Jezus is... Ik ben

"Maar Ik ken Hem, want Ik ben van Hem afkomstig, en Hij heeft Mij gezonden." (Johannes 7:29) 

Wie je Jezus? Ooit zei Luther: Toen Jezus stierf, stierf God. Dat klinkt nogal vreemd. Maar toch wil ik vandaag even stilstaan bij Wie Jezus zegt dat Hij is. Eigenlijk is het best opmerkelijk hoe Jezus Zichzelf noemt in de Evangeliën. En je zou er heel makkelijk aan voorbij lezen omdat het bijna niet opvalt. Totdat je even stilstaat bij de Griekse zinsconstructie. Het is namelijk opmerkelijk dat Jezus heel vaak zegt, als Hij zegt Wie Hij is dat Hij dit altijd vooral laat gaan aan: 'Ik ben'. 

 

Misschien denk je: dat is toch logisch als je iets over jezelf gaat vertellen. Maar dit is wat minder logisch als je beseft dat er in de Evangeliën nergens voorkomt dat iemand de term 'Ik ben' gebruikt. In onze vertalingen kom je die woordcombinatie nog wel tegen, maar de letterlijke Griekse woordconstructie hiervoor 'ego eimi' kom je, op ene uitzondering na, alleen maar tegen in uitspraken van Jezus Zelf. Bij alle andere keren dat we het in het Nederlands tegen komen staat er in het Grieks een woord tussen of zijn het andere woorden. 

Jezus zegt daarmee niets anders dan dat Hij de 'Ik ben' is. Hij is Dezelfde als degene in de Oude Testament Die Zich aan Mozes voorstelt als 'Ik ben'. Jezus is God Zelf. In het Evangelie van Johannes komen we zeven gelijkenissen tegen waarin Jezus zegt 'Ik ben'. Hij stelt Zichzelf daarmee telkens voor als God Zelf. En ook in deze tekst laat Jezus zien dat Hij 'Ik ben' is, die bij God vandaan komt. Daarmee gebruikt Jezus woorden die in het Oude Testament alleen toebedeeld waren aan God Zelf. Dit zijn de woorden waarmee God Zichzelf voorstelt als JHWH, of zoals wij het vertalen met HEER. Jezus is de belichaming van dat God Die er altijd zal zijn. Jezus is dus niet een mens met bijzondere gaven of met een bijzondere bediening van de Heilige Geest, maar Jezus is in de eerste plaats ook God Zelf. Daarom zegt Jezus dat als we Hem hebben gezien, wij ook de Vader hebben gezien. 

Dat Jezus met deze woorden duidelijk maakt dat Hij 'Ik ben' is, wordt nog duidelijker op het moment dat Judas Hem verraad en dat hij met een legereenheid soldaten komt om Jezus gevangen te nemen. En dan moet je bedenken dat een legereenheid van soldaten uit 600 soldaten bestond. En op het moment dat ze bij Jezus komen, neemt Jezus de leiding en zegt: "Wie zoeken jullie?" En op het moment dat ze antwoorden dat ze Jezus zoeken, zegt Jezus slechts twee woorden: "Ego eimi", 'Ik ben'. En wat gebeurt er op dat moment? Alle soldaten vallen als op een moment achterover. Er blijft er niet eentje staan op het moment dat Jezus zegt dat Hij 'Ik ben' is. Goddelijke autoriteit maakt dat geen soldaat kan blijven staan. En daarom zijn ook de demonen zo bang voor Jezus. Het gaat niet om een mens, maar het gaat om een confrontatie met God Zelf! Jezus is God in Eigen Persoon. Jezus zit op de troon en regeert als Degene die er altijd bij zal zijn! 

Gebed: Jezus, U bent God Zelf en ik dank U dat U altijd erbij zult zijn. U in mijn leven betekent dat ik altijd God in mijn leven heb en dat ik nooit bang hoef te zijn, want U ben er bij!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Romeinen 8:18-30

18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Aanneming tot kinderen

Thema: In verwachting

“En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.” (Romeinen 8:23)

Als we nog even proberen om Paulus’ woorden te blijven volgen, schrijft hij nog een paar woorden in de brief aan de Romeinen die opmerkelijk zijn. Na het verwachten van de schepping die uitziet naar het openbaar worden van de kinderen van God, schrijft hij dat ook wij een verwachting hebben. Een verwachting die hij heel opmerkelijk omschrijft. De vraag vooraf is de vraag of jij een kind van God bent?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

03 december 2020
02 december 2020
29 november 2020
27 november 2020
24 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu