Bescherming door de vrede van God

Thema: Filippenzen

“En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” (Filippenzen 4:7)

Op welke manier kun je, terwijl je hier op aarde nog bent, de vrede van God blijven vasthouden? Vind je het ook wel eens lastig dat dit lang niet altijd vanzelf gaat? Altijd zijn in de vrede van God, is een heerlijk doel, maar hoe houd je dat vol? Hoe voorkom je dat je de vrede met God en een leven in vrede met Hem kwijt raakt? Alleen op die manier kun je het eigenlijk volhouden. Je kunt blijven uitzien, maar ondertussen heb je in alles wat je doet wel Gods vrede in je hart nodig. Sterker nog, de vrede van God is de bescherming van je hart en je denken.

Paulus komt aan het einde van zijn brief aan de gemeente van Filippi. En als er dan een ding belangrijk is, dan is het dat de vrede van God altijd bij hen zal zijn. Hij benoemd de vrede van God dan ook als iets dat hun hart en gedachten zal beschermen. Je merkt ook dat, als hij het hier over heeft dat hij een aantal voorwaarden noemt waardoor die vrede van God er ook daadwerkelijk zal zijn. Daarmee kun je de vraag ook stellen op welke manier je Gods vrede kunt vasthouden en je hart en je gedachten daarmee kunt beschermen. Zolang dat namelijk de vrede van God over je gedachten heen ligt, krijgen leugens geen kans. Maar ook zal je hart van vol vreugde en vrede zijn. En dat willen we allemaal.

Het begint bij een aantal keuzes die je in het geloof dan moet maken, schrijft Paulus. Verblijd je in de Heer. Dat had hij al eerder geschreven. Dat was geen oppervlakkige blijdschap, maar dat is je verheugen in wat Jezus voor je heeft gedaan. En het is opmerkelijk dat Paulus dit herhaalt en ook nog eens benadrukt. Je kunt er niet omheen bij Paulus dat je de opdracht krijgt om je in de Heer te verblijden. Daar moet je echt tijd voor nemen en stilstaan bij Wie de Heer voor je is. Zoek je vreugde in dat wat bij Hem beschikbaar is en wat Hij je schenkt!

Vanuit die vreugde kun je namelijk ook je zorgen loslaten omdat je dan beseft dat God boven je zorgen staat. Zorgen remmen altijd je vreugde. Sterker nog, zorgen leggen je lam. Je kunt niet verder als zorgen je leven bepalen. Alles gaat dan om die zorgen draaien. Jezus zegt niet voor niets dat we onze zorgen aan Hem moeten geven en bij de gelijkenis van het zaad benoemd Hij ook nog eens die grond waar het zaad van het Woord de concurrentie verliest. En dan heeft Jezus over het zaad dat op de grond valt tussen de distels en de struiken en die staan symbool voor de zorgen van het leven. En hoewel het zaad van het Woord volmaakt en goed is, verliest het de concurrentiestrijd van de zorgen.

Daarom is de vreugde in wat God doet en wat bij Hem mogelijk is van fundamenteel belang. Zonder die vreugde is er geen vrijheid. Laat daarom je zorgen los en maak die bij God bekend en laat dit gezamenlijk opgaan met je vreugde in God! En ondertussen, laat je welwillendheid bij alle mensen bekend zijn. Want daar komt ruimte voor op het moment dat je je zorgen loslaat en je vreugde in de Heer hebt. Dat verandert je karakter en geeft ruimte om er voor de ander te zijn. En met die manier van leven zal de vrede van God je denken en je hart beschermen.

Gebed: Heer, ik wil mij in U verblijden, mijn zorgen loslaten en beschikbaar zijn voor de ander en beschermt U mij dan met Uw vrede over mijn leven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

​Mattheüs 16:21-28

21. Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt.
22. En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!
23. Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.
24. Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
25. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.
26. Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?
27. Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.
28. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Laat het gebeuren

Thema: Op weg naar Golgotha

“En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!” (Mattheüs 16:22)

Je zou toch zeggen, na zo’n overdracht van sleutels, zoals Jezus dat doet, dat de discipelen ook wel steeds meer klaar zullen zijn voor de volgende boodschap van Jezus. Direct na dit moment gaat Jezus voor de eerste keer, zonder omwegen vertellen over Zijn lijden en sterven. En kennelijk was Petrus nog niet klaar met snel reageren, want ook nu weet hij niet hoe snel hij moet reageren. Alleen is het verschil dat hij nu op z’n minst heel beroerd reageert.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu