God zal Zijn glorie herstellen

Thema: De andere kant van God

“Voorzeker, de HEERE zal de glorie van Jakob herstellen, zoals de glorie van Israël; want plunderaars hebben hen geplunderd en hun wijnranken te gronde gericht.” (Nahum 2:2 – HSV)

“De HEER herstelt het aanzien van Jakob, van Israël, vernield door vernielers die zijn ranken verwoestten.” (Nahum 2:3 – NBV21)

Het gaat in het boek Nahum natuurlijk in de eerste plaats over die andere kant van God. De kant dat God wraak neemt op de vijanden van Israël. Ergens in het boek Nahum zit er dan ook een kantelpunt waar de lofzang op God stopt en de tekst een profetie wordt tegen Ninevé. Dat punt is misschien wel lastiger dan je denkt. Dat er op de bergen voeten komen van Iemand die de vrede boodschapt is wel duidelijk dat dit te maken heeft met de grootheid van God voor Israël. Dat tegelijk de strijd nog niet voorbij is, is ook duidelijk. De vraag is dan wie de verstrooier is en tegen wie deze optreedt. Het begin van hoofdstuk 2 is niet zo duidelijk als we misschien wel graag zouden willen.

De NBV21 betrekt die verstrooier op een vijand van Ninevé. Dan is de oproep om de stad te bewaken dus gericht tegen Ninevé. Dat is wel een opmerkelijke aankondiging als het God er om te doen is de stad Ninevé te verwoesten, waarom zou Hij dan de stad nog oproepen om die te bewaken. Het kan ook een verstrooier zijn die nog een aanval op Juda doet. Temeer omdat die verwoesting van Ninevé hier nog pas een profetie is en het herstel van Juda ook nog niet gelijk aan de orde is. Zoals Jezus Overwinnaar is, betekent het tegelijk ook dat wij de vesting van ons leven wel moeten bewaken omdat de vijand niet zit af te wachten tot zijn ondergang een feit is.

Als je dan denkt dat we het op een rijtje hebben proberen te krijgen dan volgt vers 2 (HSV) of vers 3 (NBV21). Tegen wie is dat dan gesproken? Spreekt God in deze profetie tegen Ninevé en zit hier dan het kantelpunt in de profetie? Hoe je de vertalingen ook leest, het lijkt ook niet helemaal te passen. In ieder geval is duidelijk waar het God om gaat: De glorie van Jakob zal herstelt worden zoals de glorie van Israël. Dat is waar het om gaat. God laat Zijn volk niet eindeloos aan zichzelf over. Het lijkt dan toch een profetie tegen Ninevé. God herstelt de glorie van Juda door plunderaars naar Ninevé te sturen. Ook de wijnranken zijn zelfs vernield. Het gaat om een plundering waardoor er niet veel meer overblijft in Ninevé. Wie de plunderaars zijn wordt hier niet duidelijk, maar uiteindelijk doet dat niet eens ter zake.

Het gaat God maar om één ding: Herstel van de glorie van Juda. Zou je dan toch kiezen om de zin ervoor op Ninevé te betrekken, dan moet dat een ironische zin zijn in de zin van: Je kunt de stad best wel bewaken, maar je ondergang is toch een feit. Hoe dan ook, voorzeker, God zal de glorie van Juda herstellen. Nahum noemt hier Jakob, naast Israël. Dan zou dit Juda zijn dat herstel ontvangt op dezelfde manier als Israël.

Die andere kant van God blijft lastig, dat hebben we al gemerkt. Die Wreker was heel lastig en geeft ons een bepaald gevoel, maar als je nu kijkt waar het hier om gaat, dan gaat het om de glorie van Gods volk. Over Juda lag de glorie van God en die glorie was aangetast door alles wat de Assyriërs hadden gedaan. De vijand van Juda had door Juda te raken, Gods glorie, Gods eer aangetast en daar reageert God nu op. Je kunt niet aan Gods eigendom komen zonder dat dit gevolgen heeft, omdat het eigendom van God Zijn glorie weerspiegelt.

Als je dit doortrekt naar de gelovige nu, jij die in Jezus gelooft, dan rust dus Gods glorie ook op jou omdat Hij jou heeft uitgekozen. Dat is wel een andere manier van uitkiezen geweest dan bij Israël en Juda, maar met dat God iets tot Zijn eigendom maakt, rust Zijn glorie erop. Jij draagt dus de glorie van God en daar mag niemand aankomen. Of zoals iemand reageerde op de tekst van de Wreker: “Dit is zo’n mooie tekst, want als je aan Gods kant staat is dat juist een bemoediging dat God een Wreker is”. God is zuinig op Zijn glorie! Jij mag die glorie dragen, in jou is iets van God zichtbaar. Daar moet de vijand, en dat is doorgetrokken in het Nieuwe Testament natuurlijk in de eerste plaats satan, vanaf blijven. De vernietiging van de vijand die de glorie van God kapot maakt, zal zeker gebeuren, ook satan zal uiteindelijk moeten verliezen, zoals ook Ninevé uiteindelijk God tegen zich zag optreden en dat is een bemoediging.

Gebed: Heer, ik dank U dat U instaat voor Uw glorie en dat U mij beschermt, zoals U ook Uw glorie op Juda beschermde.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu