"En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa." (2 Koningen 6:17) 

Engelen lijken vaak hele gedienstige en bijna lieve hemelwezens. Natuurlijk met een bepaalde heiligheid, met een bepaalde macht en ongrijpbaarheid voor ons idee, maar bij engelen hebben we meestal geen negatief gevoel. Engelen zijn bijna altijd positief. We zien engelen natuurlijk in de Bijbel ook altijd als zij die de gelovigen bij staan. Toch is daarmee ook weer niet alles gezegd. Engelen zijn ook strijdbare helden van God. En op die momenten zijn ze echt op een andere manier betrokken. Misschien wel vaak onzichtbaar, maar ze zijn er wel.

 

Dat maakt ook dat we moeten leren om veel meer te denken vanuit de geestelijke werkelijkheid, die in onze zichtbare werkelijkheid haar uitwerking heeft. Want er zijn een paar geschiedenissen in de Bijbel die dit ook echt duidelijk maken. Een van de duidelijkste is de situatie bij Elisa als er een aanval komt van de Syriërs. Die aanval kwam omdat Elisa tegen de koning van Israël had verteld hoe hij een hinderlaag van de Syriërs kon ontlopen. En dit kwam de koning van de Syriërs te weten met als gevolg dat hij een leger naar Dotan stuurde, waar Elisa verbleef om hem te laten oppakken. 

De andere morgen als de knecht van Elisa naar buiten ging zag hij een ongelofelijk groot leger rondom de stad liggen. Er was eigenlijk geen redden meer aan. De schrik zat er gelijk goed in en hij komt helemaal wanhopig terug. We kunnen er van alles van vinden, maar als je op deze manier wakker wordt, dan zullen we allemaal op deze manier reageren. Maar wat de echte werkelijkheid is, die is onzichtbaar. Het is helemaal geen hopeloze zaak, want niet alles wat we denken te zien is wat het is. 

Elisa gaat dan bidden tot God en hij stelt eigenlijk maar één vraag: Hij vraagt God om de ogen van zijn knecht te openen, zodat hij zal zien wat de echte werkelijkheid is. En als God dat dan doet, dan blijkt er een vurig leger van paarden en strijdwagens rondom Elisa. Het zijn er meer dan dat er voor de stad liggen. Maar dit is wel hoe het echt is. En heel vaak laat God ons niet zien wat er onzichtbaar wel is. God vraagt wel geloof in deze werkelijkheid. Want die bij ons zijn, zijn altijd meer dan die bij hen zijn. Het leger van God is altijd groter dan wij beseffen. En misschien geeft God soms andere bevelen als de grote Generaal, maar er is een leger van engelen dat er echt is. 

Soms zal God ons daar iets van laten zien. Net zo goed als dat God ons soms een beeld geeft van wat er in bepaalde situaties werkelijk afspeelt. Het maakt ook heel erg zichtbaar dat er achter zichtbare vijanden, ook een andere macht schuilgaat. Ik geloof dat er achter elke ruzie, uiteindelijk ook demonen zijn die dit vuur opstoken, of dit nu in het groot of in het klein is. De strijd achter de zichtbare strijd is de echte strijd. 

Gebed: Heer van de hemelse legermachten, bescherm mij rondom tegen elke aanval, elke macht en kracht van de duisternis door U eigen leger van engelen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu