

Hij was in de hemel, in de troonzaal van God een geschapen leider. God had hem bedoeld om wellicht de aanbidding in de hemel te leiden en hij had ook een hoge plaats in de bescherming van Gods plannen. En juist deze, hooggeplaatste engel is gevallen en als leider is hij nu legeroverste van het leger van de duisternis. Satan is van zijn hoge plaats gevallen, maar wee hen die op de aarde wonen, want satan zal niet stoppen totdat hij in de hel is gegooid. 

Gebed: Jezus, U bent Overwinnaar, dat wil ik nooit vergeten, ook niet al we de komende dagen nadenken over satan en zijn macht. U bent altijd sterker, maar ik wil satan ook niet onderschatten.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu