"Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert." (Lukas 15:10) 

Engelen, maar wat zijn dat eigenlijk voor wezens? Het is goed om te weten dat ze een rol spelen in de geestelijke strijd. Het is bijzonder om te weten dat er momenten zijn dat de engelen de gelovigen ondersteunen, maar hebben ze wel wat te willen en wat vinden ze er dan zelf van? Je kunt je de vraag stellen of de engelen gewoon maar doen wat ze moeten doen, of dat ze er ook zelf bij betrokken zijn met hun emoties?

 

Je kunt je afvragen of dat er toe doet, maar ik denk dat dit ook belangrijk is, want als je iets met je emotie doet, of omdat het nu eenmaal moet, dat maakt ook nog wel heel wat uit hoe je je werk doet. En als de engelen wezens zijn die emotie hebben, zal dat ook betekenen dat ze met plezier en blijdschap hun werk kunnen doen voor de gelovigen, maar ook echt uit heilige verontwaardigdheid kunnen optreden voor de gelovigen. 

Als je de Bijbel gaat lezen met deze vraag in je achterhoofd, dan vallen er een paar dingen op. In ieder geval dat engelen verstand en wijsheid hebben. Ze spreken met elkaar. Als Paulus het heeft over tongentaal, dan zegt hij dat als je zelfs de talen van de engelen kunt spreken, maar als de liefde ontbreekt is het zinloos. Het betekent dus dat de engelen een hemelse taal spreken, wellicht gelijk aan tongentaal, maar hieruit kun je opmaken dat er communicatie is onder de engelen op een zelfde niveau als dat van ons, met een eigen taal. 

Maar wat bijzonderder is, is dat Jezus ons iets verteld over de emoties van engelen. Hij verteld de gelijkenis van de verloren penning. En als de arme vrouw, haar penning gevonden heeft is ze dol en dolblij. Waarom? Omdat het voor haar een kapitaal was, al zal het voor de meeste mensen niet meer dan een stuiver zijn. En toch vergelijk Jezus de blijdschap van deze vrouw met de blijdschap van de engelen voor Gods troon. Net zo blij als deze arme vrouw is met het terugvinden van dat kleine muntje, zo blij zijn ook de engelen in de hemel als er maar ene zondaar tot geloof komt. 

Moet je een even gaan nadenken over wat zich in de hemel dan af moet spelen. Dat moet meer dan een feest zijn. Hoeveel mensen zullen er per dag tot geloof komen? Dat gaat om velen. En voor elke zondaar die tot bekering komt is er feest bij de engelen in de hemel. Ze zijn dus net zo betrokken op mensen als dat God Zelf betrokken is op ons. Dat zegt nogal wat over de manier hoe de engelen hun werk doen. Ze gaan helemaal voor ons, ze leven er zelfs van, het is hun blijdschap, het is waar hun hart voor gaat kloppen. Wat een beschermers hebben wij gekregen, die met hun daden, maar ook met hun emoties op ons betrokken zijn. Het doet er voor hen echt wat toe. Toegewijde beschermers zijn ze voor ons en toegewijde aanbidders zijn ze voor Gods troon. 

Gebed: Vader, wat een voortdurend feest moet het zijn voor Uw troon. Het kan niet anders dan dat Uw engelen met hart en ziel betrokken zijn op ons leven. En wat gun ik U zo'n feest in de hemel. Alleen dat al maakt het geweldig om anderen bij U te brengen!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu