"Toen zei hij tegen mij: Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen." (Daniël 10:12) 

We zouden er een studie van kunnen maken hoe engelen er uit zien, maar eigenlijk levert ons dat niet veel meer op dan dat we engelen meestal niet kunnen zien, dat er van cherubijnen staat dat ze vleugels hebben en van engelen niet. En wat we er nog van kunnen zeggen zou zijn dat geestelijke wezens, op God bevel wel een verschijningsvorm kunnen aannemen. Soms een lichaam, soms een lichtende gestalte. Denk aan bijvoorbeeld Maria als de engel van God bij haar staat. Maar meestal zien we engelen dus niet. Wat daarom belangrijk is, is dat we weten op welke manier engelen in beweging komen. 

Je zou kunnen zeggen dat ze in beweging komen op het moment dat God dat zegt. Nergens in de Bijbel vinden we dat mensen engelen bevelen geven, ook niet in de Naam van Jezus. Demonen, gevallen engelen, daar hebben we autoriteit over gekregen omdat ze hun staat als engel kwijt zijn, maar over engelen hebben wij absoluut geen autoriteit. Tegelijk is daar niet alles mee gezegd, want engelen komen wel degelijk in beweging door onze woorden. 

We hebben het al even over Daniël gehad die niet direct ondersteuning kreeg van een engel omdat hij in de geestelijke strijd was opgehouden. Maar als we lezen wat Daniël te horen krijgt van die engel dan zegt hij: "omwille van uw woorden ben ik gekomen." De woorden van Daniël, of eigenlijk zijn smeekgebed, maakte dat deze engel naar hem toe is gekomen om hem te ondersteunen. Het gebed was tot God, maar de engelen reageren er dus op, of via het gebed geeft God opdracht. Toch opmerkelijk dat de engel hier tegen Daniël wel in de eerste persoon spreekt. En ook Jezus zegt, als Hij door satan verzocht wordt in de woestijn dat als Hij Zijn Vader bidt, Hij Hem twaalf legioen engelen zal geven." 

Ons gebed zet dus het engelenleger in beweging. God ondersteunt ons dus met kracht en bescherming, niet op een vage manier, maar heel concreet door engelen te zenden op onze gebed en op onze woorden. Er staat in Psalm 103:20 dat de engelen luisteren en tot uitvoering overgaan bij het horen van de klank van Gods Woord. Letterlijk staat er dat ze uitvoerders zijn van Gods Woord en dat ze er naar luisteren. Dat is het woord wellicht dat God spreekt, maar het gaat daar niet om Gods stem. Het Woord van God, zet de engelen in beweging en dat is meer dan alleen het spreken van God. De engelen reageren dus ook op de klank van het Woord van God. Dat wil zeggen dat als wij Gods Woord proclameren, de engelen reageren op de klank van het Woord en dat gaan doen. Dat hoort bij hun gehoorzaamheid. Gebed en het proclameren van Gods Woord zorgt dus voor bescherming door engelen. 

Gebed: Vader, wat een wonder dat mijn woorden die ik tot U en over U en Uw Woord uitspreek, mijn bescherming wordt. Uw engelen, reageren op wat ik met U bespreek en wat ik over Uw Woord als waarheid uitspreek.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu