Bouw wijs

Thema: Op weg met Jezus

"Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is." (Lukas 6:47)

Ik weet niet of je nog weet waar we gebleven waren in het Lukas-Evangelie net voor de veertigdagentijd. Er stond nog ene gelijkenis open over de wijze en de dwaze bouwer. Dat sluit precies aan bij het onderwijs dat Jezus geeft in de periode tussen Pasen en Hemelvaart. Naar de berg waarop Jezus Zijn onderwijs had gegeven over het Koninkrijk, waren de discipelen naar terug gegaan en daar ontmoeten ze Jezus en geeft Hij hen, nu ze alles begrepen, opnieuw het onderwijs van het Koninkrijk. De samenvatting van dat onderwijs zit in dat laatste verhaal. Een verhaal dat velen helemaal niet lezen met het oog op het Koninkrijk. Ik zou je de vraag kunnen stellen: Wat zegt Jezus met de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer? De kans is groot dat velen het antwoord geven dat Jezus niet bedoelt.

Uiteindelijk komen we vaak uit bij het kinderliedje: Bouw je huis op Jezus de Rots. Dat klinkt wel mooi, maar dat is niet wat Jezus zegt. De hele Bergrede was gegaan over hoe je nu leeft als burger van de Koninkrijk dat komt. Jezus begint dan met de Zaligsprekingen en alles wat ons ontbreekt en toch de boodschap dat je zalig bent als je van alles ontbreekt. Niet omdat ons van alles moet ontbreken, maar als dit gebeurt, besef dan dat je straks je loon in de hemel krijgt. Dan heeft Hij het over het principe van je vijanden liefhebben, vergeven en zegenen en tenslotte heeft Hij het nog over balken in je eigen oog, die je er uit moet halen in plaats van de splinter in het oog van de ander. En dan komt het verhaal over die bouwers. Hij zegt dan helemaal niet dat Hij Zelf de Rots is. Hij zegt ook niet dat je in Hem moet geloven, al kan het absoluut niet zonder. Weet je wat Hij zegt? Hij zegt: "Als je Mijn woorden hoort en ze doet, die vergelijk Ik met een wijze man die zijn huis op de rots bouwt".

De rots onder je levenshuis waardoor het niet kan instorten, ondanks de stormen, is dat je Jezus hoort en doet wat Hij zegt. Met andere woorden: Al het onderwijs over het Koninkrijk van Jezus kan nog zo mooi zijn, maar als je het niet toepast, als je het niet doet, dan is je huis op zand gebouwd. Dat zijn nogal rake uitspraken van Jezus. En juist dit zijn de woorden, waar het tussen Pasen en Hemelvaart weer over gaat als Jezus veertig dagen lang onderwijs geeft over het Koninkrijk. Zijn Koninkrijk is niet een Koninkrijk dat ooit zal komen, maar het is er al op het moment dat jij en ik doen wat Hij zegt. Zodra wij leven volgens de principes van het Koninkrijk, wordt dat Koninkrijk dus ook zichtbaar. Vandaag sprak ik een digitale avond in over het thema 'Tegendraads', en dat is nu precies wat het is. Als we de woorden van Jezus serieus nemen, gaan we tegen de draad van deze wereld in. Dan verandert er iets in je omgeving. Of dat altijd positief is, is de vraag. Jezus begint niet voor niets met de zaligsprekingen door te zeggen dat je zalig bent als je heel veel niet hebt. Dat heeft ook met tegenstand te maken. We zagen ook bij de vrouwen op de Paasmorgen dat ze blij waren, maar ook bang. Bang voor wat komen gaat als je doet wat Jezus zegt. Dat levert een reactie op, die soms je laat begrijpen waarom Jezus afsluit in Mattheüs met: "Ik ben met jullie, tot aan het einde van de wereld". Dat laat zien dat er echt iets gebeurt en dat het ook spannend kan zijn.

De vraag is waar je op bouwt. Is het de rots, of is het zand. En als je op de rots bouwt, dan breekt het Koninkrijk ook door. Dat zal zeker ook vergezeld gaan met wonderen en tekenen. Daar zal de hemel de aarde raken, al zullen er zijn die met de hemel niets van doen willen hebben, maar jij zult merken dat de hemel zo dichtbij is, als je zo leeft.

Gebed: Heer, ik wil U horen en doen wat U zegt. Niet om te verdienen, maar om U lief te hebben.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Romeinen 8:18-30

18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Aanneming tot kinderen

Thema: In verwachting

“En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.” (Romeinen 8:23)

Als we nog even proberen om Paulus’ woorden te blijven volgen, schrijft hij nog een paar woorden in de brief aan de Romeinen die opmerkelijk zijn. Na het verwachten van de schepping die uitziet naar het openbaar worden van de kinderen van God, schrijft hij dat ook wij een verwachting hebben. Een verwachting die hij heel opmerkelijk omschrijft. De vraag vooraf is de vraag of jij een kind van God bent?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

03 december 2020
02 december 2020
29 november 2020
27 november 2020
24 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu