"Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden." (Hebreeën 13:2) 

Gisteren hadden we het al over dat niet alles wat we zien ook is wat het werkelijk is. Engelen zijn aanwezig in situaties waarin we ons dat niet hadden voorgesteld. Als we alles zouden zien, dan zouden we ons wellicht verbazen en schrikken. Want meestal zien wij niet veel van de geestelijke machten om ons heen, of dat nu engelen of demonen zijn. Maar er zit nog een andere kant het verhaal. Engelen kunnen namelijk ook een menselijk lichaam aannemen. Hoe dat allemaal in elkaar zit, weten we echt niet, maar in de Bijbel komen we meerdere situaties tegen waarin engelen verschijnen in een menselijke gestalte.

 

We zien bijvoorbeeld bij Lot dat de engelen die bij hem komen om hem uit de stad te halen, dat deze blijkbaar niet onderscheiden worden van mensen. De mannen van Sodom en Gomorra zien op dat moment mannen bij Lot naar binnen gaan. Ze hebben zelfs onreine plannen met hen. Maar als deze mannen in de verschijning van engelen waren gekomen, dan hadden ze zeker anders gereageerd. En toch staat er in die geschiedenis dat twee engelen naar Lot toe gingen. 

Met dit in zijn achterhoofd, schrijft de schrijver van de Hebreeënbrief iets over de gastvrijheid. Weet je, we moeten uitkijken dat we niet alles willen begrijpen. Wij zoeken vaak overal een reden achter, maar daar moeten we voor uitkijken, omdat God ons regelmatig niet de reden geeft van dingen die Hij doet, zeker als het om de engelen gaat, dan zullen wij niet alles begrijpen. 

De schrijver van de Hebreeënbrief zegt ons dat we de gastvrijheid niet moeten vergeten. Het kan namelijk zijn dat we, zonder het te weten, engelen hebben geherbergd. Dat zou zomaar kunnen zijn op het moment dat God ons door mensen heen iets wil zeggen. Zoiets als bij Lot. Die mannen, waren uiteindelijk geen mannen, maar engelen. En ik weet het, als je hier zo nuchter over gaat denken dat dit kan, dan wordt je tot in je kerkbank toe vreemd aangekeken, maar toch is dit wel wat Gods woord er van zegt. 

De schrijver van deze brief zegt dit niet om ons schrik aan te jagen. Helemaal niet zelfs. Eigenlijk staat deze opmerking gewoon tussen een aantal aansporingen aan het einde van de brief. Maar dat ongemerkte van die engelen, maakt wel duidelijk dat onze onbekende gasten, wel eens bijzonderder kunnen zijn dan wij beseffen. Wij weten niet alles en wij zien niet alles. Wees gerust herbergzaam, wees ook gerust in alle situaties vriendelijk, het zou een engel zijn die je in de trein respectvol als eerste uit zal stappen. En ja, dat klinkt vreemd. Maar als we echt Gods Woord serieus willen nemen, dan is ook dit besef en geloof van belang. Mede ook omdat we beseffen dat het Koninkrijk van God op meer manieren wordt gebouwd dan dat wij altijd beseffen. En met dat in ons achterhoofd zouden we veel meer moeten rekenen. Dan dien je ook in die dingen het Koninkrijk en geloven we dat er nooit een hopeloze situatie zal zijn. 

Gebed: Vader, ik durf er bijna niet hardop over na te denken dat dit soort teksten uit Uw Woord een werkelijkheid zijn. Hoeveel zullen mij raar aankijken, maar ik wil Uw Woord helemaal serieus nemen en ik dank U voor Uw engelen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu