"Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert." (Lukas 15:10) 

Engelen, maar wat zijn dat eigenlijk voor wezens? Het is goed om te weten dat ze een rol spelen in de geestelijke strijd. Het is bijzonder om te weten dat er momenten zijn dat de engelen de gelovigen ondersteunen, maar hebben ze wel wat te willen en wat vinden ze er dan zelf van? Je kunt je de vraag stellen of de engelen gewoon maar doen wat ze moeten doen, of dat ze er ook zelf bij betrokken zijn met hun emoties?

 

Je kunt je afvragen of dat er toe doet, maar ik denk dat dit ook belangrijk is, want als je iets met je emotie doet, of omdat het nu eenmaal moet, dat maakt ook nog wel heel wat uit hoe je je werk doet. En als de engelen wezens zijn die emotie hebben, zal dat ook betekenen dat ze met plezier en blijdschap hun werk kunnen doen voor de gelovigen, maar ook echt uit heilige verontwaardigdheid kunnen optreden voor de gelovigen. 

Als je de Bijbel gaat lezen met deze vraag in je achterhoofd, dan vallen er een paar dingen op. In ieder geval dat engelen verstand en wijsheid hebben. Ze spreken met elkaar. Als Paulus het heeft over tongentaal, dan zegt hij dat als je zelfs de talen van de engelen kunt spreken, maar als de liefde ontbreekt is het zinloos. Het betekent dus dat de engelen een hemelse taal spreken, wellicht gelijk aan tongentaal, maar hieruit kun je opmaken dat er communicatie is onder de engelen op een zelfde niveau als dat van ons, met een eigen taal. 

Maar wat bijzonderder is, is dat Jezus ons iets verteld over de emoties van engelen. Hij verteld de gelijkenis van de verloren penning. En als de arme vrouw, haar penning gevonden heeft is ze dol en dolblij. Waarom? Omdat het voor haar een kapitaal was, al zal het voor de meeste mensen niet meer dan een stuiver zijn. En toch vergelijk Jezus de blijdschap van deze vrouw met de blijdschap van de engelen voor Gods troon. Net zo blij als deze arme vrouw is met het terugvinden van dat kleine muntje, zo blij zijn ook de engelen in de hemel als er maar ene zondaar tot geloof komt. 

Moet je een even gaan nadenken over wat zich in de hemel dan af moet spelen. Dat moet meer dan een feest zijn. Hoeveel mensen zullen er per dag tot geloof komen? Dat gaat om velen. En voor elke zondaar die tot bekering komt is er feest bij de engelen in de hemel. Ze zijn dus net zo betrokken op mensen als dat God Zelf betrokken is op ons. Dat zegt nogal wat over de manier hoe de engelen hun werk doen. Ze gaan helemaal voor ons, ze leven er zelfs van, het is hun blijdschap, het is waar hun hart voor gaat kloppen. Wat een beschermers hebben wij gekregen, die met hun daden, maar ook met hun emoties op ons betrokken zijn. Het doet er voor hen echt wat toe. Toegewijde beschermers zijn ze voor ons en toegewijde aanbidders zijn ze voor Gods troon. 

Gebed: Vader, wat een voortdurend feest moet het zijn voor Uw troon. Het kan niet anders dan dat Uw engelen met hart en ziel betrokken zijn op ons leven. En wat gun ik U zo'n feest in de hemel. Alleen dat al maakt het geweldig om anderen bij U te brengen!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu