"Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden." (Hebreeën 13:2) 

Gisteren hadden we het al over dat niet alles wat we zien ook is wat het werkelijk is. Engelen zijn aanwezig in situaties waarin we ons dat niet hadden voorgesteld. Als we alles zouden zien, dan zouden we ons wellicht verbazen en schrikken. Want meestal zien wij niet veel van de geestelijke machten om ons heen, of dat nu engelen of demonen zijn. Maar er zit nog een andere kant het verhaal. Engelen kunnen namelijk ook een menselijk lichaam aannemen. Hoe dat allemaal in elkaar zit, weten we echt niet, maar in de Bijbel komen we meerdere situaties tegen waarin engelen verschijnen in een menselijke gestalte.

 

We zien bijvoorbeeld bij Lot dat de engelen die bij hem komen om hem uit de stad te halen, dat deze blijkbaar niet onderscheiden worden van mensen. De mannen van Sodom en Gomorra zien op dat moment mannen bij Lot naar binnen gaan. Ze hebben zelfs onreine plannen met hen. Maar als deze mannen in de verschijning van engelen waren gekomen, dan hadden ze zeker anders gereageerd. En toch staat er in die geschiedenis dat twee engelen naar Lot toe gingen. 

Met dit in zijn achterhoofd, schrijft de schrijver van de Hebreeënbrief iets over de gastvrijheid. Weet je, we moeten uitkijken dat we niet alles willen begrijpen. Wij zoeken vaak overal een reden achter, maar daar moeten we voor uitkijken, omdat God ons regelmatig niet de reden geeft van dingen die Hij doet, zeker als het om de engelen gaat, dan zullen wij niet alles begrijpen. 

De schrijver van de Hebreeënbrief zegt ons dat we de gastvrijheid niet moeten vergeten. Het kan namelijk zijn dat we, zonder het te weten, engelen hebben geherbergd. Dat zou zomaar kunnen zijn op het moment dat God ons door mensen heen iets wil zeggen. Zoiets als bij Lot. Die mannen, waren uiteindelijk geen mannen, maar engelen. En ik weet het, als je hier zo nuchter over gaat denken dat dit kan, dan wordt je tot in je kerkbank toe vreemd aangekeken, maar toch is dit wel wat Gods woord er van zegt. 

De schrijver van deze brief zegt dit niet om ons schrik aan te jagen. Helemaal niet zelfs. Eigenlijk staat deze opmerking gewoon tussen een aantal aansporingen aan het einde van de brief. Maar dat ongemerkte van die engelen, maakt wel duidelijk dat onze onbekende gasten, wel eens bijzonderder kunnen zijn dan wij beseffen. Wij weten niet alles en wij zien niet alles. Wees gerust herbergzaam, wees ook gerust in alle situaties vriendelijk, het zou een engel zijn die je in de trein respectvol als eerste uit zal stappen. En ja, dat klinkt vreemd. Maar als we echt Gods Woord serieus willen nemen, dan is ook dit besef en geloof van belang. Mede ook omdat we beseffen dat het Koninkrijk van God op meer manieren wordt gebouwd dan dat wij altijd beseffen. En met dat in ons achterhoofd zouden we veel meer moeten rekenen. Dan dien je ook in die dingen het Koninkrijk en geloven we dat er nooit een hopeloze situatie zal zijn. 

Gebed: Vader, ik durf er bijna niet hardop over na te denken dat dit soort teksten uit Uw Woord een werkelijkheid zijn. Hoeveel zullen mij raar aankijken, maar ik wil Uw Woord helemaal serieus nemen en ik dank U voor Uw engelen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu