Hoeveel mag Jezus je kosten?

Thema: Op weg met Jezus

"Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief." (Lukas 7:47)

Wat mag Jezus jou eigenlijk kosten? Dat is echt zo’n vraag die je vaak hoort als het bijvoorbeeld over de kerk in de verdrukking gaat en dan komt er de vraag achteraan of wij ook ons leven over zouden hebben voor Jezus. Op deze manier bedoel ik hem niet. Ik bedoel ook niet of je wel genoeg over hebt voor de collecte op zondag of voor andere bijdragen in je gemeente. Dat laatste is zeker wel belangrijk, want anders is het onmogelijk dat de plaatselijke kerk blijft bestaan en als die verdwijnt, raakt ook God weg uit je dorp of stad. Toch is dat niet wat ik vooral wil zeggen met die vraag. De vraag ligt een laag dieper.

Hoeveel mag Jezus jou kosten? En dan gaat het in de eerste plaats over hoe je Hem aanbidt. Niet aanbidden met tijdens de aanbidding in de dienst, maar aanbidden met je leven en je levensstijl. Wat mag Jezus je dan kosten. Op welke manier eer jij Jezus om Wie Hij is? Ik denk dat die vraag de bodem is van je geloofsleven en je relatie met God. Dat daar je giften uit voortkomen en zelfs dat je dan je leven voor je geloof wilt over hebben dat hoort er wel bij, maar ik wil met je naar de juiste houding waaruit je dit doet.

Ik moet je eerlijk zeggen dat ik kriebels krijg van collecteoproepen met de zin erbij dat God je dan zal zegenen. Alsof dat de houding moet zijn waarom je geeft. Al zou God je niet zegenen, zou je dan ook nog geven? Durf eens naar die laag dieper te gaan en jezelf af te vragen wat je Jezus wilt geven, alleen om Wie Hij is, zonder een tegenreactie te verwachten, zonder er iets mee te willen verdienen.

Er komt een vrouw bij Jezus, terwijl Jezus bij een Farizeeër in huis aanlag om te eten. Die Farizeeër had Jezus uitgenodigd. De bedoelingen van deze man zijn niet direct duidelijk, maar het zou al een wonder op zichzelf zijn als deze man geen bijbedoelingen had. En dan komt er een vrouw binnen, waarvan de Farzieeër weet dat het een zondige vrouw is. Wellicht stond deze vrouw zo bekend in de stad. In ieder geval heeft Simon, de Farizeeër zijn oordeel gelijk al klaar. En het ergste moet dan nog komen.

De vrouw heeft een fles met zalfolie bij zich. Ongetwijfeld was de prijs enorm. Lukas zegt daar niets over. Uit de andere Evangeliën weten we dat er een parallelgedeelte is waaruit we zouden kunnen opmaken dat deze zalf erg duur was. Het zou kunnen dat dit de zalf is die iedereen tijdens zijn leven probeerde te verzamelen ter voorbereiding op de eigen begrafenis. Dan is ook duidelijk waarom Jezus zegt dat deze vrouw dit ter voorbereiding op Zijn begrafenis doet. Het lijken bij Lukas vooral bijzaken te zijn. Het gaat ergens anders over.

Het gaat over een vrouw die veel is vergeven en daarom alles over heeft voor Jezus, zelfs haar eigen waardige uitvaart, zou je kunnen zeggen. Iets dat echt belangrijk was in die tijd. En dan Simon. Het doel dat hij Jezus had uitgenodigd? In ieder geval niet om Hem te eren en te aanbidden om Wie Hij is. Zelfs geen begroetingskus en zelfs de voeten van Jezus had hij niet gewassen. Dit is het contrast waar het over gaat. Het gaat niet over wat er gegeven wordt, het gaat er over hoe je vol dankbaarheid Jezus met alles dat je hebt, aanbidt. Ben je Simon, die zichzelf rechtvaardigt en uiteindelijk Jezus niet aanbidt en eert of ben je zoals die vrouw: Veel vergeven en daarom geef je Jezus veel eer.

Hoeveel mag Jezus jou kosten? Niet alleen in wat je in de collecte stopt, maar in wat jij Hem geeft uit jouw aanbidding? En heb je gezien dat iedereen het mag zien van deze vrouw, die slecht bekend stond. De schaamte voorbij omdat Jezus alle eer waard is. En getuigenis voor velen en het schaamrood op de kaken van Simon en al de oordelende en zelfrechtvaardigende mensen die zeggen te geloven, maar waar in de aanbidding van Jezus niets van is te zien.

Gebed: Heer, U hebt mij meer dan veel vergeven en ik wil U eren in wat ik doe, in wat ik geef, in wat is zeg. Ik wil U eren met heel mijn leven voor U Die mijn Leven is.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 13:1-17

​1. En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde.
2. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden,
3. stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heen ging,
4. op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel.
5. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had.
6. Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen?
7. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien.
8. Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij.
9. Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.
10. Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen.
11. Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet allen rein.
12. Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb?
13. U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het.
14. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.
15. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.
16. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft.
17. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Elkaars voeten wassen

Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

“Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.” (Johannes 13:14)

Wanneer heb jij voor het laatst de voeten van iemand anders gewassen? Als je in de zorg werkt telt dat even niet mee. Het is een beetje een vreemde vraag, want ik denk dat de meesten nog nooit iemand de voeten hebben gewassen, behalve vanuit een bepaalde zorgrol. Maar de voeten wassen, zoals Jezus bedoelt, doen we dat wel eens? Eigenlijk zou je die vraag niet moeten stellen, want Jezus stelt, nadat Hij de voeten van de discipelen heeft gewassen, dat ook zij elkaars voeten moeten wassen. Jezus laat het geen keus zijn, maar een opdracht.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

22 oktober 2020
21 oktober 2020
18 oktober 2020
15 oktober 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu