"Toen zei hij tegen mij: Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen." (Daniël 10:12) 

We zouden er een studie van kunnen maken hoe engelen er uit zien, maar eigenlijk levert ons dat niet veel meer op dan dat we engelen meestal niet kunnen zien, dat er van cherubijnen staat dat ze vleugels hebben en van engelen niet. En wat we er nog van kunnen zeggen zou zijn dat geestelijke wezens, op God bevel wel een verschijningsvorm kunnen aannemen. Soms een lichaam, soms een lichtende gestalte. Denk aan bijvoorbeeld Maria als de engel van God bij haar staat. Maar meestal zien we engelen dus niet. Wat daarom belangrijk is, is dat we weten op welke manier engelen in beweging komen. 

Je zou kunnen zeggen dat ze in beweging komen op het moment dat God dat zegt. Nergens in de Bijbel vinden we dat mensen engelen bevelen geven, ook niet in de Naam van Jezus. Demonen, gevallen engelen, daar hebben we autoriteit over gekregen omdat ze hun staat als engel kwijt zijn, maar over engelen hebben wij absoluut geen autoriteit. Tegelijk is daar niet alles mee gezegd, want engelen komen wel degelijk in beweging door onze woorden. 

We hebben het al even over Daniël gehad die niet direct ondersteuning kreeg van een engel omdat hij in de geestelijke strijd was opgehouden. Maar als we lezen wat Daniël te horen krijgt van die engel dan zegt hij: "omwille van uw woorden ben ik gekomen." De woorden van Daniël, of eigenlijk zijn smeekgebed, maakte dat deze engel naar hem toe is gekomen om hem te ondersteunen. Het gebed was tot God, maar de engelen reageren er dus op, of via het gebed geeft God opdracht. Toch opmerkelijk dat de engel hier tegen Daniël wel in de eerste persoon spreekt. En ook Jezus zegt, als Hij door satan verzocht wordt in de woestijn dat als Hij Zijn Vader bidt, Hij Hem twaalf legioen engelen zal geven." 

Ons gebed zet dus het engelenleger in beweging. God ondersteunt ons dus met kracht en bescherming, niet op een vage manier, maar heel concreet door engelen te zenden op onze gebed en op onze woorden. Er staat in Psalm 103:20 dat de engelen luisteren en tot uitvoering overgaan bij het horen van de klank van Gods Woord. Letterlijk staat er dat ze uitvoerders zijn van Gods Woord en dat ze er naar luisteren. Dat is het woord wellicht dat God spreekt, maar het gaat daar niet om Gods stem. Het Woord van God, zet de engelen in beweging en dat is meer dan alleen het spreken van God. De engelen reageren dus ook op de klank van het Woord van God. Dat wil zeggen dat als wij Gods Woord proclameren, de engelen reageren op de klank van het Woord en dat gaan doen. Dat hoort bij hun gehoorzaamheid. Gebed en het proclameren van Gods Woord zorgt dus voor bescherming door engelen. 

Gebed: Vader, wat een wonder dat mijn woorden die ik tot U en over U en Uw Woord uitspreek, mijn bescherming wordt. Uw engelen, reageren op wat ik met U bespreek en wat ik over Uw Woord als waarheid uitspreek.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 3:1-7

1  Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2  doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4  maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
5  Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7  Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij mag echt gezien worden

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:4)

Na die eerste zin van het derde hoofdstuk, volgt er nog zo'n zin die heel regelmatig uit het verband wordt gehaald. Eerst een verkeerd begrip van het woord onderdanigheid, want Petrus brengt juist verbetering aan in de cultuur die er heerste. En dan komt er die zin over vrouwen dat ze hun haren niet mogen vlechten en geen sieraden mogen gebruiken. Er zijn kringen waar deze zin als een wet wordt gebruikt, maar er staat helemaal niets over niets mogen. Ook hier moeten we goed lezen en vooral begrijpen wat Petrus bedoelt te zeggen. Hij wil dat vrouwen zullen schitteren. Goed om te beseffen als je dit als vrouw leest, dat je bedoeld bent om te schitteren. Je mag opvallen! Het gaat helemaal in de Bijbel er niet over dat vrouwen een onbetekenende plaats moeten innemen, vrouwen worden juist uitgedaagd om op te vallen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu